Útgard (of Bûtenpleats) is yn de Noardske mytology it uterste dizenige gebiet fan Jotenheim, de boarch fan de Tursen en Joaten. Fan dit plak wurdt ferhelle dat it dêr tsjuster wie, en grif ek kâld, want reuzen ferstiennen by it oansjen fan de sinne.

Útgarða-Loki leit oan Thor út dat hy yn yllúzjes leaude en lit trije kleauwen sjen dy't mei de hammer feroarsake binne yn de bergen, sjoch ek Thor en Loki yn Jotunheim

Yn in Tor en Loky yn Jotunheim learden de goaden dat Útgard in waan wie, opwekt troch de reuzen om harren skrik yn te jeien.