Wikipedy:Oerlisside


Oerlisside
Dizze side is bedoeld foar oerlis, fragen en opmerkings oer it Wikipedy-projekt. Wy hawwe ek in gasteboek foar ús gasten en in kommentaarside foar algemiene fragen oer de Wikipedy.
Nuvola apps edu languages.png

De Mienskipside is der foar meidoggers, en minsken dy't dat wurde wolle.
Wolkom yn de kroech fan de Fryske Wikipedia
Hjir kin men mei elkoar prate oer alles oangeande de Wikipedia, mar ek gewoan babbelje oer oare dingen. Foar ferhite diskusjes kin men it bêste in privee-oerlis sykje fia IRC, privee-email of messengerservices.

Betink foaral rêstich te bliuwen wannear't it der hyt oan ta giet en kom persoanlike oanfallen te foaren; besjoch ek de Wikiketteside. As jo yn in ferhyt debat binne mei ien en jo komme der net út, nim dan kontakt op mei in pear neutrale Wikipedianen om te middeljen.

Welcome, willkommen, bienvenue, etc.
This is the dicussion page (tavern or village pump to some) of the Frisian Wikipedia. Feel free to ask any questions you would like to ask. Please do not use bad language here, if you are in a heated debate with someone please go to IRC, use private mail, or resort to chat.
De Fryske Wikipedy hat op it stuit
Pompebled.svg 46.692 siden Pompebled.svg 1.050.557 bewurkings Pompebled.svg 41.003 registrearre brûkers Pompebled.svg 52 warbere meidoggers Pompebled.svg 9 behearders Pompebled.svg


Op syk nei Fryske wurdenBewurkje

Wat sisto yn it Frysk foar 'workshop' (wurkkolleezje/stúdzjedei) en 'seminar'? Ik hie al wol sjoen dat in seminarie / seminarium (NL) in seminaarje / seminarium is, en op in universiteit in seminary, mar 'seminar' bin ik noch net tsjinkommen. Ek foar 'workshop' hie ik noch gjin Frysk wurd fûn. Servien (oerlis) 3 des 2019, 21.50 (CET)[]

Soksoarte nije lienwurden út it Ingelsk litte we ek yn it Frysk (krekt as yn it Nederlânsk) gewoan yn it Ingelsk stean. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 des 2019, 21.58 (CET)[]

Doarpstabellen en kaartsjesBewurkje

Goeiejûn, Ik bin in skoft net echt aktief west en woe eins wol wer wat oppakke. Ik fyn it altiten wol moai at siden oer lyksoartige ûnderwerpen wat deselde opmaak hawwe en deselde ynformaasje hawwe. Ik haw eartiids foar de plakken yn Fryslân de Ynfoboks Plak makke dy't noch wol op in protte plakken brûkt wurdt(sjoch Dolsterhuzen). Letter hat Swarte Kees de Doarpstabel makke, ik tink om plak te hawwen foar flaggen/wapens (sjoch Ie). Dêrby is doe wol ynformaasje fan in hiel soart plakken ferlern gean, lykas de eardere gritenijen en stimhawwende pleatsen... Dêr hie ik doedetiid wol aardich wurk fan hawn om dat bymekoar te sykjen.

In oare saak is de kaartjes fan de measte plakken yn Fryslân wêr't ik kaartjes fan makke haw mei de lokaasje fan de himrik fan de doarpen yn de gemeente (sjoch de eardere foarbylden fan de berjochten). Dizze kaartsjes binne net mear echt by de tiid omdat ik tink 75% fan de plakken no yn in gruttere gemeente leit. Fierder seach ik dat hjirboppe ynformaasje stiet oer Mapframe dat in ynteraktive keppeling mei OSM makket. Wy kinne no kaartsjes yntegrearre dy't keppele binne oan objekten yn OSM bygelyks in doarpsgrins (sjoch de test op myn meidogger side Mitselwier).

Nei oanleiding fan dit alles woe ik eins:

 • Ynformaasje yn Doarpstabel en Plak byinoar foegje sa dat dit wer kompleet is. En at der gjin ynformaasje is dit automatysk oerslaan.
 • Yn plak fan dy kaartsjes dy't ik 12 jier ferlyn makke haw no dit ynteraktieve kaartsje mei de grins fan it desbetreffende doarp derynsette.

Ik moat noch wol even útsykje hoe at dit krekt moat en dêrom even hjir dit berjocht. At der guon binne mei beswieren as goeie ideeën lit it dan even witte, dan kin ik dêr rekken mei hâlde.

En eltsenien alfêst in noflik 2020. Theun (oerlis) 31 des 2019, 19.17 (CET)[]

@Theun: Fannijs wolkom. Ik winskje jo ek lok en seine yn 2020. Drewes (oerlis) 31 des 2019, 19.39 (CET)[]
@Theun: En fan my ek folle lok en seine, Theun. Ynhâldlik haw ik neat op jo plannen tsjin, krektoarsom, ik tink dat it goed is dat der wer ris ien nei de gegevens oer de doarpen sjocht. Mar ik haw wol in pear op- en oanmerkings. Ik haw sels in pear jier lyn de side fan Wommels en Dronryp hielendal op 'e nij skreaun en doe haw ik dêr in oare ynfoboks yn set om't ik net mei de besteanden út 'e fuotten koe.
 • Yn it foarste plak fyn ik it estetysk oansjen fan dy beide ynfoboksen dy't jo hjirboppe neame, net sa moai. As jo der dochs mei oan 'e gong geane, soene jo dan ek in ynfoboks meitsje kinne dy't der wat mear útsjocht as Berjocht:Universele ynfoboks stêd?, mar dan mei romte foar doarpsflaggen en -wapens, fansels.
 • Fierders binne der mei jo Ynfoboks Plak beskate problemen dy't ik graach oplost hawwe wolle soe as jo hjir dochs wurk fan meitsje.
 • As jo bgl. op 'e side fan Bakhuzen sjogge, kinne jo sjen dat Ynfoboks Plak dêr boppe-oan de rinnende tekst in oerstallige wytregel ynbringt. Ik haw alris besocht om dêrfan ôf te kommen, mar ik kin it euvel net fine.
 • Ek kinne jo by Bakhuzen sjen dat net ynfolde lemma's yn 'e ynfoboks dochs sichtber binne: efter "Huzen" stiet dan "{{{huzen}}}". Dat soe ik ek graach oars hawwe wolle.
 • Fierders is der yn dy ynfoboks gjin romte om it lân of de provinsje oan te jaan. Ik fyn dat wy der as ensyklopedy fan útgean moatte dat de lêzer 0,0 foarkennis hat, en dat wy him dus noch fertelle moatte dat Bakhuzen yn Nederlân en yn Fryslân leit.
 • Ek soe ik graach lemma's as "hichte", "oerflak" en "befolkingstichtens" der yn hawwe wolle. Dy gegevens sille by de measte Fryske plakken wol net bekend wêze, mar ik fyn dat we se yn elts gefal yn 'e ynfoboks kwytkinne moatte as se beskikber wêze soene.
 • Wat dy ynteraktive kaartsjes oangiet, dat is wol moai om 'e grinzen fan 'e himrik sjen te litten, mar it seit eins neat oer de geografyske posysje fan it plak yn Fryslân. No wit ik tafallich wêr't Mitselwier ûngefear leit, mar bgl. Nijewier, dat ik dêr oan 'e sydkant op itselde kaartsje lizzen sjoch, hie ik gjin idee fan hân wêr't ik dat sykje moast.
(Trouwens, en ik nim oan dat jo dit witte, mar foar it gefal dàt: de ynformaasje dy't jo sizze dat ferlern gien is, dy kin fansels noch altyd weromfûn wurde ûnder it tabblêd "Skiednis sjen litte". Dus dat hoege jo yn elts gefal net op 'e nij út te sykjen.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 jan 2020, 22.17 (CET)[]
 • oansjen sa as de ynfoboks stêd. Sil ik as basis brûke
 • lân, provinsje sil ik ek derbysette.
 • ekstra lemma's sil ik tafoegje. En derfoar soargje dat at dy gegevens net beskikber binne dat it dan fuortlitten wurdt.
 • ynteraktieve kaartsjes. Ik nim oan dat jo sjoen hawwe dast it kaartsje oanklikke kinst en dan in grutter kaart krijst wêrop je yn- en útzoome kinne. Om oersjoch te krijen haw ik yn it foarbyld twa nivo's útzoomt. Miskien is dat better?
Ik sil fêst begjinne mei in foarstel Theun (oerlis) 2 jan 2020, 20.45 (CET)[]
@Theun: Dat sjocht der al hartstikkene moai út, Theun. En nee, dat fan dy ynteraktive kaartsjes hie ik net sjoen, omkoal dat ik bin. Ik leau wol dat it better is om wat mear oersjoch te hawwen, ja. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jan 2020, 20.47 (CET)[]
@Ieneach fan 'e Esk:Ik haw it kaartsje no yn de Ynfoboks sitten. Wie noch in hiel útgesyk en haw ek leart dat der no ek Modules binne. Ik sil in oare kear wol even fierder mei de details. Hy jout no wol automatysk it gebied (at dat yn as OSM gebiet on it wikidata-item keppele is) en ek de lokaasje fan it sintrum (as de koordinaten oen it wikidata-item keppele is).
Dit selde soene we fansels ek oan de ynfoboks stêd as ynfoboks gebou ek tafoegje kinne. Mar goed sil earst dit fierder ôfmeitsje. Theun (oerlis) 5 jan 2020, 17.29 (CET)[]
@Theun: Knap dien. Jo witte hjir mear fan as ik, safolle is dúdlik. As ik myn miening sizze mei (sûnder altefolle te seuren), fyn ik dat it wapen no wol hiel oerhearskjend is. Ik wit net wat jo fine, mar ik soe de hichte fan it wapen leaver gelyk lûke mei de hichte fan 'e flagge, as dat mooglik is. Dan soe it wapen lytser wurde en minder oerhearskjend. En estetysk soe ik it ek moaier fine as it kaartsje fan flagge en wapen skieden waard troch in blau balkje. As we dêr as titel "Lokaasje" op sette, tsjinnet it ek noch in praktysk doel. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 jan 2020, 22.09 (CET)[]

Wiki Loves FolkloreBewurkje

Hello Folks,

Wiki Loves Love is back again in 2020 iteration as Wiki Loves Folklore from 1 February, 2020 - 29 February, 2020. Join us to celebrate the local cultural heritage of your region with the theme of folklore in the international photography contest at Wikimedia Commons. Images, videos and audios representing different forms of folk cultures and new forms of heritage that haven’t otherwise been documented so far are welcome submissions in Wiki Loves Folklore. Learn more about the contest at Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
— Tulsi Bhagat (contribs | talk)
sent using MediaWiki message delivery (oerlis) 18 jan 2020, 07.14 (CET)
[]

Movement Learning and Leadership Development ProjectBewurkje

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 22 jan 2020, 20.01 (CET)[]

My tinkt dat we hjir allegearre yn 'e pet lutsen wurde, sjoch bygelyks op m:Talk:Movement Learning and Leadership Development Project. Datselde jildt wat my oanbelanget oars ek foar it plan dat no besprutsen wurdt op m:Requests for comment/Should the Foundation call itself Wikipedia. Wutsje 7 feb 2020, 18.33 (CET)[]

Oantal meidoggersBewurkje

Wol ris aardich om te besjen: dizze side. Wutsje 7 feb 2020, 18.33 (CET)[]

Additional interface for edit conflicts on talk pagesBewurkje

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 26 feb 2020, 15.14 (CET)[]

Editing news 2020 #1 – Discussion toolsBewurkje

8 apr 2020, 21.24 (CEST)

-uëleBewurkje

Ik sjoch dat op fy:wiki aardich faak de útgong -uële brûkt wurdt (kepp). Klopt dat wol? It FHW brûkt -uele en Dijkstra (1996) skriuwt oer de ë: De kombinaasje ue, dy't yn twa wurdlidden ferdield wurde kin, komt hast net foar. As er foarkomt, dan wurdt der gjin dielteken brûkt: yndividuen. Haw ik in staveringsherfoarming mist? Wutsje 19 mai 2020, 20.39 (CEST)[]

@Wutsje: Goeie. Jo hawwe neat mist, uele moat it wêze. Drewes (oerlis) 20 mai 2020, 12.09 (CEST)[]
Dan sil ik hjir ynkoarten mar ris oer gear. Wutsje 29 mai 2020, 19.54 (CEST)[]
@Wutsje: Ik hie hjir eefkes wat earder reägearje moatten, mar dit is by my lâns gien. No ja, noch gjin man oerboard. Mar ik bin it hjir net alhiel mei iens. Oars as by 'ae', 'ye' en 'uu' dy't yn it Frysk nea as ien klank foarkomme en dus net as 'aë', 'yë' en 'uü' skreaun wurde moatte, komt 'ue' wol as twalûd foar. Jo helje hjirboppe "Dijkstra (1996)" oan; ik nim oan dat jo dêrmei it boekje Stavering fan 'e Afûk bedoele. Ik lês dêr op side 45: "It dielteken (trema) wurdt allinne brûkt, wannear't sûnder dat dielteken útspraakbetizing te ferwachtsjen is en om oan te jaan, dat de twa opienfolgjende lûden, dy't tegearre ek in lang lûd of in twalûd foarmje kinne, net ta itselde wurdlid hearre. [...] Wannear't by frjemde wurden gjin útspraakbetizing te ferwachtsjen is, wurdt it dielteken meast weilitten: reaksje (of: reäksje); realisme (of: reälisme); alinea (of: alineä); kreatyf (of: kreätyf). It dielteken mei net weilitten wurde by: beämte (= amtner), ferlykje: beamte (= beammeguod). It is dêrom oan te rieden om yn gefal fan twivel altyd wol it dielteken te brûken. Dêrmei hoedzje jo josels foar misferstannen en útspraakflaters." Dus koartsein, better dermei ferlegen as derom ferlegen. It liket my dan ek dat de skriuwwize "yndividuën" wat foar hat boppe "yndividuen", en dat "yndividuën" yn elts gefal net fout is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 mai 2020, 23.56 (CEST)[]
Ik lês sokke boarnen altyd mei in taalkundige fariant fan lex specialis derogat legi generali yn 'e holle. Dijkstra set yn paragraaf 9 de algemiene regels oer it dielteken útein en jout dan yn 9.1 o/m 9.2.4 spesjale regels foar (kombinaasjes mei) de ë, wêrûnder dus wat oanbelanget de regel dy't ik hjirboppe neamde, mei as foarbyld no krekt yndividuen. Ik kin my hast net yntinke dat by wurden as rituele of seksuele twifel oer de útspraak mooglik is (lyk sa't dat yn it Hollânsk ek net sa is).
Uteinlik is de fraach fansels: folgje we de boarnen? It foarbyld fan de "vice-presidint" liet al wol sjen, dat soks net altyd wiis is. Ik bin benijd hoe't oaren der oer tinke. Wutsje 30 mai 2020, 01.07 (CEST)[]
Tsja, Wutsje, in hiel soad, sanet de measte, fan 'e "uële"-s en "uën"-s yn 'e Wikipedy binne fan myn hân. Ik hie my Dijkstra syn útspraak goed ynprinte dat je yn gefal fan twifel altyd wol in dielteken brûke moatte. Ik bin no wend om dy foarmen te skriuwen. As jo dêrfan by guon of alle it dielteken fuorthelje, sil ik dêr net fuort lulk om wurde of sa, mar ik wit net oft ik wol ree bin om op te hâlden sokke wurden op dy wize te staverjen. "Uële" staverje as "uele" kin ik my noch wol yn fine; ik kin gjin wurden mei it twalûd 'ue' betinke dy't dêr op rime. By "yndividuën" is it oars, want je hawwe ek wurden as "fluen" en "fluensk", dêr't de letterkombinaasje 'uen' as twalûd foarkomt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 mai 2020, 23.13 (CEST)[]
Ik doch fansels neat wêr't net eltsenien it oer iens is. Sjoch fierder de folgjende seksje. Wutsje 31 mai 2020, 01.30 (CEST)[]

