Ferskil tusken ferzjes fan "Meidogger oerlis:Pierlala"

Do bist no ien fan de [[Wikipedy:Behearders|behearders]] fan dizze Wikipedia. In lokwinsk wurdich! Op de [[Wikipedy:Oerlisside#Beheardersjochten_PiefPafPier|oerlisside]] haw ik in 'stille proseduere' opset. Dat betsjut dat minsken twa wiken de tiid hawwe om tsjin dizze beneaming yn beswier te gean en dan soe der wierskynlik noch in kear stimd wurde moatte. Hawar, my tinkt datsto no mar los kinst om dizze Wikipedia te hoedzjen en noedzjen. Ik winskje dy dêr in soad wille mei! Mei freonlike groetnis --[[Meidogger:Kening Aldgilles|Kening Aldgilles]] ([[Meidogger oerlis:Kening Aldgilles|oerlis]]) 18 jun 2017, 00.40 (CEST)
:{{Ping|Kening Aldgilles}} Tige tank! Ik wol myn fokus lizze op "technyske" dingen, en dy binne no krekt faak skoattele. ;-) Net dat ik alles wit, mar dêr wie ferlet fan. Dat sadwaande. --[[Meidogger:PiefPafPier|PiefPafPier]] ([[Meidogger oerlis:PiefPafPier|oerlis]]) 18 jun 2017, 08.42 (CEST)
::Lokwinske, Pier! En wolkom yn ús eksklusive klubke. [[Meidogger:Ieneach fan 'e Esk|Ieneach fan 'e Esk]] ([[Meidogger oerlis:Ieneach fan 'e Esk|oerlis]]) 18 jun 2017, 12.32 (CEST)