Sjoch foar âlder oerlis:

Wjerwurd

bewurkje seksje

Och, Drewes, ik bin net lulk, hear. En sa't ik yn myn wjerwurd ek sein haw, ik haw der totaal gjin problemen mei as men dat stikje oer Trump redigearret of oanfollet. Mar it yrritearre my al wat dat ien dy't sels it spul net iens ûndertekenet it foarkomme lit as is der wat mis mei polityk links te wêzen. Jawis, ik bin in sosjalist, en dêr bin ik grutsk op. Mar ik haw my by it skriuwen fan dat stikje hiel dúdlik beheind ta wat neffens my de feiten binne. Der kin hjir en dêr grif wol in wurd ôf of ta, mar dat it hiele stikje oer polityk sa oan 'e kant set wurdt, dat fyn ik idioat. En omdat dy anonimeling in beskate toan oansloech, haw ik him (of har) mar op deselde toan fan replyk tsjinne. Ik sil my altyd fersette tsjin it goedpraten fan rasisme, seksisme, homofoby en oare foarmen fan diskriminaasje, sa't dy anonime kommentator besocht te dwaan. Mar even sydlings: ik hâld myn hert fêst foar wat der nei de ynauguraasje op 20 jannewaris gebeure sil. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 jan 2017, 21.02 (CET)Beäntwurdzje

Konne(k)tikut

bewurkje seksje

Goeie, Drewes. Soene jo hjirre ris nei sjen wolle? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 jan 2017, 22.10 (CET)Beäntwurdzje

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey

bewurkje seksje
  1. This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
  2. Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

No mei koweletters

bewurkje seksje

nl:Nederland :-)

Missoury --> Missoery

bewurkje seksje

Goeie, Drewes. Ik woe mei koarten, as ik deroan ta kom om 'e steat Missoury ris ûnder hannen te nimmen, de namme mar oanpasse ta 'Missoery'. Want (krekt as mei 'Lüneburch') is 'Missoury' gjin goed Frysk en ek gjin goed Ingelsk. Wat fine jo dêrfan? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 feb 2017, 18.02 (CET)Beäntwurdzje

Prima. Dan sil ik der binnenkoart mei oan 'e gong. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 feb 2017, 18.27 (CET)Beäntwurdzje

My is frege om efkes in berjochtsje te dwaan út namme fan Yn 'e Wâlden

bewurkje seksje

Bêste Drewes, Moai dat myn Yn 'e Wâlden wer frijjûn is, mar as IP 145.87 ensfh. net frijjûn wurdt jout soks net al tefolle. Groetnis, Yn 'e Wâlden

Tsja, Drewes, ik wit net krekt wêr't dizze persoan it oer hat, mar ik haw hjir al wat oars oer.
Want ik bin der echt totaal op tsjin dat Yn 'e Wâlden hjir wer meidwaan sil. Dy man hat it sa folslein ferbruid, dat ik fyn dat der gjin sprake fan wêze kin dat er der wer by komt. Mear as 2 jier lang hawwe wy dat gesoademiter mei him hân, oant er my der hàst ta dreaun hie om it byltsje der mar by del te smiten en de Wikipedy de rêch ta te kearen. Allinnich it idee dat sa'nent as him dêrmei syn sin krije soe, hat my dêr doe fan wjerholden. Mar der is gjin hier op myn holle dy't der oer prakkesearret om al dy ellinde no wer oan te heljen. Wat my oangiet, moat Yn 'e Wâlden foargoed útsletten wurde. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 feb 2017, 17.56 (CET)Beäntwurdzje
Jo hawwe gelyk dat ik my doe troch jo oerhelje litten haw ta in útsluting foar in healjier. Ik woe him doe eins al langer útslute, mar dat wie emoasje. Underwilens haw ik in healjier hân om deroer nei te tinken, en ris om my hinne te sjen hoe't soks op oare websiden om en ta giet, en it komt my foar dat we hjir op 'e Fryske Wikipedy fiersten te mijen west hawwe mei dizze man. Hy hat kear op kear oanjûn gjin respekt foar oare meidoggers en lak oan 'e regels fan 'e Wikipedy te hawwen. Dat it healjier no ôfrûn is dêr't we yn earste ynstânsje ta besletten hiene, wol net sizze dat Yn 'e Wâlden no ynienen it iene of oare rjocht jilde litte kin om wer mei te dwaan. It stiet ús as behearders folslein frij om him langer bûten de doar te hâlden. Dêrom stel ik foar om 'e útsluting fan Yn 'e Wâlden foar ûnbeskate tiid te ferlingjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 feb 2017, 18.30 (CET)Beäntwurdzje
It giet om dizze blokkade. Ik haw de opsjes fansels net, mar miskien moat de perioade (no definityf) oanpast wurde. Sels soe ik it IP noch op in giel plakkerke skriuwe en oan myn skerm hingje. ;-) --PiefPafPier (oerlis) 8 feb 2017, 21.38 (CET)Beäntwurdzje
Drewes, ik fyn it net kinnen dat jo my no samar negearje. Wy wiene oer dizze saak net útpraat. As de iennichste beide behearders dy't op geregelde basis mei de Wikipedy dwaande binne, haw ik altyd besocht jo safolle mooglik yn wichtige beslissings te belûken en as it nedich wie nei kompromissen te sykjen. En no geane jo sûnder pardon oan myn ynbring foarby. Wy binne it oer dizze saak dúdlik ûniens, mar dat jout jo net it rjocht om no jo sin samar troch te driuwen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 feb 2017, 22.41 (CET)Beäntwurdzje
Okee, Drewes, ik snap no better hoe't jo hjiryn steane, mar feit is wol dat jo troch it technysk probleem op te lossen my foar in foldongen feit steld hawwe. Want Yn 'e Wâlden is no werom, eat dat ik krekt tsjinkeare woe. Ik bin oprjocht fan miening dat de weromkear fan dizze 'meidogger' skealik is foar de Wikipedy. Jo kinne it no wol oer in proeftiid hawwe, mar ik fyn dat we dat stadium al lang foarby binne. Hy hat al genôch kânsen hân om him normaal te gedragen, mar hy hat kear op kear blike litten dat er dêr gjin belang by hat. Sels haw ik gjin sin mear om as in soarte fan sipier tafersjoch te hâlden op ien dy't net doge wol, en eltse kear as ik ynloch yn eangst en beven te sitten oer watfoar nuverichheden oft ik no wer oantreffe sil. Sa'n stoarsender nimt foar my suver alle aardichheid wei dy't ik oan 'e Wikipedy belibje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 feb 2017, 19.54 (CET)Beäntwurdzje
Tsja, Drewes, ik moat earlik sizze: ik snap net wêrom't jo Yn 'e Wâlden wer talitte wolle nei alle ellinde en skea dy't dy man feroarsake hat en alle diskriminearjende teksten dy't er spuid hat. As it allinnich oan my lei, hie ik him daliks wer útsletten, en de iennichste reden dat ik dat net doch is omdat ik beslist gjin konflikt mei jo hawwe wol. As de iennichste beide behearders dy't geregeldwei op 'e Wikipedy aktyf binne, kinne wy dat net der net by hawwe. Tankjowol foar jo oanbod om it sipier spyljen allinnich op jo te nimmen, mar dat kin fansels net. Doe't ik de rjochten fan behearder fan 'e Wikipedy oannommen haw, haw ik ek de plichten oannommen, en dêr sil ik my net oan ûntlûke, ek meitsje jo my dat no wol ferrekte maklik.
It kin lykwols net sa wêze dat Yn 'e Wâlden, dy't hjir no sûnder ienich skuldbesef as in pronkjende pau omstapt, samar wer normaal meidwaan kin. Jo hawwe it oer in proeftiid, mar proeftiden binne einich, en dizze man kinne wy fansels nea wer fertrouwe. Yn syn eigen ferwrongen fisy is er ûnrjochtlik op 'e strafbank set troch lju dy't om in reden dy't er net begripe kin wrok tsjin him koesterje, wylst er sels alhielendal neat misdien hat. No't syn straf foarby is, mient er dat er wer op 'e âlde foet fierder kin. Mar dan is er wol goed mis. Ik haw in stikmannich regels opsteld dêr't er him fan no ôf oan oan te hâlden hat. Docht er dat net, dan fljocht er der daliks wer út. Sa wol ik net dat hy noch siden omneamt. Dêr is ferline jier en twa jier lyn beide kearen al dat gesoademiter mei begûn, en dat rjocht hat dêrom ferspile. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 feb 2017, 14.51 (CET)Beäntwurdzje