-aë- en -yë-Bewurkje

Sjoch hjir en hjir. Itselde ferhaal as hjirboppe. Dijkstra (1996) skriuwt: "De ë kin foarkomme yn 'e lûdkombinaasjes: , en ." De kombinaasjes , en foar't safier dy "yn twa wurdlidden ferdield wurde kin[ne]" en net yn eigennammen brûkt wurde binne dus mis. Drewes, Ieneach fan 'e Esk: iens? Wutsje 29 mai 2020, 19.54 (CEST)[]

@Wutsje: 'Aë' en 'yë' moatte 'ae' en 'ye' wurde, dat bin ik mei jo iens. Dy beide letterkombinaasjes komme yn it Frysk net foar as twalûd, dus kin der gjin ûnwissichheid oer útspraak ûntstean. Itselde jildt foar 'uü', yn bgl. "fakuüm" (moat "fakuum" wêze), want ek de letterkombinaasje 'uu' komt net as ien klank yn it Frysk foar. Wat 'uë' oanbelanget leit it neffens my oars, mar dat sil ik by de diskusje hjirboppe opskriuwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 mai 2020, 23.43 (CEST)[]
As it om it lân giet moat it dus ek Israel weẑe yn stee fan Israël, skriuwt Dijkstra letterlik yn 9.2.3. Dat wurdt noch in moai putsje. Wutsje 30 mai 2020, 01.07 (CEST)[]
Achte meidoggers. Wat 'fakuüm' oanbelanget, sjoch Taalweb. Drewes (oerlis) 30 mai 2020, 17.18 (CEST)[]
It wurdt der sa net ienfâldiger op: Dijkstra jout yn 9.5.2 no krekt fakuum en perpetuum mobile. "It Nederlânsk staveret de lange ú as uu, it Frysk staveret de lange ú altyd as ú. De stavering uu komt as lang ienlûd yn it Frysk net foar". Hoe dan ek, my giet it hjir no efkes om -aë- en -yë-. Wutsje 30 mai 2020, 17.54 (CEST)[]

Yndie, it liket wol in gekkehûs. Oer it lêste: sjoch Ieneach syn kommentaar. Drewes (oerlis) 30 mai 2020, 18.09 (CEST)[]

Oer 'aë' en 'yë' binne we it allegear iens, wol 'k leauwe. Wat we mei 'uü' oan moatte, wit ik no net mear. Ik fyn dat de Fryske Akademy der sa mar in nuver potsje fan makket. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 mai 2020, 23.15 (CEST)[]
Ja, ik bin sa súntsjesoan wol nijsgjirrich nei wat dy staveringslju by de Akademy no eins de hiele dei dogge. Dit liket nei fleanen, it is hast noch minder as de Taalunie yn it Hollânsk. Ik haw gjin muoite mei it idee fan in foarkarstavering, mar dy moat dan wol konsistint wêze, oars kinne jin yn feite like goed kieze foar de Reade bwarre-stavering. As ik yn Ljouwert wenne, fytste ik der ris hinne. Wutsje 31 mai 2020, 01.30 (CEST)[]

Urgent HelpBewurkje

Please help us translate the text (in bold) to your language Join WPWP Campaign to improve Wikipedia articles with photos and win a prize. Thanks for your help. T Cells (oerlis) 7 jun 2020, 20.27 (CEST)[]

Ien stêd, twa steden?Bewurkje

Sa is it my net leard, it docht my Hollânsk oan. Neffens it FW, it FHW, de Foarkarswurdlist en de Staveringshifker is it meartal stêden (fgl. steden). Drewes, Ieneach fan 'e Esk en oare ynteressearden: wat tinke jimme? Wutsje 9 jun 2020, 04.16 (CEST)[]

Ik tocht dat it sels stedden wie, dat yn it meartal lange lûden ferkoarte waarden. Wêr ha jo dat steden lêsd? Steinbach (oerlis) 9 jun 2020, 09.39 (CEST)[]
Oké, stedden is dus gjin wurd. Mar ik tink dat wy dochs by steden wol fan in flater útgean kinne. Wat my oanbelanget kin men dat rêstich weihelje at men dat hjir earne fynt. Steinbach (oerlis) 9 jun 2020, 09.43 (CEST)[]
Dúdlik: stêden. Drewes (oerlis) 9 jun 2020, 10.07 (CEST)[]
Amen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2020, 20.04 (CEST)[]

Editing news 2020 #2Bewurkje

17 jun 2020, 22.33 (CEST)

Community open letter on renamingBewurkje

Foar wa't it ynteressearet: ek al spilet de no al moannen duorjende diskusje oer de Rebranding Strategy har fier fan ús wei ôf, dy sil ek foar dizze wikipedy gefolgen hawwe. Wêr't it op dit stuit oer giet, is al net iens mear yn it foarste plak dat plan, mar de wize wêrop't de WMF it der oer de rêgen fan alle mienskippen hinne troch rame wol. Dêrom wol ik jimme efkes wize op it bestean fan dizze iepen brief oan de Wikimedia Foundation. Wutsje 28 jun 2020, 23.16 (CEST)[]

@Wutsje: Tankjewol dat jo ús hjir op wize, want dit wie hielendal by my lâns gien. Nei't ik in oere fergriemd haw mei my yn dit spul te ferdjipjen, begryp ik earlik sein noch altyd net wêr't sa'n omneaming goed foar is. Dit is wat je krije, bin ik bang, as in projekt lykas Wikimedia slûpenderwiis oernommen wurdt troch lju dy't nocht hawwe oan burokrasy. Soene jo, Wutsje, ris yn it koart útlizze kinne hokfoar gefolgen sa'n rebranding neffens jo foar de Fryske Wikipedy hawwe sil? Want dat is my noch net dúdlik. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 jun 2020, 00.39 (CEST)[]
It is gjin koart ferhaal wurden, mar ik sil besykje út te lizzen wat hjir neffens my yn de kearn fan 'e saak spilet: spul oer de fraach yn hoefier de ôfsûnderlike WMF-projekten autonoom binne c.q. wêze meie.
Alle WMF-projekten kinne yn essinsje allinnich bestean by de graasje fan twa dingen: de tiid dy't troch al dy frijwilligers fergees yn de ynhâld derfan stutsen wurdt, en it jild dat nedich is om de domeinnammen, de servers en de ynternetferbiningen yn 'e loft te hâlden. De WMF waard yn 2003 oprjochte en ferantwurdlik makke foar dy technyske saken en foaral foar it ynheljen fan donateursjild. Har rol wie stypjend bedoeld. Yn 2007, doe't ik mei in meidoggersnamme mei dizze noch altyd boeiende leafhawwerij oan 'e gong gie, wie de WMF noch mar in lytse klup: der waarden noch gjin 10 fte oan minsken foar harren wurk betelle, de rest wie frijwilliger (kepp). Dat is al oars wurden: yn 2018 wurken der by de WMF al mear as 300 minsken (kepp) en hjoed-de-dei sels mear as 350 (kepp, arg).
Wat it jild dat yn de WMF omgiet oanbelanget: der binne sifers oer de fiskale jierren 2004 o/m 2018 (kepp). Dêryn fine jin bygelyks, dat yn 2007 oan salaries and wages $415.006 útjûn waard (20% fan $2.077.840, de útjeften fan dat jier) en yn 2018 $38.597.407 (leafst 47,4% fan $81.442.265). Mar: de útjeften foar internet hosting giene yn deselde perioade fan $389.417 (18,7%) nei $2,342,130 (noch mar 2,9%). Ek al omdat de WMF-projekten yn dy tiid folle grutter wurden binne (2007, 2018, sjoch foar inkeld wikipedyen ek hjir), fernuveret it dan net dat Wikipedia by riten troch de poatsjes sakket (fb, fb) of in hege replag hat (fb; de replication lag seit wat oer de faasje wêrmei't wizigingen yn de databases ferwurke wurde: wat flugger, wat better; is de replag heech, dan moatte jin bgl. langer wachtsje foar't resinte bewurkingen yn de sykmasines opdûke). Jin tinke dan: dêr mei noch wol wat jild by, wikipedia.org heart ommers ta de bêst besjoene domeinnammen yn 'e wrâld (kepp) en soe mei sa'n slompe dollars yn 'e bûse domwei nea down wêze meie.
Mar, yndied, in organisaasje kin yn sa'n tiid nea sa grut en ryk wurde sûnder dat burokrasy de kop opstekt - en sa't we witte: dy wol harsels yn stân hâlde, ûnbewust, sûnder kweade wil en nei alle gedachten sels wol goederbêstens, se is gjin selsstannich tinkend organisme, mar dochs. Sa'n klup, dêr't in laach fan bûten yn tsjinst nommen managers en kommunikaasje-spesjalisten hieltyd mear te sizzen kriget allinnich al omdat dy geandewei grutter wurdt, betinkt dus putsjes en dan komme projekten op 'e lappen as in diskusje oer de strategy direction, strategy recommendations en dus ek dat rebranding project. It moat fansels allegear yn it Ingelsk, mar de taal dy't brûkt wurdt, wurdt stadichoan diziger en dêrop wize helpt gjin sprút (fb). De ôfstân tusken de frijwillige workers on the plantation en de WMF-bestjoersbubble wurdt, fansels sûnder opsetsin mar ûnûntkomber, grutter en grutter.
No hawwe we mei dy WMF wol it ien en oar meimakke. Op de Ingelske wikipedy kinne jin dêr wat oer lêze (kepp), mar der is mear bard. Trije foarbylden. Doe't er yn 2010 noch sels oan it roer siet, sloech it Wales yn 'e plasse en begûn er op Wikimedia Commons ynienen tsjin alle belied yn en sûnder konsensus of sels mar diskusje in bult plaatsjes fuort te donderjen dy't er pornografysk fûn, wêrûnder ferneamde ôfbyldingen fan wurk fan keunstners as Klimt. Dêr kaam doe fuortendaliks in dúdlike korreksje fan de WMF-mienskip op (kepp; sels wie ik doe sa poerrazend dat ik my ferlege haw ta dizze reaksje) en dêrnei wie it ek wol sa goed as dien mei de formele macht fan de man. Yn 2014 spile de superprotect-affêre. By de WMF hie immen betocht dat it moai wêze soe en krij de macht om út San Fransisco wei op elk projekt siden sa te skoatteljen, dat sels behearders dêr neat mear oan dwaan kinne. Doe't dy mooglikheid noch deselde dei op 'e Dútske wikipedy brûkt waard om harren de MediaViewer troch de strôte te triuwen, stuts dêr in stoarm op dy't al rillegau oersloech nei oare projekten. Uteinlik moast de WMF wol belies jaan. Ferline jier wie der dan noch de sabeare Fram ban: de WMF ornearre dat it nedich wie om mei in office action yn te gripen yn de autonomy fan en:wiki. Dêr kaam úteinlik dit fan. Dat is noch net lang lyn en dy saak heucht noch hiel wat minsken.
Sa kom ik dan by dat rebranding project. De WMF seach ris wat om har hinne (kepp) en krige doe it idee om alle WMF-projekten ûnder de plu fan de namme Wikipedia te bringen, want dat soe foar fan alles better wêze, sjoch hjir. Dêr kinne jin ynhâldlik fansels fan alles fan tinke, yn it foarste plak al fan de ûnderlizzende premisses, mar de saak is hoe dan ek al nuver oanpakt. Der waard û.o. in ferneamd en nei alle gedachten prizich ynternasjonaal brand design office ynskeakele, Snøhetta (sjoch ek hjir, arg) en der binne oeral wei op kosten fan de WMF minsken nei Oslo en Bangalore flein om it deroer te hawwen. Doe't it beslút oer dy rebranding al nommen wie en oan de mienskippen foarlein waard, wie dat sûnder de opsje om nee te sizzen en boppedat mei nuvere arguminten. De slimste wie wol de wize fan berekkenjen fan de stipe foar harren fynst: yn in earder stadium hawwe 9000 minsken de side oer dit plan besjoen, dêrfan hawwe 57 beswier makke, dus fan de minsken dy't ynformearre binne, is mar 0,6% tsjin (kepp). As jin soks lêze, witte je dat je foar de kroade riden wurde. Mear minsken tochten der sa oer (kepp) en wat letter kaam in soarte fan rektifikaasje, mar de opstân dy't doe al fan ûnderop útbrutsen wie (sjoch dizze RfC, de grutste en langst rinnende út de skiednis fan de WMF) giet noch hieltyd troch en de WMF hat dêr noch gjin antwurd op.
Dy iepen brief oan de WMF, by myn witten de twadde yn har bestean, moat yn dat ramt sjoen wurde. De minsken en chapters dy't al tekene hawwe en dy't tegearre letterlik tûzenen jierren oan wiki-ûnderfining represintearre, meitsje harren allegearre soargen oer de wize wêrmei't de WMF mei dizze saak omgiet: oant no ta sûnder har wurklik wat oan te lûken fan al dy mienskippen. Yntusken wurdt der no ek praat fan in Universal Code of Conduct, wêrmei't de WMF as se dat nedich fynt ek al wer op projekten yngripe kinne wol. Ik wol net sizze dat soks altyd in min idee is, foar projekten sûnder behearders of wêr't tusken behearders slaande deilis is kin dat faaks wol wat wêze (al bestiet foar sokke situaasjes op Meta al jierren de side Requests for comment), mar sjoen it ferline en sûnt by de WMF mear en mear managers en p.r.-minsken ynfloed hawwe, is it dreech en wurdt nettsjinsteande it AGF-begjinsel út en troch dochs net wat erchtinkend as it om guon fan har nije plannen giet.
Oer de fraach hokker gefolgen dy rebranding foar dizze wikipedy hat: as dy trochgiet, sil it plaatsje rjochtsûnder eltse side wol ferfongen wurde troch ien mei de tekst a WIKIPEDIA project. Hjir is dat net sa slim, dit ís ommers ek in wikipedy, mar op al dy hûnderten WMF-projekten dy't no krekt gjín wikipedy binne, komt nei alle gedachten as it oan de WMF leit ek sa'n nije ôfbylding te stean en dan wurdt it - fyn ik - al wat in tizeboel. Ik hoopje hjirbopppe lykwols dúdlik makke te hawwen, dat it probleem foaral sit yn de tinkwrâld fan guon WMF-minsken en dat de fraach dêrom eins wêze moat: wat wol dy WMF no mei ús c.q. hoe sille wy, de frijwilligers sûnder wa't dy hiele WMF net bestean soe, mar dy't sûnder dy WMF likemin harren kennis mei eltsenien diele kinne, as it om dy tinkwrâld giet mei har oan? Wutsje 2 jul 2020, 17.54 (CEST)[]
Oanfolling: oant 7 july kinne jo de WMF hjir fertelle wat jo fan dy rebranding fine. De status quo is gjin opsje. Wutsje 2 jul 2020, 19.58 (CEST)[]
@Wutsje: Tankjewol foar jo tige yngeande beskriuwing fan 'e sitewaasje. Dêr hat wol in pear oerkes wurk yn sitten, wol ik wedzje. Ik haw it hiele epistel lêzen en hjir en dêr bin ik fia ien fan 'e links yn in soarte fan kninehoale rûgele as wie 'k Alice yn Wûnderlân. Dit is no krekt wêrom't ik my oer it algemien sa min mooglik besykje te bemuoien mei Wikimedia bûten de Fryske Wikipedy. It skeelt jin in bulte argewaasje. Ik besef dat soks strúsfûgelpolityk is, mar je leve der wol langer troch. Ynhâldlik diel ik jo noed oer wêr't it hinne giet mei Wikimedia. Ik haw it iepen brief en RfC ûndertekene, for all the good it will do. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jul 2020, 00.02 (CEST)[]
Ik haw yndied wol efkes mei dat ferhaal dwaande west, mar dochs haw ik krekt twa dingen ferbetterje moatten: de Superprotect-affêre begûn nei spul oer of de MediaViewer op de:wiki opt out of opt in wurde moast en die saak waard oanlieding foar de earste iepen brief oan de WMF (dy't ik doe sels, straal fergetten, ek ûndertekene haw). Wutsje 3 jul 2020, 01.50 (CEST)[]

