Fryske gemeenten: ferskil tusken ferzjes

L
by de tiid brocht
L (by de tiid brocht)
Fan de [[Fryske stêden|âlve stêden]] en tritich [[gritenij]]en fan it [[Westerlauwersk Fryslân|Fryslân]] fan alear binne sûnt de [[gemeentlike weryndieling]] fan [[1 jannewaris]] [[20142018]] noch 2420 '''Fryske gemeenten''' oer:
 
== Hjoeddeiske gemeenten ==
# [[Achtkarspelen]]
# [[It Amelân]]
# [[It Bilt]]
# [[Dantumadiel]]
# [[Dongeradiel]]
# [[Ferwerderadiel]]
# [[Flylân]]
# [[Frentsjeradiel]]
# [[De Fryske Marren]]
# [[Harns (gemeente)|Harns]]
# [[It Hearrenfean (gemeente)|It Hearrenfean]]
# [[Kollumerlân]]
# [[Littenseradiel]]
# [[Ljouwert (gemeente)|Ljouwert]]
# [[Ljouwerteradiel]]
# [[Menameradiel]]
# [[Opsterlân]]
# [[Skiermûntseach (eilân)|Skiermûntseach]]
# [[Skylge]]
# [[Smellingerlân]]
# [[Súdwest -Fryslân]]
# [[Tytsjerksteradiel]]
# [[De Waadhoeke]]
# [[Weststellingwerf]]
 
As it grûngebiet fan in ophefte gemeente oer meardere gemeente ferdield is, is it grutste part by de earstneamde ûntfangende gemeente set. Grinskorreksjes tusken bestean bleaune gemeenten binne net yn de list opnommen, likemin as gemeenten dy't harren namme offisjeel ferfryske of op in oar slach wizige hawwe.
 
''<nowiki>*:)</nowiki> nije gemeente''
 
