Ferskil tusken ferzjes fan "Tsjalling Hiddes Halbertsma"

L
Correctie ISBN
L (Correctie ISBN)
----
'''boarnen'''<br>
* {{Aut|[[Philippus H. Breuker|Breuker, Philippus H.]]}}, ''Oer Skriuwers, Boek en Utjeften'', yn: {{Aut|Halbertsma, bruorren}}, ''Rimen en Teltsjes'', Drachten, 1993 (A.J. Osinga Utjouwerij), ISBN 9 -06 -06 -64 -892, s. 587-613.
* {{Aut|[[Philippus H. Breuker|Breuker, Philippus H.]]}}, ''Halbertsma, Tsjalling Hiddes'', yn: {{Aut|[[Meindert Schroor|Schroor, Meindert]], red.}}, ''Nieuwe Encyclopedie van Fryslân'', De Gordyk/Ljouwert, 2016 (Utjouwerij Bornmeer/Tresoar), ISBN 978-9 -05 -61 -53 -755, s. 1128.
* {{Aut|[[Klaes Dykstra|Dykstra, Klaes]], en [[Bouke Oldenhof|Oldenhof, Bouke]]}}, ''Lyts Hânboek fan de Fryske Literatuer'', Ljouwert, 1997 (Afûk), ISBN 9 -07 -00 -10 -526, s. 37-42.
* {{Aut|[[Bruorren Halbertsma|Halbertsma, bruorren]]}}, ''Rimen en Teltsjes'', Boalsert/Ljouwert, 1958 (A.J. Osinga Utjouwerij/R. van der Velde), sûnder ISBN.
* {{Aut|[[Bruorren Halbertsma|Halbertsma, bruorren]]}}, ''Rimen en Teltsjes'', Drachten, 1993 (A.J. Osinga Utjouwerij), ISBN 9 -06 -06 -64 -892.
* {{Aut|[[Piet Hemminga|Hemminga, Piet]]}}, ''Fryslân: Fêstens en Feroaring'', yn: {{Aut|Hiemstra, Sytze T.}}, ''De Fryslannen'', Ljouwert, 2008 (Fryske Rie/Afûk), ISBN 978-9 -06 -27 -37 -734.
* {{Aut|[[Goffe Jensma|Jensma, Goffe]]}}, ''Cultuur in Friesland en Friese Cultuur, 1795-1917'', yn: {{Aut|Frieswijk, Johan, et al., red.}}, ''Geschiedenis van Friesland 1750-1995'', Amsterdam/Ljouwert, 1998 (Uitgeverij Boom/Fryske Akademy), ISBN 9 -05 -35 -23 865-685, s. 172-212.
* {{Aut|[[Teake Oppewal|Oppewal, Teake]], en [[Pier Boorsma|Boorsma, Pier]]}}, ''Spiegel van de Friese Poëzie: Van de Zeventiende Eeuw tot Heden'', Amsterdam, 1994 (J.M. Meulenhoff B.V.), ISBN 9 -02 -90 -47 -569.
* {{Aut|[[Pieter Terpstra|Terpstra, Pieter]]}}, ''Tweeduizend Jaar Geschiedenis van Friesland'', Ljouwert, sûnder jier (Utjouwerij M.Th. van Seyen), sûnder ISBN, s. 312-323.
* {{Aut|[[Hendrik Twerda|Twerda, Hendrik]]}}, ''Fan Fryslâns Forline'', Boalsert, 1968 (A.J. Osinga N.V.), sûnder ISBN, s. 296-299.
2.445

bewurkings