Annual contest Wikipedia Pages Wanting PhotosBewurkje

This is to invite you to join the Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign starts today 1st July 2020 and closes 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - 1 jul 2020, 10.24 (CEST)

feel free to translate this message to your local language when this helps your community

Feedback on movement namesBewurkje

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language if necessary. Thank you!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 2 jul 2020, 21.44 (CEST)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Editing news 2020 #3Bewurkje

9 jul 2020, 14.55 (CEST)

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract WikipediaBewurkje

Sent by m:User:Elitre (WMF) 9 jul 2020, 22.06 (CEST) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement []


Minsken, lit dit plan dochs efkes ta jimme trochkringe, want al siz ik net dat it sa is, dit kin slim misgean. Sjoch ek hjir. Wutsje 13 jul 2020, 20.24 (CEST)[]

HaadsideBewurkje

As ik as ip-er ús Haadside besjoch, stiet dêr op dit stuit dat it hjoed 11 july is, de side fan de wike en it plaatsje fan de wike fan ferline wike en Hjoed, 11 july, yn de skiednis (kepp). Dat klopt fansels net. Ieneach, dit liket jo ôfdieling te wêzen. Wat giet hjir mis? Wutsje 14 jul 2020, 20.35 (CEST)[]

@Wutsje: Goeie. Wat giet dêr mis? freegje jo. Koart antwurd: wit ik net. Ik haw wol in pear fermoedens. (Eefkes tuskentroch: ik doch de siden fan 'e wike, mar fan 'e rest fan 'e haadside bleau ik safolle mooglik ôf om't ik der eins gjin ferstân fan haw. Ein desimber set ik it âlde jier even hânmjittich oer nei it nije -- en ik haw ergens opskreaun hoe't dat ek al wer moat -- mar dat is it dan ek.) Mei 'as ip-er' bedoele jo, tink, as net-ynlogde? Dat haw ik yndie ek wolris (en dat is al jierren sa), dat er de âlde foarside fan ferline wike noch sjen lit. Op dit stuit is dat trouwens (ik haw it even checkt yn in oare browser) by my net sa. Ik tink dat it net sasear mei de webside as wol mei de browser cache fan jins kompjûter te krijen hat, dat dêr, sels as je dy leegje (want dat makket by my gjin merkber ferskil) dochs in al ynladen ferzje fan 'e webside yn hingjen bliuwt. En wat ik jo no ferteld haw is mei-iens ek alles wat ik hjirfan wit. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 jul 2020, 20.50 (CEST)[]
Soe it mei skrikkeldagen te krijen hawwe en koade dy't yn jierren net oanpast is? In cacheprobleem liket it my yn elts gefal net, ek yn bgl. Lynx bart dit. Wutsje 14 jul 2020, 20.58 (CEST)[]
Sjoch, sa lang spilet dit al: Meidogger_oerlis:Drewes/argyf2012-2015#Ferkearde Haadside, en de oare helte fan 'e diskusje: Meidogger_oerlis:Ieneach_fan_'e_Esk/argyf1#Ferkearde_haadside. Dat wie septimber 2013. Ik haw der fierders gjin flau benul oer. Oars moatte jo ris by Kening Aldgilles of Aliter te rie gean. Dy hawwe der faaks mear kijk op. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 jul 2020, 21.07 (CEST)[]
Hm. Dat sterket my wol wer yn myn oertsjûging dat ik eins noch nea in orizjinele tinze hân haw, mar hoe dan ek, it stiet sleau en it moat al oars, fyn ik, dy side is dochs ús foardoar. Hjirby ping ik Kening Aldgilles en Aliter, maar faaks is der op 'e Hollânske wiki ek wol immen mei ferstân fan koade dy't der wat op wit. Wutsje 14 jul 2020, 21.30 (CEST)[]

@Wutsje: Goeie. Hoe komt it hjirmei, Wutsje? Ik leau net dat Kening Aldgilles en Aliter thús jouwe. Doe't jo it oan 'e oarder stelden hie ik eefkes gjin lêst fan dit... ferskynsel sil 'k it mar neame, mar sûnt haw ik it alwer twaris ferskate dagen hân. As jo op nl: immen kenne dy't hjir ferstân fan hat, dan is dat miskien ús bêste kâns om hjir wat oan te dwaan. Ik sil ek nochris eefkes in berjochtsje op 'e oerlissiden fan Kening Aldgilles en Aliter pleatse. No't ik wit dat it net oan 'e browser cache fan myn kompjûter leit, bin ik it mei jo iens dat it oplost wurde moat. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 24 aug 2020, 12.13 (CEST)[]

Goeie Ieneach, ik ken yndied wol immen op nl:wiki dy't nei alle gedachten dit wol foar ús oplosse kin, dy sil ik hjoed ris freegje. Wutsje 24 aug 2020, 15.49 (CEST)[]
Oanfolling: sjoch hjir. Wutsje 24 aug 2020, 19.40 (CEST)[]
Noch in oanfolling: it blykt dus eat te wêzen dat al folle langer bestiet en dat net yn ús macht leit, sjoch de keppeling hjirboppe. Wutsje 26 aug 2020, 17.06 (CEST)[]
Goeiedei, it probleem is my bekend. Faaks soe in 'refresh' helpe kinne, want de kompjûter of browser hat noch in âldere datum yn syn ûnthâld. Ik tink dat de koade yn de Wiky goed stiet, it probleem soe him dan yn de browser of lokale data fan de kompjûter sitte kinne. Oft wy fanút de Wiky in meganisme betinke kinne dy't de datum fan dyn browser oanpast...? Miskien binne der noch oare minsken mei doel dêroer. --Kening Aldgilles (oerlis) 8 okt 2020, 07.24 (CEST)[]

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all WikisBewurkje

Max Klemm (WMDE) 6 aug 2020, 11.13 (CEST)[]

Ik bin benijd hoe't dit beteare sil... Wutsje 7 aug 2020, 00.24 (CEST)[]

Tech/Server switch 2020Bewurkje

Dat jimme it no al mar witte: op tiisdei 1 septimber en yn 'e wike dêrnei sil dizze wikipedy fanwegen it útbesykjen fan it secondary data center fan de WMF by riten net te bewurkjen wêze of fleane as in slak. Sjoch foar mear ynformaasje m:Tech/Server switch 2020. Dat dokumint is yn it Ingelsk, mar my liket it net nedich en set it hjir oer. Wutsje 23 aug 2020, 00.58 (CEST)[]

Scots WikipediaBewurkje

Foar wa't út en troch graach ris yn in kninehoale sjen mei: m:Requests for comment/Large scale language inaccuracies on the Scots Wikipedia. Wutsje 28 aug 2020, 19.39 (CEST)[]

Lullich foar de Skotten en harren taal, al begryp ik net wêrom't no ynienen alderhanne bûtensteanders har dermei bemuoie moatte. Ik tocht dat dat no krekt it probleem wie. Benijd hoe't dit útpakke sil. Ik soe alle meidoggers fan 'e Fryske Wikipedia oanriede wolle om hjir yn elts gefal globaal kennis fan te nimmen: se hawwe it no al oer alle lytse Wikipedyen, en dêr hearre wy ek by... Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 aug 2020, 00.21 (CEST)[]
Op in RfC op Meta komme altyd wol minsken ôf, seker no't de saak sa yngeand yn de wrâldparse beskreaun is. Ek ik tink dat it baas is en hâld dit wat yn 'e rekken, dêrom haw ik it hjir ek efkes melden. Wutsje 29 aug 2020, 05.05 (CEST)[]
Oanfolling: sjoch m:Small wiki audit. Wutsje 3 sep 2020, 01.32 (CEST)[]

New Wikipedia Library Collections Now Available (September 2020)Bewurkje


Hello Wikimedians!

 
The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

Many other partnerships are listed on our partners page, including Adam Matthew, EBSCO, Gale and JSTOR.

A significant portion of our collection now no longer requires individual applications to access! Read more in our recent blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!
--The Wikipedia Library Team 3 sep 2020, 11.49 (CEST)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Kans om commentaar te leveren op concept Universele GedragscodeBewurkje

Ter informatie: een van de aanbevelingen in de Wikimedia Movement Strategy 2030 is het ontwikkelen van een universele gedragscode (Universal Code of Conduct): basisregels voor gedrag op Wikimediaprojecten en online platformen, en tijdens Wikimedia-evenementen en bijeenkomsten. Een redactiecommissie heeft nu een eerste concept ontwikkeld. De wereldwijde gemeenschap kan tot 8 oktober commentaar leveren en suggesties doen voor verandering of verbetering. Een Nederlandse vertaling van de concept gedragscode staat op Meta - daar is ook ruimte voor commentaar en discussieSRientjes (oerlis) 10 sep 2020, 13.32 (CEST)[]

Invitation to participate in the conversationBewurkje

Links nei trochferwiissiden/dataBewurkje

In tiid ferlyn haw ik hjir dwaande west om in tal ferwizings nei trochferwiissiden 'op te lossen' lykas hjirre. It is foar lêzers/besikers ommers ferfelend om op in wurd te klikken en dan op in trochferwiisside te bedarjen. Troch oanpassings fan myn Wikipedia-Ynstellings hjirre ljochtsje sokke trochferwizings op myn skerm grien op, ik hoech der dus net om te sykjen.(it wurker op nl en op fy) Der besteane op de Fryske Wikipedy no noch in hiele protte fan sokke trochferwizings. No bestiet op de Nederlânske Wikipedia in side dêr't al sokke data troch in bot op in listke setten wurde: Sjoch hjirre. Ik los dêr de lêste tiid in soad fan sokke links op.

Omt soks my foar de Fryske Wikipedy wol gaadlik talike ha'k yn july de behearder fan dy bot Edoderoo frege oft it ek te dwaan wie om soks foar de Fryske Wikipedy te meitsjen. Sjoch hjirre op syn oerlisside. (Sels bin ik net sa 'bot' thús yn hoe't soks wurket). De man hat der nei sjoen en hat de bot wat oanpast, dat dy soe hjir ek oan it wurk kinne. Syn fraach is: Wêr moat ik dy side delsette? Tulp8 (oerlis) 27 sep 2020, 09.13 (CEST)[]

@Tulp8: Goeie. Ja, liket my wol in goed plan. Ik haw hjir Wikipedy:Links nei betsjuttingssiden/data in side oanmakke. Ik haw der even wat del skreaun om 'e side oan te meitsjen, mar dy tekst kin fansels fuort. Eefkes oer de 'nomenklatuer': jo hawwe it oer trochferwiissiden. Ik haw altyd miend dat dat binne wat yn it Ingelsk redirects neamd wurde. Wat jo trochferwiissiden neame, haw ik altyd betsjuttingssiden neamd. No kin ik mis wêze, want sasear haw ik my nea yn it Wikipedysk jargon ynlibbe, mar ik haw foarearst de foar my bekende oantsjutting dochs mar brûkt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 sep 2020, 22.48 (CEST)[]

Wiki of functions naming contestBewurkje

29 sep 2020, 23.19 (CEST)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubricBewurkje

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

Thank you! Qgil-WMF (talk) 7 okt 2020, 19.17 (CEST)[]

Important: maintenance operation on October 27Bewurkje

-- Trizek (WMF) (talk) 21 okt 2020, 19.10 (CEST)[]

Wiki of functions naming contest - Round 2Bewurkje

5 nov 2020, 23.10 (CET)

Community Wishlist Survey 2021Bewurkje

SGrabarczuk (WMF)

20 nov 2020, 19.09 (CET)

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and WatchlistBewurkje

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11thBewurkje

Community Wishlist Survey 2021Bewurkje

SGrabarczuk (WMF)

15 des 2020, 01.52 (CET)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual EventBewurkje

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language. Thank you!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 27 jan 2021, 16.15 (CET)

Project Grant Open CallBewurkje

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsBerjocht:Atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (oerlis) 28 jan 2021, 09.01 (CET)[]

New Wikipedia Library Collections Available Now (February 2021)Bewurkje

Hello Wikimedians!

