Ferskil tusken ferzjes fan "Oerlis:Dyami Millarson"

gjin bewurkingsgearfetting
Der is nearne te finen wat syn berop is. Yn in fraachpetear mei Frysk Deiblêd wurdt der sein dat er eat mei syn termen hat:
"Die zijn des te groter doordat Dyami het kortedarmsyndroom heeft. ,,Daardoor lig ik bijna hele dagen op bed. Ik besteed dan mijn tijd aan het bestuderen van de Friese taaldiversiteit. Het verheft mijn geest”, legt hij uit. Boarne: https://frieschdagblad.nl/2018/8/11/talenfan-dyami-millarson-leert-in-zeven-weken-schiermonnikoogs-dialect?harvest_referrer=https:%2F%2Foperationxblog.wordpress.com%2Fpublicity%2F
Ik ha skreaun dat er in filantroop is om't faker yn 'e fraachpetearen oanjûn wurdt dat it giet om empathy/meifielen. Sa seid er dat it in protte docht mei de âlderein. Ik ha my foar filantropy holden oan 'e definysje dy't de Ingelske Wikipedy jout:
A conventional modern definition is "private initiatives, for the public good, focusing on quality of life"
It liket my net dat syn taalprojekt tegearre mei Ken Ho in "for-profit initiative" is. Der wurdt nearne skreaun dat se der jild oan fertsjinje (ek seit de Ljouwerter Krante dat se in stichting oprjochte wolle foar minderheidstalen). Dêrom tink ik dat ik my oan 'e konvinsjonele definysje holden ha.
Ik ha hjir no genôch oan wurke en ik ha der in protte tiid yn stopt, mear as ik einliks woe, mar ik fûn it gewoan ynteressant. Ik ha der wol in soad fan opstutsen en dêrom hoopje ik datst earlik nei de boarnen sjen wolst want it liket my gjin fake news.
Anonime meidogger