De himel kin ferskate betsjuttings hawwe. It wurdt brûkt om it blauwe himelferwulft, de wolkens of de romte, somtiids ek wol útspansel, mei oan te tsjutten. Fierders is de himel in godstsjinstich konsept dêr't in plak, besteanssfear of mentale tastân mei bedoeld wurdt en dêr't guon nei de dea hinne gean at sy goed libbe hawwe.

De himel. Gravuere fan Gustave Doré, yllustraasje by Dante's De goadlike komedy

Sjoch ek bewurkje seksje

  • Wikiwurdboek-side - himel