Ruilferkaveling: ferskil tusken ferzjes

red
(Untwikkeling ruilferkaveling)
(red)
'''Ruilferkaveling''' is in proses, wêrby't eigeners fan in stik lân, de saneamde ''grûnbrûker'', [[kavel (grûn)|kavel]]s mei elkoar ruilje. It doel is dan dat alle grûnbrûkers der op foarút gean.
 
Meastentiids wurdt der earst in ruilferkavelingsplan opsteld, bygelyks troch de [[Provinsjale Steaten]] of de gemeente. De grûnbrûkers kinne dan nei oanlieding fan dit plan kavels úttruiljeútruilje. Ien fan de redenen om ruilferkaveling te startenbegjinnen, is faak om fersnipperingfersnipeling fan de kavels te foarkommen, sadat der minder lânbouferkear yn de regio komt en dat de grûneigener safolle mooglik agraryske grûn ticht by de [[pleats]] krijt.
 
Troch de ruilferkaveling feroaret de yndieling fan it lân. Der kinne bygelyks gruttere kavels ûntstean. DitDat hat ek effekt op de yndieling fan it lânskip. Sa wurde sleatten enoareen oare ôfskiedings tusken kavels ferlein.
 
It komt foar, dat agraryske gebouwen troch de ruilferkaveling ferpleatst of werboudop 'e nij boud wurde moatte, benammen as eardere lânbougrûn nei de ferkaveling bygelyks [[natoergebiet]] wurdt.
 
By de ruilferkaveling waarden soms kompleetfolslein nije diken oanlein, ruilverkavelingsdiken. Ek waarden wol nije stikken natoer oanlein as kompensaasje fan ferdwûne natoer, yn de foarm fan ruilferkavelingsboskjes[[ruilferkavelingsbosk]]jes (of doarpsboskjes). DizzenDy binne no faak yn besit fan natoeroarganisaasjes as [[It Fryske Gea]] en [[Steatsboskbehear]].
 
De ruilferkavelingswet fan [[1924]] makke it mooglik dielen fan it plattelân op 'en nij yn te rjochtsen om in bettere en effisjintere lânbou mooglik te meitsen. Yn [[1938]] kaam de oanpasseoanpaste ruilferkafelingswet dy't rjochte wie op de belangen fan de lânbou. Yn [[1954]] kaam de nije wet dy't neist de belangen fan de lânbou ek de belangen fan natuer en lânskip foar it fizier hie.
 
De nije lânynrjochtingswet fan [[1985]] beklamme bestimmebestimmen, ynrochtsjeynrochtsjen en behear. Foar it lanlik gebiet sprekt men fan lânskipwearde, beskaat kultuerhistoaryskkultuerhistoaryske wearde en lânskip ophelje, natuer behâld en nije natuer.
 
By ruiferkavelingruilferkaveling beslute de eigeners, by [[lânynrochting]] de Provinsjale Steaten.
 
Yn [[2007]] kaam dêr de Wet Ynrochting Lânlik Gebiet wêrmei de Provinsje de mooglikheid hat, as it Ryk en de Provinsje net frijwillich de doelen berieke kinne, dat men dan mei in oerheidbeslút de wurken kin úfiere.