* [[Aenjewier]] >> [[It Hearrenfean (gemeente)|It Hearrenfean]]* ( [[1934]] )
* [[Baarderadiel]] >> [[Littenseradiel]]* ( [[1984]] )
* [[Barradiel]] >> nij [[Frjentsjerteradiel]]*, [[It BildtBilt]] en [[Harns (gemeente)|Harns]] ( [[1984]] )
* [[DokkumIt Bilt]] >> [[DongeradielDe Waadhoeke]]* ( [[19842018]] )
* [[Boarnsterhim]] > [[Ljouwert (gemeente)|Ljouwert]], [[It Hearrenfean (gemeente)|It Hearrenfean]], [[Súdwest-Fryslân]] en [[De Fryske Marren]]* ( [[2014]] )
* [[DoanjewerstâlBoalsert (gemeente)|Boalsert]] >> [[SkarsterlânSúdwest-Fryslân]]* en [[Wymbritseradiel]] ( [[19842011]] )
* [[Boarnsterhim]] >> [[Ljouwert (gemeente)|Ljouwert]], [[It Hearrenfean (gemeente)|It Hearrenfean]], [[Súdwest-Fryslân]] en [[De Fryske Marren]]* ( [[2014]] )
* [[Dokkum]] > [[Dongeradiel]]* ( [[1984]] )
* [[DryltsDoanjewerstâl]] >> [[Skarsterlân]]* en nij [[Wymbritseradiel]]* ( [[1984]] )
* [[East-DongeradielDokkum (gemeente)|Dokkum]] >> [[Dongeradiel]]* ( [[1984]] )
* [[FrjentsjerDrylts (gemeente)|Drylts]] >> nij [[FrjentsjerteradielWymbritseradiel]]* ( [[1984]] )
* [[GaasterlânEast-Dongeradiel]] >> [[Gaasterlân-SleatDongeradiel]]* ( [[1984]] )
* [[Frjentsjer (gemeente)|Frjentsjer]] >> nij [[Frjentsjerteradiel]]* ([[1984]])
* [[Gaasterlân-Sleat]] > [[De Fryske Marren]]* en [[It Hearrenfean (gemeente)|It Hearrenfean]]
* âld [[Frjentsjerteradiel (1851-1984)|Frjentsjerteradiel]] >> nij [[Frjentsjerteradiel]]* ([[1984]])
* [[Haskerlân]] > [[Skarsterlân]]*, [[Lemsterlân]] en [[It Hearrenfean (gemeente)|It Hearrenfean]] ( [[1984]] )
* nij [[HylpenFrentsjeradiel]] >> [[NijefurdDe Waadhoeke]]* ([[2018]])
* [[Himmelumer Aldefurd]] > [[Himmelumer Aldeferd]]Gaasterlân ( [[1956gemeente)|Gaasterlân]] )(namsferoaring) > [[Nijefurd]]* en> [[Gaasterlân-Sleat]]* ( [[1984]] )
* [[HinnaarderadielGaasterlân-Sleat]] >> [[LittenseradielDe Fryske Marren]]* (en [[1984It Hearrenfean (gemeente)|It Hearrenfean]] ([[2014]])
* [[IdaarderadielHaskerlân]] >> [[BoarnsterhimSkarsterlân]]*, [[Lemsterlân]] en [[SmellingerlânIt Hearrenfean (gemeente)|It Hearrenfean]] ( [[1984]] )
* [[LemsterlânHylpen (gemeente)|Hylpen]] >> [[De Fryske MarrenNijefurd]]* ( [[20141984]] )
* [[RaerderhimHimmelumer Aldefurd]] >> [[BoarnsterhimNijefurd]]* (en [[1984Gaasterlân-Sleat]]* ([[1984]])
* [[SkarsterlânHinnaarderadiel]] >> [[De Fryske MarrenLittenseradiel]]* ( [[20141984]] )
* [[StarumIdaerderadiel]] >> [[NijefurdBoarnsterhim]]* ( [[1984]] )
* [[Skoatterlân]] > [[It Hearrenfean (gemeente)|It Hearrenfean]]*, [[Haskerlân]] ( [[1934]] ) en [[Lemsterlân]] ( [[1934]] )
* [[SleatLemsterlân]] >> [[Gaasterlân-SleatDe Fryske Marren]]* ([[2014]])
* [[Littenseradiel]] >> [[Ljouwert (gemeente)|Ljouwert]], [[Súdwest-Fryslân]] en [[De Waadhoeke]]* ([[2018]])
* [[Starum]] > [[Nijefurd]]* ( [[1984]] )
* [[UtingeradielLjouwerteradiel]] >> [[Boarnsterhim]]*Ljouwert en [[Skarsterlân(gemeente)|Ljouwert]]* ( [[19842018]] )
* [[WarkumMenameradiel]] >> [[NijefurdDe Waadhoeke]]* ( [[19842018]] )
* [[West-DongeradielNijefurd]] >> [[DongeradielSúdwest-Fryslân]]* ( [[19842011]] )
* [[Boalsert (gemeente)|BoalsertRaerderhim]] >> [[Súdwest FryslânBoarnsterhim]]* ( [[20111984]] )
* [[NijefurdSkarsterlân]] >> [[SúdwestDe FryslânFryske Marren]]* (en [[2011It Hearrenfean (gemeente)|It Hearrenfean]] ([[2014]])
* [[SnitsSkoatterlân]] >> [[It Hearrenfean (gemeente)|SnitsIt Hearrenfean]] >*, [[Súdwest FryslânHaskerlân]]* (en [[2011Lemsterlân]] ([[1934]])
* [[WûnseradielSleat (gemeente)|Sleat]] >> [[Súdwest FryslânGaasterlân-Sleat]]* ( [[20111984]] )
* [[WymbritseradielSnits (gemeente)|Snits]] >> [[Súdwest -Fryslân]]* ( [[2011]] )
* [[Starum (gemeente)|Starum]] >> [[Nijefurd]]* ([[1984]])
* [[Utingeradiel]] >> [[Boarnsterhim]]* en [[Skarsterlân]]* ([[1984]])
* [[Warkum (gemeente)|Warkum]] >> [[Nijefurd]]* ([[1984]])
* [[West-Dongeradiel]] >> [[Dongeradiel]]* ([[1984]])
* âld [[Wymbritseradiel (1851-1984)|Wymbritseradiel]] >> nij [[Wymbritseradiel]]* ([[1984]])
* nij [[Wymbritseradiel]] >> [[Súdwest-Fryslân]]* ([[2011]])
* [[Wûnseradiel]] >> [[Súdwest-Fryslân]]* ([[2011]])
 
== Sjoch ek ==