Yntertekstualiteit: ferskil tusken ferzjes

red
(Nije Side: Wannear't yn in literêre tekst nei in oare literêre tekst, nei film of nei muzyk ferwiisd wurdt, neame we dat yntertekstualiteit. It is wichtich om yntertekstuele ferwizingen by dyn...)
 
(red)
Wannear't''Yntertekstualiteit''' is de ferwizing yn in literêre tekst nei in oare literêre tekst, nei film of nei muzyk ferwiisd wurdt, neame we dat yntertekstualiteit. It is wichtich om yntertekstuele ferwizingen by dynde ynterpretaasje fan in tekst te belûken. It kin bygelyks in personaazje karakterisearje, in sitewaasje kleurje of ferwize nei in djippere betsjuttingslaach of in motyf. Om yntertekstualiteit te werkennen, moat de lêzer datjinge dêr't nei ferwiisd wurdt kenne. Hoe belêzener oftat de lêzer is, hoe makliker it werkennen fan yntertekstualiteit is. AtstAt tinksttocht datstwurdt meidat yntertekstualiteitder tesprake meitsjenis hastfan yntertekstualiteit, kinstkin fierder sykjesocht wurde nei achtergrûnynformaasje.
 
Yntertekstuele ferbannen kinne min of mear sichtber yn de tekst oanwêzich wêze: as [[sitaat]], as (literêr) [[motto]], as [[allusy]]. Somtiids is de yntertekstualiteit ferburgen of wol de 'skriuwer' der neat fan witte ([[plagiaat]]).
 
[[Kategory:Taal]]