Ynterfaasje

De ynterfaasje (Ingelsk: interface, computer shell) makket in kompjûterprogramma sichtber en bestjoerber. Hy set de fuortgong fan it kompjûterjen om yn tekst en/of byld. Sa wurke de ynterfaasje fan de earste bestjoeringsprogramma's, bygelyks DOS, noch folslein mei tekst. Mar al rillegau kaam yn 1985 it bestjoeringsprogramma Windows mei it gebrûk fan finsters en byldkaikes.

Dy ynter of tusken de fazen is in keppelstik of -programma, dat de funksje hat eat oer of om te setten. Sa'n keppelstik docht soks meganysk en dat kompjûterprogramma troch bygelyks it iene koadeformaat yn it oare oer te setten.

Face en faasjeBewurkje

It Ingelske wurd "face" en it Fryske wurd faasje komme beide út deselde Latynske boarne. Boppedat skode de betsjutting fan it Ingelske begryp "computer interface" werom fan "oerflak tusken de fazen" nei sichtberens en ynteraksje.

KompjûterspultsjesBewurkje

Ek by kompjûterspultsjes is de ynterfaasje fan it grutste belang. Hoe fierder de ûntwikkeling fan dy spultsjes giet, nammerste moaier wurdt de útfiering fan de ynterfaasjes. By dy spultsjes giet it benammen om de ynteraktive skyl fan it kompjûterprogramma.