Blokkade

bewurkje seksje

Beste Drewes en ping Meidogger:Ieneach fan 'e Esk. Mijn excuses voor het Nederlands, ik kan geen letter Fries schrijven tot mijn spijt. Op het mailsysteem van Wikimedia kwam een vraag binnen van gebruiker Meidogger:Yn 'e Wâlden die op de Friestalige Wikipedia 6 maanden geblokkeerd is geweest. U en Ieneach fan 'e Esk hebben de acties omtrent deze blokkade uitgevoerd. Inmiddels is die blokkade afgelopen, maar de persoon kan nog niet bewerken, waarschijnlijk omdat het IP adres ook is geblokkeerd. De medewerker, die zoals ik zag al sinds 2004 bijdraagt, zou graag de Friese Wikipedia weer willen bewerken. Daarom heb ik een vraag voor u als moderatoren. Wat is de reden dat deze IP blokkade nog geldt? Ik weet niet of er personen zijn met toegang tot OTRS op de Friese Wikipedia. Het gaat om dit ticket Ticket:2017012510012853, dat uiteraard vertrouwelijk moet worden behandeld. Ik zie bijzonder uit naar uw antwoord op mijn vraag, vooral ook namens Yn 'e Wâlden natuurlijk. Met vriendelijke groet, Ellywa (oerlis) 14 feb 2017, 17.48 (CET)Beäntwurdzje

Yn 'e Wâlden (wer)

bewurkje seksje

Goeie, Drewes. Ik haw Yn 'e Wâlden útsletten nei't er op 'e nij diskriminearjende útlittings oer myn "sykte/oandwaning" (syn wurden) dien hie. Ik haw it earst mar foar in moanne dien. Om my mei it ek wol langer. Dizze man liket wisberet om nea fan syn fouten te learen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 feb 2017, 15.31 (CET)Beäntwurdzje

Dêrby sil ik jo beslist net yn 't paad stean. Ik haw der nea in geheim fan makke dat ik al lang fyn dat Yn 'e Wâlden net mear te hanthavenjen is. Mar hokker reäksjes hawwe jo it krekt oer? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 feb 2017, 17.21 (CET)Beäntwurdzje
Jo binne krekt op 'e tiid, Drewes, want ik hie even oan it googlejen west en hie it stik al fûn. Ik siet krekt te betinken oft ik dêr noch op reägearje moast, of dat de lêzer út it stik sels al dúdlik wurdt hoe'n ferwrongen geast oft dizze man hat. Op jo fersyk sil ik der fierder fanôf bliuwe en it finster fuortklikke. Mar moai dat ik net op 'e sosjale media aktyf bin, want salang't ik him net op 'e Wikipedy tsjinkom, sil ik der gjin inkele muoite mei hawwe om syn mâlgûlen te negearjen. Jo hawwe him oars ek al moai fan repblyk tsjinne op It Nijs. Tank foar jo stipe. Lit him fierder mar yn syn eigen sop gearsiede. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 feb 2017, 17.38 (CET)Beäntwurdzje
P.S. as jo syn útsluting oanpasse, ferjit dan net om behalven syn meidoggersnamme ek syn IP-adres op definityf te setten. Dat is de boppeste yn dizze list Wiki:List fan útsletten ynternet-adressen en meidochnammen, nû. 145.87.242.160 Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 feb 2017, 17.53 (CET)Beäntwurdzje
Myn ekskuzes foar myn lette reaksje yn dizze saak. Ik tocht dat it skeel oer de stavering oplost wie. Ik bin o sa wiis mei it krewearjen fan Ieneach fan 'e Esk. Wy moatte ús fansels wol safolle mooglik oan de offisjele stavering fan it Frysk hâlde, mar neffens my is it measte wol omstavere en as ien noch hiel graach yn de stavering fan foar 2015 skriuwe wol, dan fyn ik it bêst. Wat Yn 'e Wâlden docht fyn ik net kinnen. Syn artikel op It Nijs en syn taalgebrûk nei oare minsken ta binne foar my goede arguminten om him foar langere tiid út te sluten. --Kening Aldgilles (oerlis) 19 feb 2017, 17.37 (CET)Beäntwurdzje
Hoe lang woest Yn 'e Wâlden blokkearje? --Kening Aldgilles (oerlis) 19 feb 2017, 18.03 (CET)Beäntwurdzje
Definityf blokkearje dogge wy mei fandalisten. Mei meiwurkers soe ik wat oars omgean. De lêste kear hasto him in healjier lang útsletten. Is no ien jier net in idee? Elkenien fertsjinnet in twadde, tredde, fjirde kâns. Ferspilet er de tredde of fjirde kâns ek, dan wurdt de útslúttermyn ferlinge. Is dat in idee? Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 19 feb 2017, 18.45 (CET)Beäntwurdzje