 
The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up to access research materials on the Library Card platform:

 • Taxmann – Taxation and law database
 • PNAS – Official journal of the National Academy of Sciences
 • EBSCO – New Arabic and Spanish language databases added

We have a wide array of other collections available, and a significant number now no longer require individual applications to access! Read more in our blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

--1 feb 2021, 13.57 (CET)

3Bewurkje

Aplauso por los trabajadores de la salud
& Clap for our Carers
& Applaudissements aux fenêtres pendant la pandémie de Covid-19--Dupacifique (oerlis) 5 feb 2021, 19.26 (CET)[]

Wiki Loves Folklore 2021 is back!Bewurkje

Please help translate to your language

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (oerlis) 6 feb 2021, 14.25 (CET)[]

Feminism & Folklore 1 February - 31 MarchBewurkje

Please help translate to your language

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) 16 feb 2021, 03.40 (CET)[]

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globallyBewurkje

Please help translate to your language

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, Wikipedy currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) 18 feb 2021, 15.12 (CET)[]

Wikifunctions logo contestBewurkje

2 mrt 2021, 02.47 (CET)

WikiwurdboekBewurkje

Goeie lju, ik haw in freachke. Binne der hjor noch aktive meidoggers dy't ek beheardersstatus op it Fryske Wikiwurdboek hawwe? Sa ja, soenen dy dan ris omsjen kinne nei de siden wikt:angelje en wikt:fereale? Dy binne in dei of wat lyn oanmakke as Ingelsktalige yngongen en moatte dus wiske wurde, of oerset. It earste kin ik net (gjin behearder) en it twadde doar ik net (Frysk te min).
Fierders soe ik it projekt graach wat aktiver sjen, mar dat komt wol wêr as immen it ôm tiid hat. Steinbach (oerlis) 8 mrt 2021, 20.57 (CET)[]

Ik sjoch dat it Fryske Wikiwurdboek hielendal gjin behearders hat! Mar dan noch, soe ien fan jim dan dy twa lemma's oanpasse kinne? Ik soe dat graach sels dwaan, mar dêr is myn Frysk gewoan net goed genoch foar. Steinbach (oerlis) 13 mrt 2021, 10.36 (CET)[]

Universal Code of Conduct – 2021 consultationsBewurkje

Universal Code of Conduct Phase 2Bewurkje

Please help translate to your language

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applicationsBewurkje

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translatorsBewurkje

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) 5 apr 2021, 23.57 (CEST)[]

Line numbering coming soon to all wikisBewurkje

-- Johanna Strodt (WMDE) 12 apr 2021, 17.08 (CEST)[]

Suggested ValuesBewurkje

Timur Vorkul (WMDE) 22 apr 2021, 16.08 (CEST)[]

Universal Code of Conduct News – Issue 1Bewurkje

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (oerlis) 12 jun 2021, 01.05 (CEST)[]

Funksjonearjen fan de WikipedyBewurkje

Utlis: op 'e oerlisside fan it artikel oer Rijkele Sijtzema wie diskusje oer it al of net wiskjen fan dy side, nei oanlieding fan in fraach dy't meidogger Csvdwerf dêroer stelde. Stadichoan evoluearre de diskusje dêr yn in petear oer it funksjonearjen fan 'e Wikipedy yn it algemien. Om't dy diskusje eins hjir, op 'e Oerlisside thúsheart, haw ik (Ieneach) him hjirhinne oerbrocht. It is wat dreech om in skieding te finen tusken de tekst dy't noch oer it oarspronklike ûnderwerp giet en de algemien diskusje oer de Wikipedy, dat it begjint hjir wat abrupt. As immen de foarskiednis lêze wol, moat hy/sy even by Oerlis:Rijkele Sijtzema#Recensie van het bronboek sjen.

@Drewes, fansels wol ik der wol oer meistinne, mar hjirboppe lês ik wer in (foar my) nije regel dat it yn it earste plak oan jo as oanmakker oerlitten wurdt om as ôfhanneljend moderator in beslút te nimmen oer jo eigen stikje. Om te foarkommen dat ik it ferwyt krij dat it hjir de Nederlânske Wikipedia net is, earst mar ris sjen oft myn útgongspunten wol itselde binne. In moderator dy’t ek stikjes skriuwt, lykas yn dit gefal, hat twa petten op. Dat kin wolris lestich of pynlik wêze as der oanmerkings oer makke wurde of as der in wiskwarskôging opplakt wurdt. Mar in slachter moat nea syn eigen fleis karre, dat mei him/har ek net oandien wurde. In moderator is in gewoane brûker, mei dit ferskil dat hy/sy it betrouwen fan de mienskip krigen hat yn de foarm fan in pear ‘knopkes’ dy’t oare brûkers net ha. De knopkes binne jûn yn it betrouwen dat de moderator docht wat troch de mienskip mei elkoar ôfsprutsen is. En dus gjin misbrûk fan de knopkes makket. Soks leit fêst yn in reglemint foar moderators dêr’t eltse moderator oan bûn is. Mar dy ôfsprakelist haw ik hjir net fine kind, mar it kin best wêze dat ik net op it goede plak socht, help my mar efkes by it sykjen. It hoecht om my ek net itselde reglemint te wêzen as yn oare talen. Der kin ek ferwiist wurde nei it reglemint fan bygelyks de Nederlânske mei de tafoeging op hokker ûnderdielen de Fryske Wikipedy dêrfan ôfwykt. As in moderator meardere petten op hat, wurdt nei alle oerlis de ôfhanneling dien troch in oare moderator. Al wie it mar om de skyn te mijen dat de oanmakker syn eigen fleis kart. Dan kin it útrinne op: “Ik fyn en do moatst..” Mar yn dit gefal hat der gjin oerlis mei de mienskip west op it plak dêr’t it heart. Fan in nije brûker kin soks ek net ferwachte wurde. Dêr kinne de moderators him of har wol by helpe. It oardiel moat oanrikt wurde troch de mienskip, de brûkers fan Wikipedy. Sûnder ynput fan de mienskip komt de swierte fan in beslút by de ôfhanneljende mod te lizzen. Derfan útgeande dat myn boppesteande útgongspunten hjir op Wikipedy jilde noch myn ynhâldlike reäksje, los fan hoe’t de kommunikaasje ferrûn is: Oarlochsferhalen binne eins nea swart-wyt, der binne in hiel soad griistinten. Mar de neibesteanden sitte der soms noch wol mei, soks kin foar neibesteanden fan de belutsenen tige gefoelich lizze. In ensyklopedy kin allinnich saken opskriuwe dy ’t al earder troch oare neutrale gesachhawwende boarnen opskreaun binne. Dy regel is der net foar neat. As der twifel is oer de betrouberheid of it gesach hawwen fan de boarne, moat dy boarne net brûkt wurde. En hielendal net as der mar ien boarne is. Wy ha te krijen mei gefoelichheden fan minsken en de fraachsteller hat oanjûn dat er in probleem hat mei de side oer RS. De redenaasje fan de ôfhanneljend moderator op NL sterket my yn myn advys om de side te wiskjen. Mar it wiskjen moat net troch Drewes dien wurde, mar toch in oare moderator. Tulp8 (oerlis) 12 jun 2021, 09.06 (CEST)[]
Foar de dúdlikheid noch even in taljochting op myn reäksje hjirboppe. Der bestiet gjin regel dat it wiskjen of behâlden fan it artikel yn it foarste plak oan 'e oanmakker oerlitten wurdt. Mar yn 'e praktyk leit soks by in lyts projekt as de Fryske Wikipedy neffens my wol foar de hân, alteast yn in sitewaasje wêrby't oer in yn prinsipe goed opsteld artikel om de iene of oare reden twifel ûntstien is. Hjir wurdt it ferskil mei bgl. de Nederlânske Wikipedy wol hiel dúdlik, en net op in positive manier, dat jou ik drekt ta, want dat we hjir mei sa'n bytsje regels takinne, wurdt feroarsake troch it feit dat we hjir mar mei sa'n lyts klubke binne. It neidiel dêrfan is: der binne hjir mar twa aktive behearders en wy moatte mei-inoar troch ien doar kinne. As Drewes seit dat er it artikel behâlde wol, moat ik wol in hiele goede reden hawwe om dêr tsjinyn te gean en it dochs te wiskjen, en sa rûzje mei him en gaos binnen dit projekt te riskearjen.
Dy reden haw ik yn dit gefal net. Ik haw op dit stik gjin sterke miening, sa't ik al earder oanjûn haw, om't ik net wit wa't ik leauwe moat. Ik wit net oft Barnouw gelyk hat as er seit dat it boek fan Kooistra ûnbetrouber is. As in inkele boarne problematysk is, dan is grif in inkele minne resinsje fan dy boarne like problematysk.
Ik kin my yn prinsipe wol fine yn wat Tulp8 hjirboppe seit, oer dat in slachter syn eigen fleis net karre moat. Mar. Dat fereasket wol dat der in oar mei ferstân fan slachtsjen is dy't yn 'e posysje ferkeart dat er it karren fan it fleis oernimme kin. Oan dy lúkse ûntbrekt it ús hjir. Yn in perfekte wrâld soene we hjir genôch behearders hawwe om ien dy't net Drewes is it artikel wiskje te litten (as dat nedich achte wurde soe). De reäliteit is dat dat net sa is. En mei dy reäliteit sille we it dwaan moatte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 jun 2021, 23.05 (CEST)[]
@Ieneach fan 'e Esk en @Drewes: (ik set it hjir mar efkes del, it hie ek ûnder it kopke "It hear oersjend" stean kind)
No bin dizze wike ik al in pear kear tsjin ‘ôfspraken’ oanrûn dy’t net fêstlizze mar dy’t ik wol achte waard om te witten, lykas ‘wikipedy is net allinnich ensyklopedy mar ek in taalbefoarderingsprojekt’, ’net-ensyklopedyske reklame is tastien’, ‘der is gjin ôfsprakelist foar moderators’ en ‘ien boarne is ek in boarne’. Wat ik neist ôfspraken mis yn alle oerlis is ‘de Mienskip’ as basis fan dit projekt. De mienskip liket my net aktyf te wêzen, mar de mienskip wurdt der ek net aktyf yn belutsen. In moderator is fansels wol ien fan de mienskip, allinnich ien mei twa petten op. In ideäle wrâld sil der nea komme, mar der kin wol war dien wurde om dy kant op te gean. Jo stelle josels daliks as ôfhanneljende moderator op, der binne mar twa aktive moderators wêze skriuwe jo. Mar hjir stean wol njoggen behearders. Dat is yn ferhâlding folle mear as op NL, dêr binne op dit stuit noch 34 foar in folle grutter taalgebiet. En at de oare sân moderators op FRL net mear aktyf binne wêrom helje se harren namme dan net fan de behearderslist? Se hawwe har eartiids opjûn, en op in list stean jout ek ferantwurdlikheden. Wêrom wurde neist de mienskip dy oare sân mods net allegear benadere om te reägearjen en mei te tinken? Gewoan saaklik en iepen oerlis makket it foar de ôfhanneljende moderator ommers ek folle makliker om knopen troch te hakken neidat de mienskip him útsprutsen hat. No komt Drewes yn de bekende slacht(offf)ersrol. Hy hat in side oanmakke en set der daliks by dat der twivel is oer de ynhâld. No is it goed dat er de twivel hat, mar it leveret gjin ensyklopedyske ynformaasje op. (By twivel net dwaan..). Mar dêrmei bringe jimme elkoar yn it net-winsklike posysje. Ommers, by de bistedokter spilet aanst itselde. In minske kin net alles witte, soms moat der help en rie frege wurde fan bûtensteanders dy’t fris tsjin de saak oansjogge..Tulp8 (oerlis) 13 jun 2021, 09.53 (CEST)[]
Okee, net ien wurdt achte ôfspraken te witten dy't yndie net opskreaun binne. Mar it is wol nofliker foar iderien as jo der net drekt fan útgeane dat hjir alles krekt sa wurket as op nl: en ris fernimme hoe't hjir tsjin dingen oansjoen wurdt as der wat is. Ik tink dat ik ek foar Drewes sprek as ik sis dat wy te'n allen tide ree binne om jo dêroer te wurd te stean. Even spesifyk oer in pear dingen dy't jo hjirboppe neame it folgjende. Ik tocht dat it foar de hân lei dat de Fryske Wikipedy behalven in ensyklopedyske funksje ek fral in taalbefoarderjende funksje hat. Mar miskien bin ik dêr wol mis mei en is dat foar oaren net altyd dúdlik. It Frysk wurdt noch in soad sprutsen, mar folle minder lêzen en alhiel net folle skreaun yn in lyts taalgebiet dêr't de Fryske Wikipedy mei mear 45.000 artikels (by myn witten) de grutste Frysktalige webside is. Ik kin net foar oaren sprekke fansels, mar foar my persoanlik leit taalbefoardering oan 'e grûnslach fan wêrom't ik oan dit projekt meiwurkje. Jawis, ik haw der ek aardichheid oan om ensyklopedy-artikels te skriuwen, mar ik soe my nea roppen fiele om dat op bygelyks nl: te dwaan. (Wat ik dêr wol doch, lykas fan 'e wike doe't my frege waard om 'e Nederlânske oersetting fan ien fan myn Fryske artikels te korrizjearjen en oan te foljen, leit yn it ferlingde fan myn wurk hjir.) Dy diskusje oer reklame moatte we op in gaadliker plak hâlde, mar wy ferskille dus gewoan fan miening oer de fraach oft it jaan fan in saaklike beskriuwing fan in bedriuw as reklame betitele wurde moat. Wat jo juster oer in ôfsprakelist foar behearders seine, dêr hearde ik yndie nij fan op, want nea bin ik derop wiisd dat der soks bestiet of bestean moatte soe, noch haw ik ea soks ûnder eagen krigen salang't ik hjir aktyf bin (sûnt des. 2012).
Jo hawwe it oer de 'mienskip', en sizze dat dy net aktyf liket te wêzen, mar as jo dêrmei de aktive meidoggers bedoele, kin ik dy hast op ien hân telle. Neffens my hawwe op 'e Wikipedy de ôfrûne wike allinne aktyf west: jo, ik, Drewes, Kneppelfreed, RomkeHoekstra, inkele bûtenlânske meidoggers dy't wat lytse edits trochfierd hawwe en in pear anonimen. Ik soe net witte wat ik dwaan moatte soe om meidoggers dy't al in skoft neat mear fan harren hearre litten hawwe by de Wikipedy te belûken, útsein om út en troch in berjocht op harren oerlisside te pleatsen. Dat haw ik yn it ferline wolris besocht by inkele grutte oerliskwestjes, mei net folle resultaat.
Jo hawwe gelyk dat der hjir yn namme njoggen behearders binne. Mar dêrom skreau ik juster ek hiel bewust "aktive behearders". It heucht my net dat Jelle hjir ea aktyf west hat sûnt ik acht en in heal jier lyn begûn bin; Theun haw ik noch wol meimakke, mar hy is al rillegau nei myn yntrede as meidogger opholden; Aliter en Kening Aldgilles komme hjir hiel selden noch even del mar reägearje net of oars wiken of moannen letter op berjochten dy't op harren oerlissiden pleatst wurde. Steinbach is in net-Fries mei belangstelling foar it Frysk dy't hjir no noch mar selden delkomt, mar, sa haw ik begrepen, noch wol aktyf is op 'e Fryske Wictionary. Geoffrey docht hiel selden noch in pear edits en Wutsje is hjir ferline jier foar it earst yn jierren in skoft oan 'e gong west (dat hie dermei te krijen, haw ik begrepen, dat er thússiet omreden fan 'e koronakrisis). Bliuwe oer Drewes en iksels. Wêrom't de oaren harren foech net ynleverje en de nammen fan 'e list helje, is in goeie fraach, ien dêr't Drewes, sa stiet my by, him ek alris lulk oer makke hat. We soene, sa't jo sizze, it nochris besykje kinne om de oare sân te benaderjen, alteast as Drewes it dêrmei iens is. Ik haw dêr yn elts gefal neat op tsjin, mar ûnderfinings út it ferline hawwe my leard dat soks net folle opsmyt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 jun 2021, 00.23 (CEST)[]
Dat in lytse wikipedy bot ôfwykt fan oare wikipedia’s kin fansels. Mar de Nederlânske en de Ingelske ferskille yn haadsaken net fan elkoar. Troch it lytse tal brûkers moat in lytse wikipedia wol lynje op de grutteren. Der binne op oare wikipedia’s ek meidoggers dy’t de lytsere ‘monitorje’ en dy ’t mei rie en die help ferliene. En ynhâldlik, mar ek technysk, lykas Edoderoo. Dat de Wikipedy op haadsaken ôfwykt kin wêze, mar dan moat dat foar besikers wol oanjûn stean yn in ôfsprakelist of list mei útgongspunten. Dit skriuw ik net om alles ticht te spikerjen mei regleminten, dêr sit net ien op te wachtsjen. Mar ‘fiel jo frij’ is it oare uterste, frijheid is wol beheind oan útgongspunten.
Om it oerlis wat by elkoar te hâlden earst efkes oer de groep moderators as leden foan de mienskip.
Earst de fraach wêrom’t de sân harren net folle mear hearre litte.Troch harren ôfwêzichheid komt no alle noed by Drewes en Ieneach fan ’e Esk (I&D) te lizzen. Wikipedy is wol lyts, mar mei 40.000 siden ek wer net sá lyts dat it maklik byhâlden wurde kin troch twa minsken. Dat soarget foar druk by harren beide omdat se út namme fan de njoggen reägearje moatte. 'Te wurd stean' wolle jimme beide wol, dêr is gjin twivel oer. Mar der binne tefolle losse eintsjes dy’t net stipe wurde troch ôfspraken, of dy’t op eigen ynterpretaasjes berêste. En at jimme beide dan ek noch hast alle dagen de ensyklopedy folskriuwe kin it foar besikers fam Wikipedy, en op mooglik ek foar jimme sels, oerkomme oft jimme miening de miening fan de Fryske Wikipedy is. Foaral omdat der net weromgrypt wurde kinne op dúdlike útgongspunten. Soks fielt net goed en leit tefolle ferantwurdlikheid by jimme, wylst jim mar twa fan de njoggen mods fertsjintwurdigje. Der is op dit stuit dúdlik ferlet om wat mear ôfstimming tusken de njoggen moderators. Ik soe foarslaan wolle om yn in inselde berjocht nei alle sân graach witte wolle oft se har bewust binne fan de gefolgen fan harren ôfwêzichheid. En oft se helpe wolle om dochs wat mear ôfspraken fêst te lizzen om de beide lêste aktive mods hâldfêst te jaan en om se te helpen. (Net alles hoecht sels betocht te wurden, der kin op oare wikipedia’s nei foarbylden sjoen wurde. De ynbring fan alle njoggen mods is tige wichtich. Ik tink hjirby oan de reklamefraach en moderatorôfspraken, mar jimme (I&D) kinne sels ek wol oanjaan wêr’t ferlet fan is. Hoe sjocht elk fan de sân net-aktive mods tsjin dit probleem oan? En mochten ien fan harren om har ‘movearjende’ reden net meitinke wolle of kinne dat se dan harren namme sels fan de behearderslist helje. Dan kine de oare acht mods yn elk gefal fierder. It moat miskyn wat diplomatiker skreaun wurde, mar dat soe de strekking wêze kinne.
Taalbefoardering is yndie in moaie ‘byfangst’ fan de ensyklopedy, it is moai om de wrâld yn de eigen taal beskreaun te sjen. Mar Wikipedy is ynearsten in ensyklopedy, besikers komme hjir net om taalbefoardering te ûndergean, mar om ynformaasje te sykjen. Mar as driuwfear om hjir te skriuwen is taalbefoardering prima, elk moat foaral syn eigen motivaasje hâlde, as it mar binnen de ôfspraken fan de ensyklopedy past. Tulp8 (oerlis) 14 jun 2021, 09.36 (CEST)[]
Der sit wol wat yn wat jo hjirboppe allegear skriuwe. Ik sil it ris even yn my omgean litte. Oer it kontakt mei de oare behearders wol ik noch wol in boekje iependwaan. Jo soene bgl. Meidogger oerlis:Kening Aldgilles#Berjochten nei de Filistinen en Meidogger oerlis:Aliter#Berjochten nei de Filistinenris lêze kinne, en dan moatte jo fral nei de datums fan 'e berjochten sjen. (Ik wit dat se it op 'e e-mail binnenkrije as der immen in berjocht op harren oerlisside efterlit, want dat is by my ek sa.) Der komt wol in reäksje, úteinlik, mar pas as de krisis foarby is. It folgjende stikje Meidogger oerlis:Kening Aldgilles#Diskusje oerlisside en Meidogger oerlis:Aliter#Diskusje oerlisside en it byhearrende Wikipedy:Oerlisside#Haadside idem dito wat Aldgilles oangiet en fan Aliter hielendal gjin reäksje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 jun 2021, 12.29 (CEST)[]
Neffens de ynfo op xtools.wmflabs.org/ec/fy.wikipedia.org/Jelle is Jelle syn beheardersrjochten ferlern. Ik haw him dêrom út 'e list fan behearders skrast. It soe wol moai wêze as wy fan it ynlûken fan beheardersrjochten troch Wikimedia even op 'e hichte steld waarden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 jun 2021, 12.41 (CEST)[]
@Drewes: jo skriuwe dat it al sa faak besocht is, mar ek yn in persoanlike konkrete fraach lykas hjirboppe fia de kontaktmail of op de eigen oerlisside fan de moderators? Of wie it mear in algemiene wanhoopskreet yn de gearfetingsregel? Dy sille net sa gau opfalle of lêzen wurde. Oer it funksjonearjen fan de hiele mienskip letter mar ris. (Dit is wat in nuver plak foar dit oerlis, in grut part fan it oerlis soe ferpleatst wurde moatte nei in oar plak). Tulp8 (oerlis) 14 jun 2021, 09.36 (CEST)[]

