Ferskil tusken ferzjes fan "Hear bliuw my nei"

gjin bewurkingsgearfetting
L (red)
 
== Tekst ==
{|
De ûndersteande fersen komme út it ![[Frysk Lieteboek|Frysk Lieteboek]] fan ([[1979.]])<ref>ISBN 90 6066 352 7, [[Frysk Lieteboek]], nûmer 87, side 130, [[Fryske Akademy]], [[Ljouwert (stêd)|Ljouwert]], [[1979]], [[Utjouwerij|Útjouwerij]] A. J. Osinga BV [[Boalsert (stêd)|Boalsert]], nûmer 87, side 130</ref>
 
!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
{{cquote|
De folgjende fersen komme út it ![[It Lieteboek|Lieteboek]] fan ([[1948.]])<ref>[[It Lieteboek|Lieteboek]], side 148, Musicologysk Wurkforbân fan de [[Fryske Akademy]], [[Ljouwert (stêd)|Ljouwert]], Maertmoanne [[1948]], [[Utjouwerij|útjouwers]]: R. van der Velde, [[Ljouwert (stêd)|Ljouwert]] en Brandenburgh & Co, [[Snits (stêd)|Snits]], side 148</ref>
Hear, bliuw my nei by 't fallen fan 'e jûn,<br />
|-
it lêste ljocht is oer de kieme rûn.<br />
|<poem>
Ik haw gjin help en alle treast wurdt wei<br />
Hear, bliuw my nei by 't fallen fan 'e jûn,<br />
it lêste ljocht is oer de kieme rûn.<br />
Ik haw gjin help en alle treast wurdt wei<br />
wês Jo myn Helper, Hear, o bliuw my nei.
Us libben wiks'let rêd as eb en floed,<br />
de wrâld mei al syn glâns fergiet foargoed.<br />
Feroaring en ferfal bringt elke dei,<br />
mar Jo dy 't net feroarje, bliuw my nei.
 
Gjin oere kin ik bûten Jo bestean,<br />
sûnder Jo leafde moat ik ûndergean,<br />
Wêr fyn ik hâld en wa wiist my de wei?<br />
By skaad en sinneskyn, o bliuw my nei.
 
Ik haw gjin freze foar de dei fan moarn,<br />
my jaget grêf noch dea gjin skrik mear oan.<br />
Jo dy't my liede nei d'oerwinningsdei<br />
troch leed en triennen, Hear, o bliuw my nei.
 
Hâld foar myn each Jo ljocht en blinkend krús,<br />
skyn troch myn tsjuster, rop my by Jo thús.<br />
Hast komt de moarn, de skaden falle wei.<br />
Yn dea en libben, Hear, o bliuw my nei.
</poem>
}}
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
|<poem>
De folgjende fersen komme út it [[It Lieteboek|Lieteboek]] fan 1948.<ref>[[It Lieteboek|Lieteboek]], Musicologysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy, [[Ljouwert (stêd)|Ljouwert]], Maertmoanne 1948, [[Utjouwerij|útjouwers]]: R. van der Velde, [[Ljouwert (stêd)|Ljouwert]] en Brandenburgh & Co, [[Snits (stêd)|Snits]], side 148</ref>
Hear, bliuw my nei; de dei lûkt nei de joun,<br />
 
Strak hat it dûnker alle glâns oerroun.<br />
{{cquote|
As helpers geane'en alle treast wurdt wei,<br />
Hear, bliuw my nei; de dei lûkt nei de joun,<br />
Strak hat it dûnker alle glâns oerroun.<br />
As helpers geane'en alle treast wurdt wei,<br />
Help fan 'e helpleaze,o bliuw Jo my nei!
 
Stean nêst my id're ûre dy't forgiet;<br />
Hwer bleau'k, as Jins genede my forliet?<br />
Hwa dy't as Jo myn liedsman wêze mei?<br />
Troch wolk en sinneskyn, o bliuw my nei!
 
Gjin fijân freezje'ik yn Jins hoede,o Hear,<br />
Gjin ûnk is swier, gjin triennen bitter mear,<br />
De skrik fan dea, de eangst fan't grêf is wei;<br />
Oerwinder bin ik dochs, bliuw Jo my nei!
 
Hâld, Hear, Jins krús deun foar myn brekkend each,<br />
Striel mei Jins glâns troch ierde' tsjuster reach,<br />
Dat twivels skaed forfljocht yn de'iiv'ge dei<br />
Yn dea en libben, Hear, bliuw Jo my nei!
 
}}
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
</poem>
}|}
 
{{boarnen|boarnefernijing=
38

bewurkings