No, it spyt my wol, Drewes, mar dêr gean ik net mei akkoart. Sa't ik krekt oan Kening Aldgilles ferteld haw, bin ik net fan doel om my noch langer op dizze wize troch Yn 'e Wâlden behannelje te litten. En ik sjoch gjin inkele reden om fandalen wol út te sluten en lju dy't der mar op los diskriminearje net, of om foar Yn 'e Wâlden in útsûndering te meitsjen om't er in registrearre meidogger is en gjin anonimen-ien. Jo seine dat jo dizze saak regelje soene, en dêr fertroude ik op. No moatte jo net weromkrabbelje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 feb 2017, 19.24 (CET)Beäntwurdzje

Stilte

bewurkje seksje

Och ja, ju, Drewes. Ik wachtsje no earst mar ris even Aldgilles syn antwurd ôf. It driuwt ek net drekt; Yn 'e Wâlden is yn elts gefal dochs de earste moanne útsletten, dat we kinne wol rêstich even oerlizze. Ek wol ris noflik dy stilte, foar de feroaring. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 feb 2017, 22.02 (CET)Beäntwurdzje

Ja, mar goed, dat jier, dêr gean ik net mei akkoart, dat haw ik al oanjûn. Ik woe eins earst even Aldgilles syn reäksje ôfwachtsje, mar lit ik oars myn kaarten mar op 'e tafel lizze.
Yn prinsipe fyn ik dat er it folslein ferbruid hat en it fertsjinnet om foargoed útsletten te wurden, en dat is myn earste ynstek. Mar oars as hy bin ik wol ree om nei in kompromis te sykjen. Mei in jier útsluting nim ik yn elts gefal gjin genoegen mear. In jier is ommers yn in flok en in sucht om. Mar ik haw al tocht, as we de útsluting no op fiif jier sette. Dat is net foar altyd, dat dan hat Aldgilles syn sin ek, mar it is dochs in moai skoft. Miskien dat Yn 'e Wâlden yn sa'n perioade noch ta besinning komt. Liket my sterk, mar wa wit. Nuverder dingen binne wol foarfallen. In probleemke is wol dat 5 jier net yn it útslutingsmenu stiet. Mar dêr moat wol in mouwe oan te passen wêze. Miskien kin dat der noch by ynset wurde troch ien dy't tagong hat ta it technyske diel fan 'e webside, en oars kinne we desnoads yn 't foar dúdlik oanjaan dat it om in útsluting foar fiif jier giet en de útsluting fan in jier fjouwer kear ferlinge as dy ôfrint. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 feb 2017, 22.27 (CET)Beäntwurdzje
Drewes, ik haw de weryndieling fan 'e literatuer ôf, dat ik moat no de kommende dagen even mei oare dingen oan 'e gong dy't sûnt fan 't wykein lizzen bleaun binne. Snein haw ik famyljeferplichtings, dat ik hoopje moandei hjir wer fan 'e partij te wêzen. Ik tink, ik sis it mar even yn ferbân mei it boppesteande spul. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 feb 2017, 23.01 (CET)Beäntwurdzje

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey

bewurkje seksje

(Sorry to write in English)

Belle en Thijsje

bewurkje seksje

Beste Drewes,

Kan je ook een Fries artikel schrijven over Belle van Zuylen en een aanvulling over de gezondheid van Thijsje Oenema? Graag! Boss-well63 (oerlis) 26 feb 2017, 11.43 (CET)Beäntwurdzje

Drewes, as jo hjir net op yngeane, dan wol ik de side oer Belle van Zuylen wol skriuwe. Dy haw ik al in hoartsje op myn list stean fan siden dy't nochris moatte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 feb 2017, 22.11 (CET)Beäntwurdzje

Yn 'e Wâlden

bewurkje seksje

Hoi Drewes,

Noch eventsjes weromkomme op Yn 'e Wâlden. Ik haw oerlein mei Ieneach fan 'e Esk en nochris de problematyk trochlêzen. Ien jier fyn ik sels dochs wat meager. Ieneach stelde in blokkade fan fiif jier foar. Dat is net foar altyd en it liket my wol passend. Wolsto it feroarje of wolsto it nochris op de Oerlisside yn 'e groep goaie? Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 27 feb 2017, 21.56 (CET)Beäntwurdzje

Goeie, Drewes. Ik hoopje dat jo ek mei dit kompromis libje kinne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 feb 2017, 22.14 (CET)Beäntwurdzje
Dan is der nochal even in technysk probleemke: 5 jier stiet net yn it útslutingsmenu. Ik haw Aldgilles frege oft dy dat derby ynsette kin. Oars kinne wy ek in jier útsluting dwaan en fjouwer kear ferlinge. It soe wol moai wêze as it dan op in maklik te ûnthâlden datum yngiet. 1 maart liket gaadlik. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 feb 2017, 22.19 (CET)Beäntwurdzje

Drewes en technyk = fjoer en wetter. Drewes (oerlis) 27 feb 2017, 22.43 (CET)Beäntwurdzje

Treast jo mei de gedachte dat ik der ek minder fan ôfwist as dat ik tocht. Ik miende dat de perioade yn dat útslutingsmenútsje stean moast, mar dat blykt hielendal net te hoegen. Kin jo wol oanriede om ris te sjen hoe't Aldgilles it hân hat. Ik haw Yn 'e Wâlden syn IP-adres foar deselde perioade útsletten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 feb 2017, 18.35 (CET)Beäntwurdzje
Moai, Drewes. Dan is it foar eltsenien dúdlik. Jo moatte it fansels sels witte, mar as ik jo wie soe ik no fierder mar net mear ynheakje op 'e reaksjes fan dy man, dy't sûnder mis wer komme sille. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 feb 2017, 19.46 (CET)Beäntwurdzje

Stêle

bewurkje seksje

Ta jo tsjinst (Oerlis:Koergan_(grêfhichte). Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 mrt 2017, 16.52 (CET)Beäntwurdzje

