Gods ryk: ferskil tusken ferzjes

445 bytes lytser ,  8 jier lyn
gjin bewurkingsgearfetting
(Nije Side: {{wurk}} It '''ryk fan God''' (neffens it Evangeelje fan Matteüs ek wol it '''himelske ryk''' neamd) is in wichtich begryp yn sawol it Joadske as kristendom|krist...)
 
No edit summary
De idee fan it ryk fan God wurdt it helderst werjûn yn it [[Nije Testamint]] en dan benammen yn de saneamde [[synoptiske evangelje]].
 
[[Evangeelje fan Matteüs|Matteüs]] brûkt meastentiids de term "himelske ryk" om it begryp wer te jaan, wylst [[evangeelje fan Lukas|Lukas]] deskriuwt wurdenoer it "ryk fan God" gebruikt. DeAs reden hiervoordêrfoar iswurdt sein dat hetit [[EvangelieEvangeelje volgensfan Matteüs|MatteüsevangelieMatteüsevangeelje]] inyn eersteit instantiefoarste werdplak gerichtfoar aanit eenJoadske specifiekpublyk joodsbedoeld publiekwie datdêr't men hetnet directegewoan gebruikwie vanstreekrjocht de naamnamme vanfan God zoude vermijdenbrûke. LucasLukas richttehat zijnlykwols evangeliesyn aanevangeelje eenrjochtsje algemenerop in algemiener publyk, dat wilwol zeggensizze niet-specifieknet joodsjoadsk publiekpublyk, dat metnet mei de term "hemelshimelske koninkrijkryk" onbekendbekend zouwêze zijnsoe.
 
Sommigen geloven dat het "himelske ryk" naar het [[millenniarisme|millennistische]] koninkrijk van God verwijst, terwijl het "koninkrijk van God" naar een algemeen machtsbegrip verwijst. Nochtans geloven de meesten dat er geen basis voor een dusdanig onderscheid is.
 
De histoarikus [[H.G. Wells]] skreau yn (A Short History of the World, 1922):
<blockquote>''&#8222;DezeIt doctrineidee vanfan hetin hemelshimelsk koninkrijkryk, dat hetit belangrijkstewichtichste onderwijspart vanfan Jezus wassyn enboadskip datfoarmet zoen eenmar in kleinelytse rol inyn de christelijkekristlike credo'sleauwensbelidenis speeltspilet, is zekerwiswier éénien vanfan de meestmeast revolutionairerevolúsjonêre doctrinesideeën diedy't de ooitminsklike menselijketinzen gedachteea heeftstjoerd gestuurdhat.&#8220;''</blockquote>
 
It kristlike begryp fan it ryk fan God is foar meardere útlis fetber.
Het christelijke begrip van het koninkrijk van God omvat verscheidene ideeën.
 
Yn de moderne teology wurdt mear gewicht jûn oan it begryp ryk fan God (ek wol fertaald as "Hearskippij fan God") as de fersy fan Matteüs ("Himelsk ryk). By de earste fersy is it makliker om in ferbân te lizzen mei de ynderlike mystike ûnderfining fan it begryp, wylst de fersy fan "Himelsk ryk" dúdlik mear "nei bûten projektearre" is.
In de moderne theologie wordt het begrip Koninkrijk van God (ook wel vertaald als "Heerschappij van God"), als primair gezien en de versie van Mattheüs ("Koninkrijk der Hemelen") als secundair. Bij de eerste versie is een eventueel verband met een proto-christelijk mystiek verstaan van het begrip nog mogelijk, terwijl bij de versie "Koninkrijk der Hemelen" duidelijk is dat het begrip reeds meer "naar buiten geprojecteerd" is.
 
=== Oanwezigens fan it ryk Aanwezigheidsaspect ===
De evangeliënevangeeljes beschrijvenbeskriuwe dat [[Jezus (traditioneel-christelijk)|Jezus]] hetit Koninkrijkryk afkondigdeôfkundige alsas ietseat dat op hetit punt stond momenteelstie te gebeuren, en nieten net as wat dat yn slechtsde toekomstigetakomst werkelijkheidkomme wassil (ziesjoch Markus 1:15). De verhalenferhalen overoer Jezus diedy't [[gebedsgenezing|ziekensiken genas]]better makket, [[demon]]en verdreefferdriuwt, eenles nieuwejoech levensethiekyn onderweesin werdennije geïnterpreteerdlibbensetyk alswaarden eenas demonstratiein vandemonstraasje sjoen fan dat Koninkrijkryk.
 
HetIt koninkrijkryk vanfan God verwijstferwiist ookek naarnei dein veranderdeoare staatsteat vanfan zielsiel of gedachtetins binnen hetit christendomkristendom (ziesjoche Lukas 17:20 - 21). InYn charismatischesjarismatyske kringenfermiddens wordtwurdt hetit Koninkrijkryk letterlijkletterlik aanwezigoanwêzich geachtachte alsas de [[heiligehillige GeestGeast]] bezigdwaande is metmei bijvoorbeeldbygelyks genezingswerkgenêzing.
 
InYn [[RoomsRoomsk-katholiekekatolike KerkTsjerke|roomsroomsk-katholiekekatolike theologieteology]] kankin hetit koninkrijkryk vanfan God ookek naarnei de KerkTsjerke verwijzenferwize. [[Protestanten]] echterlykwols gelovenleauwe dat de KerkTsjerke hetit instrumentynstrumint is waardoordat hetit Koninkrijkryk wordtGods getoondsjen lit, maarmar nietdat synoniemnet metdêroan hetlyk Koninkrijkhoecht zelfte iswêzen.
 
=== Takomstich aspekt ===
===Toekomstig aspect===
De huidige vervulling van het Koninkrijk werd door Jezus gezien als voorlopige voorsmaak van een grotere, toekomstige werkelijkheid.
 
19.977

bewurkings