Egbert Sjuck Gerrold Juckema fan Burmania Rengers - Oare talen