Hypoteze

bewurkje seksje

Drewes, it Frysk Hânwurdboek seit: "hypoteze". Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 mrt 2017, 17.33 (CET)Beäntwurdzje

Foto Rinse van der Velde

bewurkje seksje

Goeie, Drewes. Hawwe jo der beswier tsjin as ik by dizze foto de râne fuortsnij? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 mrt 2017, 21.17 (CET)Beäntwurdzje

Ha! Dan moat it mar foarsichtich oan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 mrt 2017, 22.16 (CET)Beäntwurdzje

Hallo Drewes ik heb de file van Sibbeltje Gjaltema toegevoegd, maar vraag me af of het niet leuker zou staan de afbeeldingen direct in de tabel te plaatsen. Lotje (oerlis) 5 mrt 2017, 08.12 (CET)Beäntwurdzje

Reedrii/ydster

bewurkje seksje

Goejûn. Ik tink dat beide farianten net wier fout binne, mar it Frysk Hânwurdboek jout de foarm 'reedrydster'. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 mrt 2017, 22.22 (CET)Beäntwurdzje

Belle van Zuylen

bewurkje seksje

Dank Drewes, Kan je dit schilderij uit 1766 ook aan de galerie van Maurice Quentin de La Tour toevoegen? Graag. Met de verplichte vermeldingen. http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/mah/collections/detail.php?type_search=simple&lang=fr&criteria=la+tour+charri%C3%A8re&terms=all&page=1&pos=1&id=1330738

Boss-well63 (oerlis) 21 mrt 2017, 12.05 (CET)Beäntwurdzje

Kulturele haadstêd fan Jeropa 2018

bewurkje seksje

Ik krige op myn Nederlânsktalige oerlisside [1] de fraach fan Ymnes [2] oft der op de Fryske wikipedy ek in projekt útset wurdt yn it ramt fan de kulturele haadstêd 2018. Witte jo hjir faaks wat fan of oan wa't dizze fraach foarlein wurde kin? --RomkeHoekstra (oerlis) 25 mrt 2017, 18.21 (CET)Beäntwurdzje

Ja, Drewes, ik haw even in oansetsje foar jûn foar in side oer dit ûnderwerp, op basis fan it artikeltsje dat deroer stiet yn 'e Nije Ensyklopedy fan Fryslân. Fierders liket it my lykwols net foar de hân lizzend dat we der in 'projekt oer útsette'. Ik soe net witte hoe't we soks oanpakke moatte soene, en om hiel earlik te wêzen, fyn ik dit persoanlik ek net sa'n ynteressant ûnderwerp. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 mrt 2017, 19.34 (CET)Beäntwurdzje
Ik leau, Drewes, we binne it hjir 100% oer iens. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 mrt 2017, 20.59 (CET)Beäntwurdzje
P.S.: Ik haw de fraach oan Romke op 'e Nederlânske Wikipedy ris lêzen (hie'k fansels earst dwaan moatten), mar dêr wurdt mear frege nei it opstarten fan in 'skriuwwike' foar kulturele siden dy't yn 'e bredere sin mei Fryslân te krijen hawwe. No ja, dêr hoege we ek neat ekstra's oan te dwaan, liket my: kulturele ûnderwerpen oer Fryslân skriuwe, dat dogge we dochs al by 't folop. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 mrt 2017, 21.05 (CET)Beäntwurdzje

Xhosa

bewurkje seksje

Goeie, Drewes. Tsja, dy 'xh' dat is in soarte fan kliklûd. Ik bin Xhosa wolris faker tsjinkommen, en ik haw hieltyd mar skreaun fan "Kosa". Dat komt neffens my noch it tichtst yn 'e buert. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 apr 2017, 21.12 (CEST)Beäntwurdzje

Ik haw hjir nochris even nei sjoen, mar de side oer de Xhosa-taal op 'e Ingelske Wikipedy iepenet mei de wurden "The Xhosa language (English /ˈkɔːsə/ or /ˈkoʊsə/;", dus yn it Ingelsk wurdt 'Xhosa' ek mei in k útsprutsen. Hoe't it lûd dêr't de xh foar stiet yn it Xhosa klinkt, kin oan 'e lûdsopname yn 'e ynfoboks op dizze side heard wurde; dat wol sizze dat is it lûd dêr't de "X" foar stiet; dêr moatte jo sels dan noch even in aspirearre h (werjûn troch de "h" yn 'Xh') efteroan tinke. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 24 apr 2017, 00.19 (CEST)Beäntwurdzje

ip-ban

bewurkje seksje

Fan in freon krige ik de beskikking oer in programma dat my alle dagen wol tsien nije ip-adressen besoargje kin. Ik haw earder al sein dat ik my hjir troch sa'n minkukel net wei njidzje liet/lit. Jo moatte in Wâldman no ienris net dûm meitsje. No kinne jo fansels de dagen folje mei it útsluten fan ip-nûmers, mar dan hawwe jo aanst grif ek oaren te pakken. Jo kinne my fansels ek rêstich de stavering hifkje litte, dan hat de Wiky der ek noch wat oan. Spûk fan in Wâldman

https://www.politie.nl/themas/stalking.html --PiefPafPier (oerlis) 25 apr 2017, 20.43 (CEST)Beäntwurdzje
Ja, Drewes. Dat hie ik al sjoen. Dat is fansels folslein ûnakseptabel. As immen it sa bûnt makke hat dat er royearre is as lid fan in fuotbalferiening, dan wurdt it ek net talitten dat er dêr troch in rútsje ynbrekt om te kontrolearjen oft de ballen wol hurd genôch binne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 26 apr 2017, 18.28 (CEST)Beäntwurdzje

Miskien kin nlwiki in blokkearlist foar 'open proxies' beskikber stelle. Hjir is te sjen dat se net per ip-adres blokkearje, mar it hiele subnet. Bgl. 67.214.191.189 falt yn de 'range' 67.214.160.0/19. --PiefPafPier (oerlis) 26 apr 2017, 23.44 (CEST)Beäntwurdzje