@Tulp8, Ieneach fan 'e Esk, Kneppelfreed, en RomkeHoekstra:, Meidoggers. Wy hawwe it hjir oer de nestor en de mannen fan de earste oere fan de Wikipedy. As ik by dy lju hearre soe, soe ik witte wolle hoe't myn skepsel it docht, benammen by swierrichheden, drege saken en kwaliteitskwestjes en my dêrmei bemuoie. Mar nee, de hearen litte hast neat mear fan harren hearre en moatte der by de hierren byskuord wurde om in reaksje te krijen. Dêr ha ik gjin nocht mear oan en wol der sels ek gjin lapen tekst mear oan wije. Mar lykas Ieneach ha ik der ek gjin beswier tsjin om de dy sân (NOCH IEN KEAR) te benaderjen en harren te freegjen wat oft se hjir noch wat wolle. Dat sa'n Jelle mei de noardersinne ferdwynd fyn ik typysk foar de saak. (Dit oerlis soe yndie hjir moatte). -- Drewes, 14-06-2021 18:42 [ûndertekening fergetten, of hy is weiwurden by it ferpleatsen fan 'e tekst]
@Tulp8, Kneppelfreed, en RomkeHoekstra: Ik wit net oft Drewes syn 'ping' oan jimme noch wurket no't ik de diskusje ferpleatst haw, dus ik foegje noch mar even in nije oprop ta. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 jun 2021, 20.22 (CEST)[]

@Drewes, Ieneach fan 'e Esk, Tulp8, en RomkeHoekstra: om my mei der noch ienris besocht wurde om de oare 7 te beneierjen mar neffens myn witten is dat faak genôch dien en sil it earder in tiidferdriuw wêze. Ik fyn it lykwols al nuver dat se neat fan harren hearre litte nettsjinsteande dat se earst sa warber wiene hjir. We hawwe allegearre ek oare dingen yn ús deistich libben dat ik kom ek net altyd oan de wikipedy ta. Ik bin eigener en behearder fan twa saken. Mar ik besykje altyd al even op de side Koartlyn feroare om even te sjen wat der op it aljemint stiet. Fierders is myn miening oer de gong fan saken itselde as dy fan Drewes en Ieneach Kneppelfreed (oerlis) 14 jun 2021, 21.49 (CEST)[]
@Drewes, Ieneach fan 'e Esk, Tulp8, en Kneppelfreed: Ik slút my by Kneppelfreed oan. Oanskriuwe en ik tink ek in termyn neame wêrbinnen in réaksje ferwachte wurdt (oars bliuwt it fierstentelang yn de loft hingjen). Mar it feroaret fierder neat oan it feit dat de sitewaasje hjir kwetsber bliuwt.--RomkeHoekstra (oerlis) 15 jun 2021, 08.28 (CEST)[]
@Drewes, Tulp8, RomkeHoekstra, en Kneppelfreed: Tank foar it meitinken, Kneppelfreed en RomkeHoekstra. @Kneppelfreed: Tsja, we binne hjir fansels gjin sekte dêr't je nea wer fan loskomme kinne, en ik kin my foarstelle dat feroarings yn it libben ta oare ynteresses of prioriteiten liede kinne. Mar wat ik net begryp is dat je dan net ek even sa earlik binne om jins beheardersrjochten yn te leverjen, sadat foar eltsenien dúdlik is hoe't it sit. @RomkeHoekstra: Dat fan in termyn liket my yndie hiel ferstandich ta. Wat foar termyn hawwe jo yn 'e holle, Romke? (Dizze fraach is fansels ek bedoeld foar alle oare dielnimmers oan dizze diskusje.) In wike as twa, heechút trije tink ik sels oan. Of soe dat al te lang wêze? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 jun 2021, 23.07 (CEST)[]
(Sûnder @ "Ping-jum") Yn it rychje nammen stiet ta myn fernuvering ek Wutsje. Dat past hielendal net by him, dy hat grif in hiele goede reden. Mar op nl: misten se him ek al, sjoch hjir. As der alles oan dien is om alle 'behearders' te berikken: fia harren Oerlisside + "Dizze meidogger e-maile" (Se ha doch alle acht in e-mailadres opjûn doe't se de knopkes krigen?) dan hoecht it yndie net sa lang te duorjen. Oars stiet it oerlis te lang 'op slot'. Dat is net yn it belang fan de ensyklopedy en seker net yn it belang fan de meidoggers. Tulp8 (oerlis) 16 jun 2021, 09.24 (CEST)[]
@Drewes, Tulp8, Ieneach fan 'e Esk, en Kneppelfreed: Ik soe dy termyn net lang oanhâlde, der binne ommers al earder berjochtjes stjoerd en wat ik hjir út de ferhalen opmeitsje folge der gjin of pas hiel let in réaksje. Ik fyn twa wiken mear as genôch. Dêrnjonken soe ik ek in lêsbefêstiging freegje, sadat jimme sjen kinne oft in berjocht lêzen is. Dan is it fan dizze kant tink goed tichtskroeid en is der mear as genôch dien.--RomkeHoekstra (oerlis) 16 jun 2021, 12.05 (CEST)[]

@Drewes, Kneppelfreed, RomkeHoekstra, en Tulp8: Ik haw even wat punten opstelt dy't yn it berjocht oan 'e ôfwêzige behearders moatte:

 • We binne it der yn prinsipe oer iens dat de Wikipedy net tichttimmere wurde moat mei regels en dat "fiel jo frij" it útgongspunt bliuwe moatte soe.
 • Dat sein hawwende, hat der him in diskusje foardien wêrby't it net ferkeard liket as der dochs inkele grûnregels opsteld wurde soene. Of teminsten moat dêr ris serieus nei sjoen en oer diskusjearre wurde.
 • Dêrfoar is oerlis/ôfstimming nedich en dat ferget de beskikberens en dielname fan 'e oare behearders.
 • Der sit by Drewes en Ieneach wat âldsear oer hoe't oerlis mei de oare behearders yn 'e ôfrûne jierren ferrûn is, dat wol sizze: net of fierstente let, en oer de oanhâldende ôfwêzigens fan 'e oare behearders.
 • De fraach is no oft de oare behearders noch fierder meidwaan wolle mei dit projekt. Dêrby giet it net inkeld om dizze spesifike diskusje, mar om bliuwende belutsenens, yn 'e foarm fan sichtbere oanwêzigens (troch it dwaan fan edits dy't ferskine yn "Koartlyn feroare"), teminsten ien kear yn 'e wike. Dit sadat Drewes en Ieneach tenei wat ûntlêstge wurde sille.
 • As de oare behearders dat net wolle, dat se dan harren beheardersrjochten ynleverje en har nammen fan 'e list mei behearders skrasse wolle.
 • Hoe sjogge de oare behearders tsjin dizze foarstellen oan?
 • Betinktiid: twa wiken, en graach even oanjaan oft se it berjocht lêzen hawwe mar noch gjin oare reäksje jûn hawwe.

Dat stikje oer sichtbere belutsenens yn it ferfolch haw ik sels betocht, mar dat fyn ik hast noch it wichtichste punt fan it hiele spul, want as se no even delkomme om hjiroer mei te praten om dêrnei wer like hurd te ferdwinen, sjitte we der nei myn miening hielendal neat mei op. Bin ik noch wat fergetten?

Wat betreft de ôflevering fan dit berjocht bin ik fan doel om it gewoan op harren oerlissiden te setten. Kontakt sykjen fia e-mail liket my net nedich. As immen by my wat op 'e oerlisside set, krij ik dêr ek automatysk fia de e-mail berjocht fan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 jun 2021, 22.12 (CEST)[]

Prima sa, alles wat besprutsen is stiet der yn. Tulp8 (oerlis) 17 jun 2021, 09.47 (CEST)[]
Goed ferwurde Ieneach. Om my kin it berjocht sa de doar út. Drewes (oerlis) 17 jun 2021, 11.44 (CEST)[]
Bêst genôch Kneppelfreed (oerlis) 17 jun 2021, 20.16 (CEST)[]

@Drewes, Kneppelfreed, RomkeHoekstra, en Tulp8: Okee. Om jimme mar even op 'e hichte te hâlden: ik haw ûndersteand boadskip op 'e oerlissiden pleatst fan Aliter, Geoffrey, Kening Aldgilles, Steinbach, Theun en Wutsje:

Goeie. Der is diskusje ûntstien oer it funksjonearjen fan 'e Wikipedy (sjoch: Wikipedy:Oerlisside#Funksjonearjen fan de Wikipedy). We binne it der yn prinsipe oer iens dat de Wikipedy net tichttimmere wurde moat mei regels en dat "fiel jo frij" it útgongspunt bliuwe moat. Dat sein hawwende, hat der him in diskusje foardien wêrby't it net ferkeard liket as der dochs inkele grûnregels opsteld wurde soene. Of teminsten moat dêr ris serieus nei sjoen en oer diskusjearre wurde. Dêrfoar is oerlis/ôfstimming nedich en dat ferget de beskikberens en dielname fan 'e oare behearders.

