Ferskil tusken ferzjes fan "Hear bliuw my nei"

gjin bewurkingsgearfetting
 
== Tekst ==
De ûndersteande fersen komme út it [[Frysk Lieteboek|Frysk lieteboekLieteboek]] fan 1979.<ref>ISBN 90 6066 352 7, Frysk Lieteboek, Fryske Akademy, [[Ljouwert (stêd)|Ljouwert]], 1979, [[Utjouwerij|Útjouwerij]] A. J. Osinga BV [[Boalsert (stêd)|Boalsert]], nûmer 87, side 130</ref>
 
{{cquote|
Yn dea en libben, Hear, o bliuw my nei.
}}
 
De folgjende fersen komme út it [[It Lieteboek|Lieteboek]] fan 1948.<ref>[[It Lieteboek|Lieteboek]], Musicologysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy, [[Ljouwert (stêd)|Ljouwert]], Maertmoanne 1948, [[Utjouwerij|útjouwers]]: R. van der Velde, [[Ljouwert (stêd)|Ljouwert]] en Brandenburgh & Co, [[Snits (stêd)|Snits]], side 148</ref>
 
{{cquote|
Hear, bliuw my nei; de dei lûkt nei de joun,<br />
Strak hat it dûnker alle glâns oerroun.<br />
As helpers geane'en alle treast wurdt wei,<br />
Help fan 'e helpleaze,o bliuw Jo my nei!
 
Stean nêst my id're ûre dy't forgiet;<br />
Hwer bleau'k, as Jins genede my forliet?<br />
Hwa dy't as Jo myn liedsman wêze mei?<br />
Troch wolk en sinneskyn, o bliuw my nei!
 
Gjin fijân freezje'ik yn Jins hoede,o Hear,<br />
Gjin ûnk is swier, gjin triennen bitter mear,<br />
De skrik fan dea, de eangst fan't grêf is wei;<br />
Oerwinder bin ik dochs, bliuw Jo my nei!
 
Hâld, Hear, Jins krús deun foar myn brekkend each,<br />
Striel mei Jins glâns troch ierde' tsjuster reach,<br />
Dat twivels skaed forfljocht yn de'iiv'ge dei<br />
Yn dea en libben, Hear, bliuw Jo my nei!
}}
 
{{boarnen|boarnefernijing=
<references/>
38

bewurkings