Nije wike gean ik hjir fierder mei. Romeo X-ray. Out. --PiefPafPier (oerlis) 28 apr 2017, 18.17 (CEST)Beäntwurdzje
Goeie Drewes. Ik haw by de buorren al wat ynformaasje fûn. Listen ynfieren hoecht earst net (dat sil in grutte ynhelslach wurde, mar soe mei in bot kinne). Ik sjoch dat it ek by Nl. foar in grut part hânwurk is. Belangryk is tink, om foaral tige konsekwint in pear stappen te dwaan.
Ek handich om te witten wêr't de ynternetferbining wei komt... (en Google Streetview foar de aardichheid): https://www.geoiptool.com/ en http://geoiplookup.net/ .
At it ip-adres (letter) op anty-spam 'blacklists' stiet, dan jout dat in goede yndikaasje dat it om in hackte kompjûter en/of open proxy giet. Kin hjir opsocht wurde: https://mxtoolbox.com/blacklists.aspx . Meidoggers dy't programmaatsjes ynstallearje dy't nei dizze adressen troch ferbine rinne fansels ek risiko, en stean boppedat mei ien skonk yn de cyberkriminaliteit. --PiefPafPier (oerlis) 5 maa 2017, 10.41 (CEST)
No, ik haw de earste beide 'ranges' útsletten (Wiki:Meidogger-bydragen/212.117.160.0/19 en Wiki:Meidogger-bydragen/67.214.160.0/19). Punt 3 fan Pier syn oanriedings hjirboppe, om ALLES werom te setten, ek goede bewurkings, sadat de misbrûker beseft dat er syn tiid ferdocht, liket my in goed idee ta (en ek ien fan 'e iennichste wapens dy't we tsjin sok misbrûk hawwe). As Drewes it dêr ek mei iens is, moat dat mar wurde. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 apr 2017, 11.59 (CEST)Beäntwurdzje
Dy /19 stiet foar 8190 ip-adressen fan deselde ip-boer. --PiefPafPier (oerlis) 27 apr 2017, 13.55 (CEST)Beäntwurdzje

Drewes, ik wit net wat Pier no by de ein hat, mar hjirboppe hat er dúdlik yn syn plan fan oanpak oanjûn dat IP-adressen dy't foar misbrûk oanwend wurde, útsletten wurde moatte. Ik hoopje op in strukturele oplossing, mar ik hâld de azem net yn. Lit jo net op 'e doele bringe troch de ligerij fan dizze eks-meidogger. Ik slút allinnich IP-adressen út dy't dúdlik fan dizze persoan binne, of dy't op 'e Blokkearlisten fan 'e Ingelsktalige en/of Nederlânsktalige Wipedyen steane. Der binne gjin ûnskuldigen útsletten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 maa 2017, 18.52 (CEST)

Goeie. Ik bin útfanhûs west, en krekt werom. Ik haw no alle ip-adressen dy't definityf blokkearre binne op de Nl. wikipedy yn in mapke stean as html. At jimme it in goed idee fine, wol ik dêr in list fan meitsje mei allinnich blokkearringen dy't as open-proxy misbrûkt binne, en dy list by ús taheakje (en no en dan oanfolje). Foar it oare bliuwt it blokkearjen hânwurk, ek by Nl. We kinne Nl. efkes freegje hokfoar open-proxydatabase sy rieplachtsje, dan kinne wy dat ek dwaan. --PiefPafPier (oerlis) 2 maa 2017, 20.30 (CEST)
Goed wurk, man. Dat liket derop. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 maa 2017, 21.07 (CEST)

Misbrûker Yn 'e Wâlden spilet no in nij spultsje: earst wizigings oanbringe, dan ôfwachtsje oant it weromset wurdt en syn alternative IP-adres útsletten wurdt, en dan om it lûdst roppe dat hy dy wiziging net oanbrocht hie en dat der dus in 'ûnskuldige' útsletten is. Mei sokke stokelderij besiket er fansels te berikken dat der ûnienichheid ûnder de behearders ûntstiet. Dêrom sis ik nochris: lit jo troch syn ligerij net op 'e doele bringe. Der binne gjin wiere ûnskuldigen útsletten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 maa 2017, 12.17 (CEST)

Yn ‘e W. lêst hjir mei fansels. Dat er mei in misje dwaande is, is helder. Dat er sels al mei ‘ûnskuldige’ oansetten komt wiist der bin ik bang op dat er dat hiel goed oantoane kin sûnder gebrûk te meitsjen fan alternative IP-adressen of hokker technyk dan ek mar. No soe ik hjir delsette kinne hokker metoade dat ik tink dat er dêrfoar fan doel is om te hantearjen of al hantearret mar stel dat ik mis bin dan soe ik him mar op in idee bringe. Mar as ik al gelyk ha dan moatte jim der rekken mei hâlde dat er dêr in swartboek fan by hâldt en dat aanst hiel breed yn it nijs (of op ItNijs?) bringt. Al mei al: mission impossible. En dêrmei bedoel ik dy fan Yn ‘e W. net. romke fan tomke (daam) (oerlis) 5 maa 2017, 13.24 (CEST)
Tank foar it meitinken, Daam. Safier hie ik sels noch net trochtocht, foar 't neist om't sok hâlden en dragen as misbrûker Yn 'e W. oan 'en dei leit my alhiel frjemd is. Ik taast sadwaande folslein yn it tsjuster oangeande wat dy man besielt. Mar it is beslist in punt, en hy is der sûnder mis ta yn steat. En as er gjin wiere ferkearde útslutings fine kin, sil er perfoarst net skromje om ek op dit punt de boel wer byinoar te ligen. We sille der rekken mei hâlde. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 maa 2017, 14.49 (CEST)

Sydlings: Ik tink dat ik galgen mei pompeblêdeprint keapje moat om foar te kommen dat de broek my fan it gat sakket by els nij berjocht fan it Wâldspûk. Drewes (oerlis) 5 maa 2017, 21.58 (CEST)

Is in túnbroek oars ek wat foar jo? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 maa 2017, 16.50 (CEST)

Pier behearder

bewurkje seksje

Drewes, wy hawwe dúdlik ferlet fan ien dy't mear technyske kennis yn 'e hûs hat as jo en ik. Folslein los dêrfan stiet dat ik al langere tiid fyn dat Pier tige goed wurk leveret. Ik hie sadwaande al in skoftke it idee om him te freegjen en wurd behearder, mar doe begûn dy hiele ellinde mei jo-wit-wol-wa wer en dêr woe ik Pier net tsjin wil en tank yn belûke. Dêrnei ha 'k blykber myn beurt fersitten, want no ha we dit gedoch wer. Hawar, it is net oars. Hoe dan ek, Pier is hjir sûnt 2015 aktyf en set in protte wurk út 'e wei. As jo jo feto der net oer útsprekke, woe ik him no mar ris de grutte fraach stelle. Wat tinkt jo dêrfan? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 apr 2017, 00.20 (CEST)Beäntwurdzje

