Ministearje fan Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit - Oare talen