Ferskil tusken ferzjes fan "O grutte Kristus, ivich ljocht"

gjin bewurkingsgearfetting
(Nije Side: '''O grutte Kristus, ivich ljocht''' is in Fryske oersetting fan gesang 383 út it Lieteboek foar de Tsjerken of gesang 12 út de ienige gesangen fan de psa...)
 
|     
|<poem>
O greate Kristus, ivich ljocht,
Dy't alles klear en iepen sjocht,
Dy't ús yn 't djipste skûlplak fynt,
 
Toan ús Jins goedens en Jins macht
Troch Jins biskerming dizze nachtlnacht;
Bihoedzje'ús trou tsjin ramp en wé
En bliuw ta help en treast ús ré.
En help de siken wer oerein.
 
O Heit, dat ús Jins leafde blyk',
O Soan, meitsje'ús Jo byld allyk,
O Geast, fornij ús jimmermear;
38

bewurkings