Theun

(nds)
 
==Myn wikinocht==
It is wer lang ljocht by't jûntiid, en dan haw ik wat minder tiid om efter de kompjûter te sitten. Ik sil meastentiids eltse dei wol sjen of der wat fandalisme hersteld wurde moat, en at ik sa no en dan wat tiid haw sil ik wol wat mear dwaan. En ik sil besykje de parten foar de haadside op tiid oan te meitsjen, at in oar der gjin tiid foar hat.
Ik bin de lêste moannen meast eltse dei wol efkes dwaande mei de wiki. Ik haw net altiten likefolle nocht om in protte wurk te fersetten, mar wy buorkje rêstich troch.
 
==Ynteresses==