Wopke Eekhoffpriis: ferskil tusken ferzjes

 
== Priiswinners ==
* [[2016]]: Henk Oly, amateurhistoarikus út Ljouwert foar syn wiidweidich ûndersyk nei de skiednis fan [[LjouwerLjouwert (stêd)|Ljouwert]]
* [[2012]]: Piet Bakker út Amsterdam foar syn yn 2008 ferskynd boek ''Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw''. De keunsthistoarikus die ûndersyk nei de posysje fan skilders út de [[Gouden Iuw]] dy't benammen aktyf wienen yn Ljouwert.
* [[2008]]: Renée van Bezooijen foar ''Het raadsel van de ratelaar. Rondom de r in het Leewarders en het Fries'' oer it brijkjen, it ferskynsel fan de hûch-r sa't dy yn it Nederlânsk oantsjut wurdt. It leart dat it persintaasje hûch-r-sprekkers by de Frysktalige Friezen it leechst is fan alle provinsjes yn Nederlân en dat Friezen foaral de saneamde tongpunt-r brûke. Mar Renée van Bezooijen komt ek ta de konklúzje dat soks net jildt foar it Leewarders, dat it brijkjen yn it Leewarders krekt wol in protte foarkomd.