Biografysk Wurdboek fan it Sosjalisme en de Arbeidersbeweging yn Nederlân - Oare talen