Wat dat oangiet, sit der by Drewes en mysels wat âldsear oer hoe't oerlis mei de oare behearders yn 'e ôfrûne jierren ferrûn is. Der hat him ferskate kearen in lytse krisis foardien, wêrby't Drewes en ik Kening Aldgilles en Aliter oanskreaun hawwe, as de nestor en in meidogger fan 'e earste oere fan 'e Wikipedy, dy't boppedat ek de funksje fan rjochte-útfurder hawwe. Yn 'e regel kamen reäksjes lykwols as de krisis al foarby wie of soms hielendal net. Los dêrfan hat de oanhâldende ôfwêzigens fan 'e oare behearders ek foar frijwat argewaasje soarge.

De fraach fan Drewes en my, en ek fan fêste meidoggers Kneppelfreed, RomkeHoekstra en Tulp8, is no oft de oare seis behearders noch fierder wolle mei dit projekt. No moat it ek wer net sa wêze dat de Wikipedy in sekte wurdt dêr't je net mear fan loskomme kinne, en feroarjende omstannichheden yn it libben fan meidoggers kinne fansels ta oare ynteresses of prioriteiten liede. Mar as jo behearder binne, of behearder anneks rjochte-útfurder, dan bringt dat ek ferplichtings mei. It giet ús dêrom net inkeld om dielname oan dizze spesifike diskusje, mar om bliuwende belutsenens. Dy moat wat ús oangiet de foarm krije fan sichtbere oanwêzigens (troch it dwaan fan edits dy't ferskine yn "Koartlyn feroare"), teminsten ien kear yn 'e wike. Dit sadat Drewes en iksels tenei wat ûntlêstge wurde sille.

As de oare behearders net mear oan it projekt meidwaan wolle, fersykje wy harren hjirby om harren beheardersrjochten yn te leverjen en har nammen fan 'e list mei behearders te skrassen. Dan is yn elts gefal foar eltsenien dúdlik hoe't it lân derhinne leit. Want sa't it no giet, is it net goed. Jimme binne yn namme wol behearder, mar litte jim hjir frijwol net sjen. Dat kin sa net trochgean. Wy wolle graach jimme reäksje hjirop hearre. Om it spul net wer withoelang slepe te litten, soene we binnen in termyn fan twa wiken (dus uterlik 1 july) fan jimme weromhearre wolle. As jimme nei it lêzen fan dit berjocht it spul even beprakkesearje moatte, soene we graach in lêsbefêstiging fan dit berjocht hawwe wolle troch gewoan hjirûnder even te sizzen dat it sjoen is, sadat we in idee fan 'e fuortgong hawwe.

Groetnis Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 jun 2021, 23.10 (CEST)

No is 't fierders ôfwachtsjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 jun 2021, 23.10 (CEST)[]


No, der wurdt hjir om in reäksje frege. Ik haw it berjôcht op myn oerlisside sjoen (en lêsd), mar dy hiele diskusje hjirboppe net. As ik it krekt begryp, giet it noch hielendal net oer dy tûzend dingen der't Drewes en Ieneach it sa ûniens oer binne, mar oer de fraach of wy deroer meitinke wolle. En jo frege dat om't ik behearder bin. Mei ik sizze dat ik der neat fan snap? Behearders binne der ôm siden wei te smiten en fandalen út te sluten, fierders ha se net mear of minder oer Wikipedia te sizzen as de oare meidoggers.
Dan is der noch de fraach of ik behearder bliuwe mei/wol. Ierder of letter hie ik dy fraach wol ferwachte. Ik bin oait behearder wurde as fandalisme op lytse Wikipedia's noch in monsterlik probleem wie. Dat is lokkich foarby, dus ek net mear sa nedich. Sels sjoch ik net yn wat Wikipedia dermei opsjitte soe at je my myn beheardersbitsje ôfnimme, mar at jim dat perfoarst wolle, fyn ik dat bêst. Ik haw op eltse fal gjin plannen om hjir op koarte termijn folle aktiver te wurden: ik haw it net om tiid en myn Frysk is gewoan net goed genôch. Steinbach (oerlis) 17 jun 2021, 23.44 (CEST)
O ja: soe de Fryske Wikipedia myn opiny oer ferskate saken freegje wolle, dan wol ik der bêst oer meiprate. Ik bin hjir noait sa aktyf wêsd mar ik haw in protte ûnderfining op oare Wikipedia's en sadwaande echt wol gedachte oer it ien en oar. Steinbach (oerlis) 18 jun 2021, 13.22 (CEST)[]

Dit kostet wol wer wat tiid om by te lêzen. Lit ik foaropstelle dat ik ek lykas Geoffrey behearder wurden bin doe't de doetiidske behearders ek minder aktief waarden. Sa as ik ek twa jier lyn oanjûn haw tink ik net dat ik wer sa aktyf wurde sil as ik yn it ferline west bin. Sa as al oanjûn haw ik myn beheardersrjochten de lêste jierren allinne mar brûkt foar mear technyske saken, dat fyn ik altiten wol aardich om út te sykjen en op te lossen. Diskusjes en konflikten haw ik minder mei, mar goed dat is eins ek net de taak fan behearders
Sa as [[Meidogger:IenIeneach fan 'e Esk ek al oanjûn hat is it ienichste wat ik fan de wikipedy merk is as ien wat op myn oerlisside set. Dan krij ik in mailtsje. Dus at jim my echt nêdich binne sil ik dan wol reagearje.
Wat it weromjaan fan beheardersrjochten hie ik it idee dat Drewes dat net belangryk fûn, mar is dat no feroare? Ik fyn it gjin probleem om myn rjochten yn te leverjen.
Myn miening is dat op in lytse wiki sa as de fryske it gewoan handich is dat de meast aktyfe meidoggers sawiesa ek beheardersrjochten hawwe. En dat it net in protte tafoegt om allegear ferkiezings, prosedures en regeltsjes derfoar te meitsjen. Dat kostet allinne mar tiid dy't je eins oan de ynhâld bestede wolle. Theun (oerlis) 19 jun 2021, 09.59 (CEST)[]
Op de Fryske wikipedy is it in komen gean fan aktive meidoggers. Hja binne in skoft aktyf en halde der wer mei op. Der hat in skoft west dat allinnich Theun en Swarte Kees hjir aktyf wienen en myself. Aliter haw ik net mear in protte meimakke. Syn heechtiiddagen wienen doe al oer. Nettjinsteande myn skrieminne Fryske skrieuwsels yn myn begjintiid waard ik behearder makke. Doet Theun gjin nocht mear hie haw ik it jierren allinnich dien moatten. Ik wie tige bliid mei de komst fan de hjoeddeistige meidoggers/behearders want wy binne mar in lytse klupke. Ik fyn it ek gjin probleem om myn rjochten yn te leverjen.--Geoffrey (oerlis) 19 jun 2021, 14.02 (CEST)[]
Mei om de teloarstellende reäksjes hjir boppe (twa misse noch) haw ik de bistedokter-wisknominaasje trochskrast: trochsetten kin neffens my allinnich mar ferliezers opleverje. Ik sil boppedat hjir de kommende wiken in pear stappen nei efteren sette om fierder oerlis en oplossings net yn it paad te stean. Tulp8 (oerlis) 1 jul 2021, 12.07 (CEST)[]

@Drewes, Tulp8, Kneppelfreed, RomkeHoekstra, Theun, Steinbach, Geoffrey, en Wutsje: No, dan moatte we it der mar ris oer hawwe. Kening Aldgilles en Aliter hawwe wer gjin sjoege jûn, en dat hie ik eins ek net ferwachte. It falt my noch ta hoefolle dalje der kommen is op ús berjocht. It ferfelende is dat Kening Algilles en Aliter twa fan ús trije rjochte-útfurders binne (de trêde is Theun), dy't nije behearders oanmeitsje kinne. Wutsje (even foar dejingen dy't syn antwurd op syn oerlisside net lêzen hawwe) jout oan dat er privee-omstannichheden hat dy't him de lêste tiid belette om op Wikipedia aktyf te wêzen. Hy hat hjir yn 2020 o sa aktyf west, en dêr ferwiist er ek nei, en dat wie ek hiel moai, mar ik moat al even oantekenje dat we him hjir yn 'e jierren dêrfoar amper sjoen hawwe. (Ik haw wat yn syn bydragen groeven en dan blykt dat er ferline jier wol tweintich kear safolle bewurkings útfierd hat as yn 'e hiele perioade fan 2009 oant en mei 2019.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 jul 2021, 00.28 (CEST)[]

Diskusjepunt: Steinbach fynt dat behearders der inkeld binne om siden fuort te smiten en fandalen út te sluten en Theun fynt dat oerlis en konfliktbehearsking net de taak fan behearders is. Krekt as Theun haw ik ek net folle mei diskusje en konflikten (dat nimt allinne mar tiid út it skriuwen en opladen fan nije artikels), mar ik fyn wol dat je as behearder no ienris beskate ferantwurdlikheden hawwe. En dy geane fierder as siden wiskje en fandalen útslute. Ik haw it altyd sa sjoen dat je as behearder ek sichtber oanwêzich wêze moatte en beskikber wêze moatte om mei te tinken oer dingen en der ek soarch foar drage moatte dat konflikten tusken meidoggers net út 'e hân rinne, en dat je ek regels opstelle moatte as dat nedich is en it neilibjen dêrfan ôftwinge moatte. Lokkigernôch hat dat net faak nedich west, om't we mar mei sa'n lyts groepke binne. Wat fine oaren hjirfan? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 jul 2021, 00.28 (CEST)[]

Ik sil net alles werhelje wat ik boppe sein haw, mar ik wol al wite wêrom't behearders no mear plicht hawwe om mei te tinken oer it beleid. Dat liket my de taak fan alle (aktive) meidoggers. Steinbach (oerlis) 2 jul 2021, 01.02 (CEST)[]
Wêrom "no", freegje jo. Neffens my hat it altyd al sa west dat behearders mear ferantwurdlikheden hawwe as gewoane meidoggers. Ik bin it mei jo iens dat gewoane meidoggers ek alle rjocht hawwe om mei te tinken oer belied, mar behearders hawwe neffens my net allinne it rjocht, mar ek de plicht om dat te dwaan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 jul 2021, 19.06 (CEST)[]
Steinbach hie op it aljemint brocht dat behearders net fan oare meidoggers ferskille. Ik soe sizze dat behearders wat mear ferantwurdlikheden hawwe as gewoane meidoggers, want oars wêrom soene der behearders wêze moatte op de wiki? --Kneppelfreed (oerlis) 2 jul 2021, 21.03 (CEST)[]
Ja, wêrom soenen der behearders wêze moatte? Eh... om fandalen út te sluten, en siden te skoatteljen en wiskjen faaks? Gewoan, foar de dingen dy't oare meidoggers net dwaan kinne? Steinbach (oerlis) 2 jul 2021, 23.30 (CEST)[]
Jo hawwe yn prinsipe gelyk. Hjir stiet wat de taken fan in behearder (Administrator) is, mar wy binne mar in lytse groep, en tink ik dat behearders hjirre mear ferantwurdlikens drage en dêrmei diel ik de miening fan Ieneach fan 'e Esk. --Kneppelfreed (oerlis) 3 jul 2021, 21.14 (CEST)[]

Diskusjepunt: Wat de beheardersrjochten fan (frijwol) ynaktive behearders oangiet. Wat moatte wy dêrmei dwaan? Of wat kinne wy dêrmei dwaan? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 jul 2021, 00.28 (CEST)[]

