Johan Vegelin fan Claerbergen: ferskil tusken ferzjes

oanfold fan nl:
(Nije Side: {{wurk}} Jonkhear '''Johan Vegelin fan Claerbergen''', (Aldeboarn, 27 augustus 1690 - Langwar, 27 july 1773) wie riedshear en grytman fan Doanjewerst...)
 
(oanfold fan nl:)
{{wurk}}
[[Jonkhear]] '''Johan Vegelin fan Claerbergen''', ([[Aldeboarn]], [[27 augustus]] [[1690]] - [[Langwar]], [[27 july]] [[1773]]) wie riedshear en [[grytman]] fan [[Doanjewerstâl]] (oant [[1772]]) en lid fan [[Deputearre Steaten]].
 
Johan Vegelin fan Claerbergen (ek ''Vegilin van Claerbergen''), lid fan de famylje [[Vegelin van Claerbergen]], wie in soan fan [[Hessel Vegelin fan Claerbergen]] (1655-1715) en Anna Maria van Vierssen (1653-1696).
 
Johan hie niget oan it sels meitsjen fan [[Kaart (kartografy)|kaarten]] en krige ûnderrjocht fan [[Willem Loré]]. 1713 tekene er in kaart fan [[Herema State]]. Hy liet in grutte wandkaart meitsje fan de prvinsje Fryslân. Dy Vegelinkaart wie 1739 klear. De collectie kaarten van het grondgebied vanfan de [[grietenijgritenij]]en Doanjawerstâl en [[Haskerlân]] gevenjouwe eenin gedetailleerdsekuer beeldbyld vanfan de situatiestewaasje inyn de earste helte 18e ieu.<ref>[[Tresoar]], Letterhoeke, 2007, nr.2, s. 12-14 [http://images.tresoar.nl/download/letterhoeke7.pdf De kaarten van Vegelin van Claerbergen]</ref> Hy skreau ''Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen: omtrent de troubelen van het jaar [[1748]]''. It waard yn [[1899]] útjûn troch G.H. van Borssum Waalkes. Vegelin van Claerbergen wie anneks mei ynpolderingen by Langwar en de Koudumer Slieperdyk. Hy fersette him tsjin it ferkeard útfeantsjen fan stikken lân.
 
Yn syn testamint joech er oan dat syn grutte grûnbesit, en dêrtroch syn politike macht, net yn ien hân komme mocht. Dat nei syn fertsjerren yn 1773 gie zijn grûnbesit yn Doniawerstal Doanjewerstâl nei syn pakesizzer [[Frans Julius Johan van Eysinga]] (1752-1828) en it besit yn Haskerlân nei dy syn suster Catharina Lucia.
 
{{boarnen|boarnefernijing=