Haha, no tank foar de wurdearring! :-) Mar sa lang at ik gjin ekstra opsjes nedich haw wol ik leaver gewoan-meidogger bliuwe. Ik wol al besjen oft blokkearjen mei listen foar ús út kin. --PiefPafPier (oerlis) 27 apr 2017, 10.59 (CEST)Beäntwurdzje
No ja, dan giet it oer. Ik hie jo der graach by hawwe wold, allinnich al om't der dan trije behearders wêze soene dy't geregeldwei op 'e Wikipedy aktyf binne, wat neffens my op himsels al in grutte ferbettering wêze soe, mar as jo net wolle, dan hâldt it op, fansels. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 apr 2017, 11.28 (CEST)Beäntwurdzje
Ik kin der net mear tiid ynstekke as no, dat it soe te hege ferwachtingen wekke. Mar goed, foar in putsje soe it nedich wêze kinne. --Pier
Nee, nee, ik bedoel net dat jo der mear tiid ynstekke moatte, jo dogge no al genôch. De iennichste feroaring soe wêze dat jo de rjochten fan behearder hiene, en dat komt dan benammen del op útslútrjochten en it rjocht om eigenhandich siden te wiskjen. Litte we reälistysk wêze: op 't heden hat de Fryske Wikipedy for all intents and purposes, sa't de Ingelsen sizze, mar twa behearders. Der binne wol mear, mar dy sjogge we hjir mar sporadysk mear. En dêr wol ik neat fan sizze, der is op 't lêst ek noch sokssawat as in libben bûten de Wikipedy. Mar twa aktive behearders is eins te min. Mar goed, ik sil ophâlde mei jeuzeljen, want no begjint it derop te lykjen dat ik jo ûnder druk sette wol, en dat is dus net de bedoeling. It moat net tsjin 't sin. As jo net wolle, dan is dat ek bêst. Like goede freonen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 apr 2017, 14.34 (CEST)Beäntwurdzje

Der binne wol mear.... Der binne guon ûnder dy't nei myn betinken harren rjocht op behearderwêzen al lang ferspile hawwe.Drewes (oerlis) 27 apr 2017, 21.27 (CEST)Beäntwurdzje

Súdnederlânske kategoryen

bewurkje seksje

Even sydlings: ik bin ús lytse diskusje, lêsten, oer it wol of net oanmeitsjen fan aparte kategoryen foar lju út 'e Súdlike Nederlannen fan foàr 1830 noch net fergetten (as it jo wol fergetten is, sjoch dan hjirboppe earne by it kopke 'Jean Bolland'). Jo seine doe dat it histoarysk-geografysk sjoen eins al moatten hie, en dêr haw ik ris oer neitocht, en eins hawwe jo wol in punt. Dat as ik aansten dochs alle Belgyske kategoryen bylâns gean, sil ik dat mei-iens ek ynoarder meitsje. In oare ding dat ik ek noch feroarje wol, is om foar Fryslân kategoryen oan te meitsjen mei "Persoan stoarn yn (folje plak yn)", sa't we dy in pear jier lyn ek oanmakke hawwe foar "Persoan berne yn". Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 apr 2017, 22.55 (CEST)Beäntwurdzje

Drewes, hartstikkene moai. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 apr 2017, 17.45 (CEST)Beäntwurdzje

Edzard of Idzert

bewurkje seksje

Wat fine jo, Drewes, moatte we by de greven fan East-Fryslân de foarm Edzard ek ferfryskje ta Idzert? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 maa 2017, 21.28 (CEST)

Mwôh, ik boarte mei de gedachte, om't ik fermoedzje dat 'Edzard' eins in ferdútsking is fan 'e oarspronklike Fryske namme, mar as jo der beswier tsjin hawwe, dan lit ik it sa. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 maa 2017, 16.30 (CEST)

Namybje

bewurkje seksje

Drewes, ik bin it der net mei iens dat jo Namybje omneamd hawwe ta Namibië. Ik haw jo omneaming weromset en ik sil jo fertelle wêrom't ik dat dien haw.

Jo ûnderbouwe jo omneamen mei "dat wol de Fryske Akademy". It is wier dat de lannelist fan 'e Fryske Akademy standert de foarmen op -ië oanhâldt, mar yn it boekje Stavering fan 'e Afûk (drs. F.B. Dijkstra, Stavering, Ljouwert, 1991, Afûk, ISBN 9 06 27 34 537), stiet lykwols op s. 46: In soad nammen fan lannen einigje yn it Nederlânsk op "ië". Yn it Frysk wurdt dy foarm meast ek oanholden. Mar in Fryskere foarm is ek mooglik: Ned. "Scandinavië", Fr. "Skandinaavje"; Ned. "Albanië", Fr. "Albaanje"; Ned. "Armenië", Fr. "Armeenje"; Ned. "Argentinië", Fr. "Argentynje"; Ned. "Indië", Fr. "Ynje"; Ned. "Groot-Brittannië", Fr. "Grut-Brittanje"; Ned. "Slovenië", Fr. "Sloveenje". Dus de nammen op -je binne like goed as de nammen op -ië en eins binne se gever Frysk ("in Fryskere foarm is ek mooglik").

Oant no ta hat de Fryske Wikipedy konsekwint de "Fryskere foarm" op -je oanholden. As jo sizze dat de foarm op -ië gongberder is, dan bin ik dat mei jo iens, mar jo kinne net samar ien je-foarm omsette ta in ië-foarm, want dan wurdt it in soadsje. It liket my ta, we moatte òf konsekwint de foarmen op -je oanhâlde en de foarmen op -ië trochwize, of konsekwint de foarmen op -ië oanhâlde en dy op -je trochwize.

