Robert fan Bruce, 5e hear fan Annandale - Oare talen