Ferskil tusken ferzjes fan "Beowulf"

þäm eafera wäs äfter cenned geong in geardum, þone god sende folce tô frôfre; fyrenþearfe ongeat, þät hie ær drugon aldorleáse lange hwîle.
|| Sûnt dat momint waard er yn faaie steat fûn. Him waard lykwols fuortsterke bearn. Hy wûks ûnder de wolken. (Wurdjearring waard him jûn). Oant dat elts fan de omwenjenden him oer de walfiskreed hearrigens ferskuldige wie en harren goedachting jilde liet. Dat wie in goede kening!
Dêr efter waard him in opfolger berne. Doe´t it koe, waard de jonge troch God stjoerd, om it folk te foartsterkjenfuortsterkjen. Hja wiene wjirgje en doarstens benoad. It gie harren oan dat se de liederleasens al in lange wile droegen hiene.
|-
| Him þäs lîffreá, wuldres wealdend , woroldâre forgeaf; Beówulf wäs breme (blæd wîde sprang), Scyldes eafera Scedelandum in.
|| Hij de Libbensharder, weardich bewâldfierder, ferjoech de wrâld. Beowulf wie romroftich. De oanpriizgings foar Scylds stamhâlder waarden wiid verspraat yn Scedelanden.
|-
| Swâ sceal geong guma, gôde gewyrcean, fromum feohgiftum on fäder wine, þät hine on ylde eft gewunigen wilgesîðas, þonne wîg cume, leóde gelæsten: lofdædum sceal in mægða gehwære man geþeón. Him þâ Scyld gewât tô gescäphwîle felahrôr fêran on freán wære; hi hyne þâ ätbæron tô brimes faroðe. swæse gesîðas, swâ he selfa bäd, þenden wordum weóld wine Scyldinga, leóf landfruma lange âhte. Þær ät hýðe stôd hringedstefna, îsig and ûtfûs , äðelinges fär; âlêdon þâ leófne þeóden, beága bryttan on bearm scipes, mærne be mäste.
Anonime meidogger