Om't de Wikipedy no ienris oeral de foarmen op -je brûkt, en om't der neat mis is mei dy foarmen yn 'e sin dat se net fout binne (ek al hawwe se de foarkar fan 'e Fryske Akademy net), rop ik jo mei klam op om it spul moai gewurde te litten, want oars helje jo wol sa'n alderôfgryslikste bealchfol wurk op 'e kop, dat it net moai mear is. Der binne ommers tsientallen lannen op -je (yn Jeropa allinne al: Albaanje, Armeenje, Bosnje, Roemeenje, Grut-Brittanje, Itaalje, Sloveenje, Kroaasje, Tsjechje, Belgje, Masedoanje, Servje, Georgje). En dêr komme dan alderhanne oare gebieten noch by (Skandinaavje, Brittanje, Galje, Normandje, Boergonje, Kataloanje, Sardynje, Sisylje, Transsylvaanje, Mazoovje, Kareelje, ensfh.). En dat is allinnich Jeropa noch mar. Dat moat dan allegear feroare wurde, ynkl. byhearrende kategoryen: Kat:Itaalje, Kat:Geografy fan Itaalje, Kat:Plak yn Itaalje, Kat:Wetter yn Itaalje, Kat:Rivier yn Itaalje, Kat:Berchtme yn Itaalje, Kat:Regio fan Itaalje, Kat:Skiednis fan Itaalje, Kat:Kultuer yn Itaalje, ensfh., ensfh., en dat by elts lân.

Yn dit ljocht hat jo omneamen fan Namybje tige fierrikkende gefolgen foar de Wikipedy. Sjoch, ik moat earlik sizze, ik fyn de foarmen op -je wol moai. Mar as der yn 'e Wikipedy altyd fan -ië skreaun wie, dan hie ik dêr ek neat op tsjin hân. Myn beswier tsjin jo omneamen fan Namybje is dat it ynkonsekwint is en dat it in alderheislikste soad wurk losmeitsje sil om it konsekwint te meitsjen, wylst dat ûnnedich is. Dat, as jo dit beslist trochsette wolle, dan wol ik der earst op 'e oerlisside wolris in stimming oer hâlde. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 maa 2017, 22.04 (CEST)

Drewes, jo hawwe gelyk, skerpsliperij op it mêd fan 'e stavering is jo net te ferwiten. En even foar de dúdlikheid: ik ferwyt jo hielendal neat. As it om in foarm gien wie dy't op himsels stie, dan hie ik tsjin dizze omneaming yn prinsipe ek gjin beswier hân. Lykas lêsten, doe't jo Banglades yn Bangladesj omset hawwe. Persoanlik fûn ik de foarm sûnder j better, want je skriuwe ek "dûs" (net "dûsj") en "kres" (net "kresj"), mar jo hiene gelyk, sa stie it net yn 'e lannelist fan 'e F.A. Yn it gefal fan Namybje-Namibië is myn grutste beswier, sa't ik hjirboppe ek al oanjûn haw, dat we dan ek alle oare foarmen op -je omneame moatte soene. Ik haw net de yllúzje dat we de hiele Wikipedy konsekwint krije kinne, mar it liket my wol winsklik ta om yn 'e titels fan artikels en kategoryen fêst te hâlden oan 'e mjitte fan konsekwintheid dy't op dit stuit al bestiet. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 maa 2017, 12.39 (CEST)
Goeie, Drewes. Ik miende dat wy it hjirboppe iens wurden wiene om 'e lannenammen te litten sa't se op dit stuit binne, mar no sjoch ik dat jo juster en earjuster Mongoalje en Kroaasje omneamd hawwe ta Mongoalië en Kroäsië. Ik haw dy feroarings foarearst weromferoare om't ik, sa't ik hjirboppe ek skreaun haw, earst in algemien oerlis fan alle meidoggers hawwe wol as de foarmen op -je op 'e helling moatte. Ik hoopje dat jo dêr net lulk om binne, want ik wol beslist gjin rûzje hawwe, mar ik fyn dit in kwestje mei sokke fierrikkende gefolgen dat ik hjir echt foet by stik hâlde moat. Ik moat bekenne dat ik sels in foarstanner fan 'e foarmen op -je bin, mar dêr giet it my folle minder om as om it gebrûk fan konsekwinte foarmen yn 'e titels fan artikels en kategoryen (it stiet eltsenien fansels frij om yn 'e tekst de foarmen te brûken dêr't men de foarkar oan jout). As yn sa'n algemien oerlis de mearderheid beslisse soe dat de foarmen op -je wike moatte foar de foarmen op -ië, dan sil ik my dêr fansels by del lizze, mar dat soe dan in ûnbidich grutte omneamoperaasje ta gefolch hawwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 sep 2017, 12.47 (CEST)Beäntwurdzje
 

Tige tank foar jo help by it ynfieren fan 'e "stoarn yn"-kategoryen. Dat hat my in soad wurk besparre. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 maa 2017, 19.08 (CEST)

Sokpop

bewurkje seksje

Hjirby it antwurd fan Trijnstel: Het is inderdaad een sokpop van Yn 'e W. Je kunt het account veilig blokkeren. De proxyrange heb ik al voor een jaar globaal geblokt. Ik zie overigens dat jullie proxy-ip's regelmatig voor onbepaalde tijd blokkeren. Dat zou ik niet doen. Je kunt beter voor 1 of 2 jaar blokken; proxy's kunnen namelijk wisselen en anders lopen er straks ook valide gebruikers tegen zo'n blokkade aan. Sjoch fierder hjirre. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 maa 2017, 21.50 (CEST)

Drewes en @PiefPafPier: Ik haw Trijnstel frege om Devries54 ris nei te sjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 21 jun 2017, 22.19 (CEST)Beäntwurdzje

@Ieneach fan 'e Esk: Tsjek. Drewes (oerlis) 21 jun 2017, 22.31 (CEST)Beäntwurdzje

@Drewes en Ieneach fan 'e Esk: Kin dy 5 jier wiky-fakânsje net opskowe, at er hieltyd werom komt? Sa is it ommers noch net yngien. --PiefPafPier (oerlis) 22 jun 2017, 09.22 (CEST)Beäntwurdzje

