Side fan de wike

Boekhannel Van der Velde, Ljouwert.jpg

Boekhannel Van der Velde (Nederlânsk en offisjeel: Boekhandel Van der Velde) is in keatling fan boekhannels yn Noard-Nederlân, mei anno 2018 njoggen fêstigings. It haadkertier stiet yn Ljouwert, dêr't it bedriuw yn 1892 oprjochte waard troch Rinse van der Velde. Lange tiid hie Boekhannel Van der Velde mar ien fêstiging, oan 'e Ljouwerter Nijstêd. Pas yn 'e ienentweintichste iuw begûn it bedriuw út te wreidzjen, ornaris troch besteande boekhannels yn oare plakken oer te nimmen. Anno 2018 is Van der Velde de grutste selsstannige boekhannelkeatling yn Nederlân wurden.

Lês fierder

Hjoed, yn de skiednis

Plysje jaget op plonderers by de ierappelrebûlje

Taal