Technysk: allinich in steward kin spesjale meidoggersrjochten fuorthelje. As de mienskip yn konsensus of troch stimming beslút om meidogger Sa-en-sa syn rjochten ôf te nimmen, moat der op dizze side in fersyk dien wurde. Steinbach (oerlis) 2 jul 2021, 01.02 (CEST)[]
Wy foarmje in mienskip meiinoar. Elkenien hat syn kwaliteiten en foecht it ta oan us Wikipedy. Dermei meitsje wy it grutter, better en jout us wille. Siden fuortsmite en fandalen utslute is de wichtichste taak foar in behearder. Omdat wy in lytst binne untkomst der net oan dat de meast aktive leden ek behearder binne. De fraach is dan wat dogge je mei behearders dyt net aktyf mear binne? Meiinoar moatte hjir in antwurd op jaan. Mar betink wol wy binne lyts en neffens my bliuwt dat ek sa. --Geoffrey (oerlis) 2 jul 2021, 08.47 (CEST)[]
No ja, it probleem is, as der hjirre op papier acht man mei beheardersrjochten omrinne, mar dêrfan binne mar twa aktyf, dan liedt dat ta ferkearde ferwachtings. En ek ta in beskate mjitte fan wrok (in swier wurd, mar ik tink dat it wol tapaslik is) fan 'e behearders dy't al it wurk dogge yn 'e rjochting fan harren ynaktive amtgenoaten. Mar ja, oan 'e oare kant, sjitte we der wat mei op om sokken te twingen har beheardersrjochten yn te leverjen? Sa't ik juster al fêststelde, binne de slimste fersakers Kening Aldgilles en Aliter, en dat binne twa fan 'e trije rjochte-útfurders. (Rjochte-útfurders, foar wa't dat net wit, binne dejingen dy't nije behearders oanstelle kinne.) As we harren en de oare fierhinne ynaktive behearders derút knikkerje, dan hawwe wy gjin rjochte-útfurders mear en meitsje we ús ôfhinklik fan Wikimedia. Ik tink dat we it der allegear oer iens wêze kinne dat dat net ferstannich is. Dus dan moatte we Theun, as de iennichste rjochte-útfurder dy't de muoite nommen hat op dizze saak te reägearjen, behâlde. Mar om him yn syn rjochten te litten en de oare ynaktive behearders net, is fansels ek wer net earlik foar de oaren oer. Ik bedoel, gelijke monniken, gelijke kappen: as der beheardersrjochten fan ynaktiven ôfpakt wurde, dan net fan 'e iene wol en fan 'e oare net. Tsja, dat binne myn gedachten oer dit ûnderwerp. Wat tinke de oaren hjirfan? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 jul 2021, 19.06 (CEST)[]
@Drewes, Tulp8, Ieneach fan 'e Esk, RomkeHoekstra, Theun, Steinbach, Geoffrey, en Wutsje: Ja ik wit ek net presys wat we dwaan moatte. Myn fraach is; wa beneamt de rjochte-útfurders. Ik soe sizze dat guon dy't foar in skoft (in jier) net aktyf binne, harren beheardersstatus ensa kwytreitsje moatte soene. --Kneppelfreed (oerlis) 2 jul 2021, 21.03 (CEST)[]
@Kneppelfreed, RomkeHoekstra, en Drewes: In nijsgjirrige fraach. Ik haw ris even oan it sykjen west. Neffens Meta:Bureaucrat kin in rjochte-útfurder (bureaucrat) beneamd wurde troch in oare rjochte-útfurder. In behearder kin ek hjirre in fersyk dwaan om befoardere te wurden ta rjochte-útfurder, mar ik lês hjirre dat dêr betingsten oan steld wurde dêr't de Fryske Wikipedy nea oan foldwaan kin, lykas in stimming mei teminsten 15 útbrochte stimmen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jul 2021, 19.18 (CEST)[]
@Ieneach fan 'e Esk, RomkeHoekstra, en Drewes: Ik haw hjir eefkes nei sjoen. It leit him dus by de mienskip wat we dêr mei dogge --Kneppelfreed (oerlis) 3 jul 2021, 21.04 (CEST)[]
@Kneppelfreed, RomkeHoekstra, en Drewes: Ja, ik wie op 'e hichte fan dit belied. Dit is tink hoe't de njoggende behearder Jelle syn foech kwytrekke is. Se litte ús hjir in iepening om sels belied te meitsjen, mar earlik sein liket dat my tefolle wurk. Alles wat je hoege te dwaan om foar te kommen dat je jo foech kwytreitsje, is ien kear yn 'e twa jier in komma te fersetten. Oant no ta hat eltsenien (útsein Jelle) dat blykber noch dien. As we sels wat wolle, moatte we hjir noch mear tiid oan besteegje, en ik haw earlik sein no al myn nocht. Ik skriuw ûnderoan dit stik even fierder.
@Drewes, Tulp8, Ieneach fan 'e Esk, Kneppelfreed, Theun, Steinbach, Geoffrey, en Wutsje: Ieneach fan 'e Esk (of wie it Drewes?) sei it earder goed: in behearder hat spesifike ferantwurdlikheden en dat makket it ferskil tusken in behearder en in gewoane meidogger. Om dy ferantwurdlikens út te oefenjen sil in behearder him der wol regelmjittich by jaan moatte. Hoe regelmjittich dat wêze moat, kin in punt fan diskusje wêze. Mar sûnder reden in jier of sels noch langer weibliuwe fyn ik foar in behearder fierstente lang. Want wat beheare dy behearders dan? Of soene wy oars hjir in spesifike kategory 'behearders foar ûnbepaalde tiid yn ruste' hawwe moatte? Dat ik bin it mei Kneppelfreed iens dat de beheardersstatus ferfalle moat as in behearder hjir in skoft net west hat. As hja harren dan letter wer oanmelde, dan soene hja dan de beheardersstatus altiten op 'e nij oanfreegje kinne.--RomkeHoekstra (oerlis) 2 jul 2021, 22.39 (CEST)[]
'Wrok' fan aktive behearders om't dy oaren neat mear dwaan? Wat in minne minske moatte je dan wêze... Echt hear, sjogge jim it behearderskap as in soart earetitel of sa? As de aktive behearders no omkomme soenen in har wurk, dan soe ik der noch wat fan snappe, mar dat is op it stuit no net echt it gefal. En fierders, dan liket it mei earder saak om wat mear aktive meidoggers behearder te meitsjen as om der in paar fuort te dwaan. Dan is der ek noch de fraach wat dy behearders dan noch 'beheare'. Dat is yn wisse mjitte in taalspulke. 'Behearder' is gewoan de namme dy't oait, lang lyn, oan dy funksje joen is. Echt in goede beskriuwing is it net.
Nochris: ik fyn it best as jim yn konsensus beslute dat ik en wat oaren myn rjochten mar opjaan moatte. Mar ik sjoch by God net yn wat de Fryske Wikipedia dêroan hat. Misbruke wy dy rjochten faaks? Stel no, dat de twa oerbliuwende aktive behearders allebei mei ferkansje binne (en net hieltyd op har smartphone Wikipedia byhâlde) en jo krije last mei fandalen. Dan kinne jim no noch freegje: Steinbach, kinst asteblyft efkes helpe? Of as jim gelok hawwe sjoch ik it sels. As ik dy rjochten net mear haw, kin dat net mear. En dat alles foar dy behearder dy't wrok fiele koe?
Ik sil jim fierders noch wat sizze. Dit sil wol wer in einleaze dikusje wurde. Ik fyn dat sûn fan myn tiid, en dy fan jim. Al dy tiid dy't je steke yn prate oer beheardersrjochten al of net ofnimmen, kin net mear oan de ensiklopedy útjoen (?) wurde. Ik lûk my derút werom; dan hear ik wol of ik dy rjochten hâlde mei of net. Let wol: dat jildt allinich foar dit spesifike diskusjepunt. Ik fyn fansels net dat alle diskusjes ûnnedich binne.
@Steinbach: Sjoch, Steinbach, ik besykje hjir earlik wer te jaan wat der spilet. Dêr kinne jo wol lulk om wurde, mar dêr doch ik it net om, en dêr sjit ek net ien wat mei op. En hoewol't it wier net sa is, dat ik de hiele dei oan wei troch op 'e ynaktive behearders rin te skellen en te flokken, is it wol sa dat ik der fan tiid ta tiid wolris wat argewaasje fan haw dat der noch seis oare behearders binne dy't net mear meidogge oan it projekt en ek net witte wat der spilet. Oer it algemien kinne Drewes en ik it wol allinne ôf, hoewol't wat fersterking by de deistige dingen ek wolkom wêze soe. Mar dat we de oare behearders der oan it hier byskuorre moatte as der problematyske kwestjes binne, fyn ik eins net kinnen. Wat mear belutsenens fan 'e oare behearders soe ik net mear as normaal fine. As jo yn it bestjoer fan in feriening sitte, wurdt ek ferwachte dat jo sa út en troch ris oanwêzich binne. Mar jo hawwe blykber in folslein oare kijk op it behearder-wêzen as ik. No ja, it is net oars. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jul 2021, 00.28 (CEST)[]
@Drewes, Tulp8, Ieneach fan 'e Esk, Kneppelfreed, Theun, Steinbach, Geoffrey, en Wutsje: Ik tink dat hjir yndied hiel ferskillend sjoen wurdt nei wat der fan in behearder ferwachte wurde mei. Mei't de gearstalling fan de mienskip feroaret, kinne sokke ferwachtings ek feroarje. Dat jildt namste mear as guon leden ynaktyf wurde en/of der oaren yn de mienskip oanskowe. Der is neat wat altiten itselde biuwt, dat hoe't de ferwachtings ea wiene docht der op dit stuit net sa ta en it is ek gjin reden om it dêrom sa mar te litten. De fraach dy't Ieneach fan 'e Esk op it kleed lei wie oft de oare seis behearders noch fierder wolle mei dit projekt. Der is genôch skreaun oer de eftergrûn fan it ûnstean fan dy fraach. It is in hiele reëele fraach, dy't fierder tink neat mei 'wrok' út te stean hat. Ik fyn it dan ek spitich dat in gewoane diskusje oer de ynhâld en ferwachting fan in funksje dy rjochting út stjoerd wurdt. Feit is dat twa behearders it wurk dogge, dêr’t acht foar binne. It antwurd fan de seis ynaktive behearders kin sûnder fierdere diskusje folstean mei in ‘ja’ of ‘nee’ en ik bin fan betinken dat in ‘ja’ ek in minimale foarm fan engaazjemint ynhâlde moat--RomkeHoekstra (oerlis) 3 jul 2021, 10.04 (CEST)[]

@Kneppelfreed, RomkeHoekstra, en Drewes: Ik haw it eins wol besjoen. Dit is lûken oan in dead hynder. Steinbach fynt dat behearders hielendal gjin oare ferantwurdlikheden hawwe as gewoane meidoggers, Theun wol net wer sa aktyf wurde as earder, Geoffrey wol op in ûnbeskaat punt yn 'e takomst miskyn wol wer ris wat aktiver wurde (mar dus no net) en Wutsje wie ferline jier foar it earst yn jierren hiel aktyf, mar sit no mei behinderjende privee-omstannichheden dy't noch wol in skoftke oanhâlde kinne. En fan Kening Aldgilles en Aliter noch altyd gjin berjocht. It liket my ta dat fierdere diskusje mei de ynaktive behearders sinleas is. Ik bin dan ek net fan doel om der fierder noch tiid en enerzjy yn te stekken. Eins soene se út harsels har rjochten ynleverje moatte, mar dat dogge se blykber ek net. Se fine it net slim as se har foech ynleverje moatte, mar ûndernimme dêrta sels gjin aksje. Dan soene wy dêrta hjirre in fersyk yntsjinje moatte. Mar dan moat dat wer neffens de regeltsjes dy't se dêr opsteld hawwe en dan moat alles ûnderboud wurde en dan moatte we der hjir noch in formele diskusje oer hâlde... Dat is allegear tiid dy't we nea wer weromkrije. Ik stel foar dat we de boel mar gewurde litte en dit beskôgje as in mislearre, lêste besykjen om de ynaktiven der wer by te skuorren.

Je soene it hast ferjitte, mar we binne dizze diskusje oarspronklik begûn mei de fraach oft der ek inkele grûnregels opsteld wurde moatte. Wat fine jim dêrfan? Hat dat noch sin as de oare behearders dêr net oer meiprate wolle? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jul 2021, 22.33 (CEST), Drewes (oerlis) 3 jul 2021, 22.54 (CEST)[]

@Ieneach fan 'e Esk, RomkeHoekstra, en Drewes: Ja ik haw ek skjin myn nocht fan dit einleas gedoch. We kinne ús tiid folle better besteegje op dizze wiki. Ik soe sizze dat we mar ophâlde moatte dy oare behearders oan de hieren te skuorren. Litte we mar gewoan troch gean sa't we it diene. As der wat op it aljemint komt, kin der troch de op dat stuit warbere meidoggers oer stimd wurde sa't we dien hiene mei de "fraach wol of net ferfryskjen fan plaknammen bûten Fryslân". Ik tink ek sa't Ieneach fan 'e Esk op de oerlisside fan Drewes skreaun hat om him en Drewes troch @Theun: as rjochte-útfurders beneamd wurde soene. Dan kinne we tenminsten ús eigen beantsjes noch dopje.--Kneppelfreed (oerlis) 4 jul 2021, 04.25 (CEST)[]

Antwurd fan Kening AldgillesBewurkje

Sorry minsken foar myn lette antwurd! Dat muoit my echt tige. Ik bin noch regelmjittich aktyf op Wikipedy, soms hjir en soms by oare projekten. Myn aktiviteit op de Fryske Wikipedy is minder wurden, mar it kin yn 'e takomst ek samar wer mear wurde. Myn plichten as rjochtenútfurder wol ik mei alle leafde wol útfieren bliuwe. Myn hert leit noch altyd by de Fryske Wikipedy, mar omdat de lytsere projekten myn help hurder nedich hienen, wie ik foaral dêr aktyf. Dy oare projekten wienen likegoed Fryske projekten, út East- en Noard-Fryslân. Dus allegear foar de goede saak.

Der is wat betizing oer wat rjochtenútfurders en behearders dogge en hoe't berjochten (templates) byhâlden wurde. Hjirûnder wol ik eefkes yngean op dy trije dingen:

 1. Rjochtenútfurder: De rjochtenútfurder beheart de beheardersrollen. Mear is it net. Omdat in rjochtenútfurder in hiele protte kin, is it belangryk dat dy persoan tige ynteger is. Aliter hat my de rjochten jûn en Theun haw ik persoanlik troffen.
 2. Behearders: De behearders kinne siden wiskje en ûnbekende IP-adressen blokkearje. De behearders hâlde misbrûk/fandalisme yn 'e gaten.
 3. Berjochten: De berjochten of templates kin sa'n bytsje elkenien meitsje en bewurkje. De Wikipedy is ommers iepen. Dat hat syn foardielen én syn beheinings. Lit ús net tefolle yn beheinings tinke, want dat is de deastek foar sa'n kreatyf projekt.

As der nije behearders komme moatte, jou mar lûd. Ik sil sa'n fersyk yn 'e groep goaie sadat elkenien syn stim/miening jaan kin. Dan sil ik altyd de wil fan de mearderheid útfiere, salang't der gjin sprake is fan in fijanlike ynvaazje fan bûten... Moatte der nije behearders komme? Moat ik sa'n fersyk yn 'e groep goaie?

It opheffen fan rjochtenútfurdersrjochten is net sa maklik. As ien fan jim wol dat Aliter gjin rjochtenútfurder mear is, dan wol ik wol meiwurkje oan dat fersyk. De reden wêrom't ik dat wol dwaan is dat Aliter de lêste tsien jier net folle mear dien hat. Ik set dan in berjocht mei in warskôging op syn oerlisside. As hy nei in healjier noch net reagearre hat, kinne wy in fersyk op in heger nivo dellizze om syn rjochten as rjochtenútfurder yn te lûken. Wêrom sa lang de tiid nimme? Omdat in fersyk ta it ynlûken fan rjochtenútfurdersrjochten ferhipte goed ûnderboud wêze moat. Wolle wy dat proses opstarte?

Ik wol ek wol meiwurkje oan in fersyk om nije rjochtenútfurders oan te wizen. Sa't ik skreaun haw, in rjochtenútfurder hat mar ien taak en dat is it oanwizen fan nije behearders. Fansels soe ik ek wol in bakje kofje mei dy persoan drinke wolle. Eefkes yn 'e kunde komme. Dat liket my tige wichtich ta omdat it ynternet al sa ferrekte ûnpersoanlik is. Hawwe wy ferlet fan mear rjochtenútfurders?

Mei in golle groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 11 jul 2021, 12.33 (CEST)[]

@Kening Aldgilles: Goeie. Om ferskillende fragen te beäntwurdzjen dy't jo hjir stelle, it folgjende. Ik fyn (en ik leau dat ik yn dizze saak ek foar Drewes sprek) it fiersten tefolle gedoch om 'e oare behearders/rjochte-útfurders fierders noch op 'e hûd te sitten, itsij om se derby te skuorren, itsij om se harren rjochten ynleverje te litten. Ik bin wol fan miening dat se dat lêste eins dwaan moatte soene as se hjir amper noch komme, mar ik stek der fierder gjin enerzjy mear yn. Dus lit Aliter mar gewurde. It proses om nije rjochte-útfurders oan te stellen is al yn gong set, mar dat hawwe jo sels ûnderoan de oerlisside ek al sjoen. As dat syn beslach hân hat, bin ik fan doel (en ik leau dat Drewes dat mei my iens is) ris te sjen nei nije behearders.
Dan haw ik noch al in fraach oan jo. Jo sizze dat jo aktyf binne op oare projekten. Dat is hartstikkene moai, dêr wol ik fierders neat fan sizze. Wêr't ik wol in probleem mei haw, is dat jo pas reägearje trije wiken en trije dagen nei't der in berjocht op jo oerlisside pleatst is. Jo sizze wol fan "jou mar lûd", mar as jo dan pas trije wiken letter reägearje, binne jo sa goed as ûnberikber. Wat ik no wolris witte wolle soe is: wêrom reägearje jo net earder? Want as ien by my in berjocht op 'e oerlisside set, krij ik dat gewoan op 'e e-mail binnen: "Dy-en-dy hat op jo oerlisside op 'e Wikipedy in berjocht foar jo efterlitten." Dus jo moatte dochs grif al trije wike lyn witten hawwe dat der wat wie? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 jul 2021, 00.06 (CEST)[]
Bêste Ieaneach, it yn 'e gaten hâlden fan oare behearders en rjochtenútfurders is no krekt de iennichste 'ferplichting' dy't heart by it rjochte-útfurderskip. ;-) Fierders bringt dy rol gjin inkelde oare ferplichting mei him mei. Omdat Theun syn rjochten ynleveret en Aliter, Drewes, do en ik de nije rjochte-útfurders wurde, kinne wy it om my ek wol sa litte. Ik kin Aliter altyd noch freegje oft hy syn rjochten as rjochte-útfurder behâlde wol? Trije as fjouwer rjochte-útfurders is my bêst genôch.
De e-mailfunksje haw ik bewust útskeakele. Ik soe oars gek wurde fan alle e-mails en dêrtroch fan projekt nei projekt skeakelje moatte, sûnder echt wurk dien te meitsjen. Trije wiken is ek wol wat lang. Dêr hast gelyk oan. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 12 jul 2021, 13.31 (CEST)[]
No ja, Kening Aldgilles, jo kinne hjirboppe lêze hoe't wy besocht hawwe de ynaktive behearders der wer wat by te skuorren, en net foar de earste kear. Dat is op 'e nij mislearre. Dat ik haw it no ôfskreaun. Ik stek der gjin tiid of enerzjy mear yn. Dat jo de e-mailfunksje útset hawwe, is jo eigen kar, mar ik fyn it eins net kinnen. Diskear reägearje jo nei trije en in heale wike. De diskusje is no al ôfsletten, dat jo binne te let. Earder hawwe wy in probleem hân op 24 augustus 2020, dêr't jo op 8 oktober noch in kear op reägearren. Dan kinne jo wol sizze dat we mar lûd jaan moatte, mar dan stel ik fêst dat dat gjin sin hat. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 jul 2021, 17.56 (CEST)[]

Wikimania 2021: Individual Program SubmissionsBewurkje

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (oerlis) 16 jun 2021, 06.18 (CEST)[]

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Editing news 2021 #2Bewurkje

24 jun 2021, 16.13 (CEST)

Server switchBewurkje

SGrabarczuk (WMF) 27 jun 2021, 03.19 (CEST)[]

Rjochte-útfurdersBewurkje

Nei oanlieding fan de diskusje oer it Funksjonearjen_fan_de_Wikipedy haw ik it fersyk krige om Ieneach fan 'e Esk en Drewes rjochte-útfurder te meitsjen.
Om meidoggers de kans te jaan hjir harren stipe as beswieren oan te jaan stel ik út dat dy hjir in wike de tiid foar hawwe. Dêrnei sil ik harren rjochte-útfurder meitsje. Theun (oerlis) 5 jul 2021, 20.59 (CEST)[]

Ik haw gjin beswier Kneppelfreed (oerlis) 6 jul 2021, 04.08 (CEST)[]
Ik slút my by Kneppelfreed oan.--RomkeHoekstra (oerlis) 6 jul 2021, 06.33 (CEST)[]
Ik tink net dat we twa nije rjochte-útfurders nedich hawwe, sa drok krije dy it net. Mar in beswier haw ik der fansels net tsjin. Steinbach (oerlis) 6 jul 2021, 09.34 (CEST)[]
Twa nije liket my ek net echt nêdich, mar ik wie dan wol fan doel om myn rjochten as rjochte-útfurder mar yn te leverjen. Theun (oerlis) 6 jul 2021, 20.51 (CEST)[]
De reden dat ik der op oanstjoerd haw om sawol Drewes as mysels rjochte-útfurder meitsje te litten, is net dat ik ferwachtsje dat we it sa drok krije, mar dat ik it sûner foar de Wikipedy fyn as sok foech dield wurdt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 jul 2021, 21.44 (CEST)[]
Gjin beswier --Geoffrey (oerlis) 7 jul 2021, 15.42 (CEST)[]
Hjirboppe haw ik in ferhaal skreaun oer dit tema. Ieneach en Drewes kinne seker wol rjochtenútfurders wurde. Mei rynske groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 11 jul 2021, 12.39 (CEST)[]

De rjochten binne no takent. Theun (oerlis) 12 jul 2021, 08.45 (CEST)[]

@Theun: Tige tank. En de oare meidoggers betanke foar jim steunbetsjûgings. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 jul 2021, 17.41 (CEST), Drewes (oerlis) 12 jul 2021, 17.44 (CEST)[]

Smûke gearkomste - Fryske Wikipedianen komme mei elkoar yn 'e kundeBewurkje

Hoi minsken, is der ferlet fan in smûke gearkomste foar Fryske Wikipedianen? Gewoan om in bytsje mei-inoar yn 'e kunde te kommen? Dat soe prima yn in Ljouwerter kroechje kinne. Wy kinne ek in middei by Tresoar dwaan en laptops meinimme en dêr op lokaasje mei elkoar siden skriuwe en dêrnei mei elkoar ien drinke. Der binne mooglikheden genôch. Iennichste betingst is dat wy wol minimaal in stik as 5-6 minsken by elkoar krije kinne. Miskien ha jim ek ideeën dêroer? Mei golle groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 12 jul 2021, 13.42 (CEST)[]

Sels sil ik wol net gean: Ljouwert is wol in bitsje fier foar my en ik beskôch my net as hurde kern-meidogger fan 'e Fryske Wikipedia. Mar ik wol dit net ûndersnije litte, want jim aktive meidoggers kin ik it hertlik oanbefelje. Doch it, dan fersteane jim je online ek better! Steinbach (oerlis) 12 jul 2021, 18.16 (CEST)[]
In moai idee, mar ik bin in Fries om utens en wenje yn it bûtenlân, dat ik kom net al te faak yn Ljouwert.--Kneppelfreed (oerlis) 13 jul 2021, 03.14 (CEST)[]
Ik fyn it oan 'e iene kant wol in sympatyk idee, ôfsjoen fan 'e minne timing no't de koroanabesmettings wer oprinne. Mar earlik sein haw ik altyd de anonimiteit fan it meidwaan oan 'e Wikipedy ûnder fingearde skûlnammen wol as in grut pluspunt sjoen. Ik fyn, as je net krekt witte mei wa't jo te krijen hawwe, helpt dat ek om jins objektiviteit foar de oare meidoggers oer te bewarjen. Underfinings út it ferline meitsje my boppedat tige skruten om myn eigen identiteit priis te jaan. Dat ik woe by dizzen mar ôfsizze. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 jul 2021, 21.31 (CEST)[]
Ofgeande op de earste trije reaksjes stel ik út dat wy dit idee earst mar parkearje. Miskien is der letter wol ien dy't der wat foar fielt. Ik kin my ek skoan yntinke dat de anonimiteit krekt in grut foardiel fan dit projekt is. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 13 jul 2021, 22.19 (CEST)[]

Oare FryslannenBewurkje

Op Oerlis:Uithuizen kaam by it oerlizzen fan hokker namme te brûken op in gegeven momint de besibbens fan Grinslân en de oare Fryslannen mei ús Fryslân op it aljemint. Wy binne de Fryske Wikipedy dy't fansels de neidruk op ús Fryslân en alles dat der by heart leit. Mar ik tink omreden de besibbens (histoarysk en hjoed-de-dei ek noch wol, benammen mei de oare Fryslannen) wy ek wol ekstra (spesjale) omtinken oan Grinslân en de oare Fryslannen jaan kinne. Wat tinke jimme? --Kneppelfreed (oerlis) 13 jul 2021, 03.40 (CEST)[]

@Kneppelfreed: Gjin ien dy't jo tsjinhâlde sil. Fiel jo frij. Drewes (oerlis) 13 jul 2021, 17.32 (CEST)[]
@Kneppelfreed: Ik slút my by Drewes oan, mar bin dochs wol nijsgjirrich hoe't jo dat krekt foar jo sjogge? Want der binne fansels al frijwat siden oer de oare Fryslannen (benammen taalrelatearre), en ek oer Grinslân hawwe wy al hiel wat siden. It stiet jo fansels folslein frij om dêr noch mear ta te dwaan, mar ik bedoel, it is net bepaald in wyt plak op 'e Wikipedy. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 jul 2021, 21.22 (CEST)[]

Nije behearderBewurkje

Drewes en iksels (Ieneach fan 'e Esk) hawwe meidogger Kneppelfreed frege oft er ek behearder wurde wol, mei't er al jierrenlang tige aktyf is op 'e Wikipedy. Kneppelfreed hat dy útnûging oannommen. Om meidoggers de kans te bieden om op dit plak harren stipe foar of beswieren tsjin it behearderskip fan Kneppelfreed kenber te meitsjen, stel ik út dat eltsenien dêr in wike de tiid foar hat. Dêrnei sil Drewes of ik Kneppelfreed ta behearder meitsje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 jul 2021, 22.48 (CEST)[]

Op himsels fyn ik net dat wy noch in nije behearder nêdich hawwe. Mar Kneppelfreed is hjir no al sa lang mei fan alles dwaande, wat soenen wy dertsjin hawwe kinne? Steinbach (oerlis) 31 jul 2021, 17.19 (CEST)[]
Gjin beswier, ik haw sels my rjochten ynlevere. Dat jout wer romte Theun (oerlis) 2 aug 2021, 20.46 (CEST)[]

Mei't der alhiel gjin negative reäksjes kommen binne, haw ik Kneppelfreed niiskrekt ta behearder makke. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 4 aug 2021, 23.17 (CEST)[]

New Wikipedia Library collections and design update (August 2021)Bewurkje

Hello Wikimedians!

 
The TWL OWL says log in today!

The Wikipedia Library is pleased to announce the addition of new collections, alongside a new interface design. New collections include:

Additionally, De Gruyter and Nomos have been centralised from their previous on-wiki signup location on the German Wikipedia. Many other collections are freely available by simply logging in to The Wikipedia Library with your Wikimedia login!

We are also excited to announce that the first version of a new design for My Library was deployed this week. We will be iterating on this design with more features over the coming weeks. Read more on the project page on Meta.

Lastly, an Echo notification will begin rolling out soon to notify eligible editors about the library (T132084). If you can translate the notification please do so at TranslateWiki!

--The Wikipedia Library Team 11 aug 2021, 15.23 (CEST)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Universal Code of Conduct - Enforcement draft guidelines reviewBewurkje

The Universal Code of Conduct Phase 2 drafting committee would like comments about the enforcement draft guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period is planned for 17 August 2021 through 17 October 2021.

These guidelines are not final but you can help move the progress forward. The committee will revise the guidelines based upon community input.

Comments can be shared in any language on the draft review talk page and multiple other venues. Community members are encouraged to organize conversations in their communities.

There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines:

Wikimania 2021 session (recorded 16 August)
Conversation hours - 24 August, 31 August, 7 September @ 03:00 UTC & 14:00 UTC
Roundtable calls - 18 September @ 03:00 UTC & 15:00 UTC

Summaries of discussions will be posted every two weeks here.

Please let me know if you have any questions.

Xeno (WMF) 18 aug 2021, 01.19 (CEST)[]

Wikimedia Foundation Board of Trustees election has come to an endBewurkje

Thank you for participating in the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees election! Voting closed August 31 at 23:59. The official data, including the four most voted candidates, will be announced as soon as the Elections Committee completes their review of the ballots. The official announcement of the new trustees appointed will happen later, once the selected candidates have been confirmed by the Board.

6,946 community members from 216 wiki projects have voted. This makes 10.2% global participation, 1.1% higher than in the last Board elections. In 2017, 5167 people from 202 wiki projects cast their vote. A full analysis is planned to be published in a few days when the confirmed results are announced. In the meantime, you can check the data produced during the election.

Diversity was an important goal with these elections. Messages about the Board election were translated into 61 languages. This outreach worked well. There were 70 communities with eligible voters voting in this election for the first time. With your help, next year’s Board of Trustees election will be even better.

2 sep 2021, 12.03 (CEST)

StuwwalBewurkje

Wit immen ek wat it Fryske wurd foar stuwwal is?Kin it op taalweb net fine. Alfêst betanke --Kneppelfreed (oerlis) 4 sep 2021, 23.04 (CEST)[]

Driuwwâl, sjoch bygelyks Utertske Heuvelrêch. Drewes (oerlis) 4 sep 2021, 23.12 (CEST)[]
Okee, tige tank. --Kneppelfreed (oerlis) 4 sep 2021, 23.34 (CEST)[]

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in JanuaryBewurkje

SGrabarczuk (WMF) (talk) 7 sep 2021, 02.23 (CEST)[]

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021Bewurkje

Movement Strategy announces the Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee. The Call opens August 2, 2021 and closes September 14, 2021.

The Committee is expected to represent diversity in the Movement. Diversity includes gender, language, geography, and experience. This comprises participation in projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation.

English fluency is not required to become a member. If needed, translation and interpretation support is provided. Members will receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

We are looking for people who have some of the following skills:

 • Know how to write collaboratively. (demonstrated experience is a plus)
 • Are ready to find compromises.
 • Focus on inclusion and diversity.
 • Have knowledge of community consultations.
 • Have intercultural communication experience.
 • Have governance or organization experience in non-profits or communities.
 • Have experience negotiating with different parties.

The Committee is expected to start with 15 people. If there are 20 or more candidates, a mixed election and selection process will happen. If there are 19 or fewer candidates, then the process of selection without election takes place.

Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy here. Please contact strategy2030 wikimedia.org with questions.

Xeno (WMF) 10 sep 2021, 19.01 (CEST)[]

Server switchBewurkje

SGrabarczuk (WMF) (oerlis) 11 sep 2021, 02.45 (CEST)[]

Talk to the Community TechBewurkje

 

Read this message in another languagePlease help translate to your language

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (oerlis) 11 sep 2021, 05.03 (CEST)[]

Select You the question statements for candidates of Drafting Committee Movement CharterBewurkje

Into 2021-10-04 11:59:59 UTC you can select question statements for the candidates of Drafting Committee Movement Charter. ✍️ Dušan Kreheľ (oerlis) 30 sep 2021, 00.25 (CEST)[]

Voting for the election for the members for the Movement Charter drafting committee is now openBewurkje

Voting for the election for the members for the Movement Charter drafting committee is now open. In total, 70 Wikimedians from around the world are running for 7 seats in these elections.

Voting is open from October 12 to October 24, 2021.

The committee will consist of 15 members in total: The online communities vote for 7 members, 6 members will be selected by the Wikimedia affiliates through a parallel process, and 2 members will be appointed by the Wikimedia Foundation. The plan is to assemble the committee by November 1, 2021.

Learn about each candidate to inform your vote in the language that you prefer: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates>

Learn about the Drafting Committee: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee>

We are piloting a voting advice application for this election. Click yourself through the tool and you will see which candidate is closest to you! Check at <https://mcdc-election-compass.toolforge.org/>

Read the full announcement: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Go vote at SecurePoll on: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Best,

Movement Strategy & Governance Team, Wikimedia Foundation

Xeno (WMF) 14 okt 2021, 04.25 (CEST)[]