Drewes en @PiefPafPier: Dat haw ik ek alris yn my omgean litten, mar ik hie hiel sterk op dy fiif jier timmere en ik woe dat kompromis net fuort wer iepenbrekke. Mar ja, jo hawwe gelyk, as er sa oan 'e gong bliuwt, dan kin dat net ûnbestraft bliuwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 22 jun 2017, 15.42 (CEST)Beäntwurdzje
Drewes en @PiefPafPier: Utslútsel fan Trijnstel (sjoch link boppe). Hja seit dat it hjir wierskynlik om in bonafide meidogger giet. Dat is fansels de bêste útkomst op alle fronten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 22 jun 2017, 17.38 (CEST)Beäntwurdzje
Drewes en @PiefPafPier: Dit liket DeVries syn IP-adres te wêzen. Ik hie earder noch wat betinkings oerholden, mar ik leau, dy kinne we no farre litte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 jul 2017, 14.50 (CEST)Beäntwurdzje
It IP-adres is in fêst (statysk) Ziggo-adres dat inkeld oan lytse saaklike klanten útjûn wurdt. Gjin gewoan kabelabonnemint. Google lekt noch gjin resinte ynfo, mar dat kin noch komme. --PiefPafPier (oerlis) 20 jul 2017, 20.18 (CEST)Beäntwurdzje
Ik gok dat er by/fia syn freon of op in oar plak wurket (in skoalle?). It doel is dúdlik (wat Daam earder al sein hat) útsluting út te lokjen, en dan moartsje dat friezen om utens of wa dan ek blokkearre wurde. Der binne troch "DeVries54" sa folle subtile ferwizingen makke nei de saak Yn 'e W., dat it sûnder mis Yn 'e W. sels is of in meistanner, mei it doel te yrritearjen. Sokpop en/of yrritearjen binne alle twa reden genôch foar in block. Oare bewurkers fan it IP-adres ôf krije dan in tekst op it skerm dat se kontakt opnimme kinne, en de reden fan it blokkearjen. No al benijd nei it toanielstikje. --PiefPafPier (oerlis) 20 jul 2017, 16.06 (CEST)Beäntwurdzje
Tsja, sa hie ik it noch net besjoen. Hmmm. Ik wit net, miskien begjinne we no ek wol oeral wolven en bearen te sjen. Der binne fansels mear lju dy't wolris in staveringsflater ferbetterje. Allinnich de tiid fan registraasje fan dizze man makke him fertocht. No't ik syn IP sjoen haw en wit wêr't dat sit, niigje ik dernei om mar fan it goede út te gean. Mar ek al ha jo àl gelyk, salang't der gjin bewizen binne fan boaze opset (sokpop en/of bedoeling ta argewaasje), kinne we net oergean ta útsluten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 jul 2017, 16.35 (CEST)Beäntwurdzje

@PiefPafPier en Ieneach fan 'e Esk: Hearen meidoggers. Ik fertrou DeVries54 ek net foar 100%, mar haw de persoan oant no ta it foardiel fan de twifel jûn. Wy kinne no (noch) neat tsjin him ûndernimme bin ik mei Ieneach iens. It is oars sa dat at letter bliken docht dat Pier it by it rjochte ein hat, Yn 'e Wâlden wer in batsfol oan it dollen fan syn grêf taheakke hat. Drewes (oerlis) 20 jul 2017, 18.54 (CEST)Beäntwurdzje

Drewes begryp ik no dat ik sizze moat dat ik Yn de W. net bin, sa't jimme dat sizze? Ik hie út it stik op it Nijs wol begrepen dat it hjir nuver om en ta giet. Doe't ik my oanmeld haw, tocht ik earst mar ris sjen oft dy man wol gelyk hat. Mar dizze fraach brekt alles. Ommers, as jimme nije minsken net leauwe, dan helpt it ek gjin sikkepit oft ik it ien of it oare sis. Ik gean no earst op fakânsje en sil dan noch wolris sjen oft ik mei sokke minsken noch wol fierder wol. Devries54 (oerlis) 21 jul 2017, 20.05 (CEST)Beäntwurdzje

@PiefPafPier en Ieneach fan 'e Esk: ?
Drewes en @PiefPafPier: No, Drewes, doe't jo juster seine fan "de koartste klap", hie ik dêr myn betinkings by, want as er it net is, seit er dat er it net is, mar as er it àl is, dan seit er fansels ek dat er it net is. Dus ik tocht, dêr sjitte wy neat mei op. Dat, in stikje fan wat DeVries hjirboppe seit ("Ommers, as jimme nije minsken net leauwe, dan helpt it ek gjin sikkepit oft ik it ien of it oare sis."), dêr hat er gelyk oan. Mar fierders fyn ik dizze reäksje wol hiel apart. It kin tafal wêze dat er dy brot fan It Nijs meikrigen hat, mar hoefolle minsken lêze dat digifodsje? En it folsleine ûnbegryp foar ús sitewaasje as behearders, it klakkeleas oannimmen fan Yn 'e W. syn geraaskal op It Nijs, de (al of net spile) lulkens (it komt wat teätraal op my oer) om wat in hiel fatsoenlike en begryplike fraach wie en it daliks klassifisearjen fan alle behearders as 'sokke minsken' is nei myn miening net sa't normale, ûnbefoaroardiele meidoggers reägearje soene. Ik hie ferheardens en betizing ferwachte, mar dizze persoan liket foarkennis fan 'e hiele kwestje-Yn 'e W. te hawwen. Ik wie der juster frijwol fan oertsjûge dat DeVries en Yn 'e W. neat mei-inoar te krijen hiene, mar no tink dat it wol kâns hat dat Pier gelyk hat. Wat der trouwens noch altyd neat oan feroaret dat we dizze man net útslute kinne sûnder dat we bewizen fan it ien en oar hawwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 21 jul 2017, 20.59 (CEST)Beäntwurdzje
In earlik man, dy't serieus meidwaan wol en dy't wit wat der spilet, hie op dy 'hiel fatsoenlike en begryplike fraach' ienfâldich andere: nee, ik bin Yn 'e Wâlden net. Dat ik tink dat we in stapke foarút set hawwe yn de beoardieling fan Devries54. Faaks bin ik wol te nayf foar ditsoarte spultsjes.Drewes (oerlis) 21 jul 2017, 21.22 (CEST)Beäntwurdzje
Miskien seit it wol wat posityfs oer jo as jo te nayf foar ditsoarte spultsjes binne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 21 jul 2017, 21.56 (CEST)Beäntwurdzje
Ik bin foar blokkearjen fan it account as sokpop (en alles weromsette). It net blokkearjen fan it IP-adres (net oanfinkje), mar al in berjocht op '95.97.43.106' dat it IP-adres ynset is foar misbrûk. At it IP-adres nochris misbrûkt wurdt, is de checkuser der gau klear mei. Mar goed, at jimme mear geduld hawwe fyn ik dat bêst. We kinne ek de checkuser nochris freegje hoe't oare wiky's mei dit soarte gefallen omgean, mei fermelding fan de lêste ûntwikkelingen. --PiefPafPier (oerlis) 21 jul 2017, 23.05 (CEST) --PiefPafPier (oerlis) 22 jul 2017, 12.01 (CEST)Beäntwurdzje
@PiefPafPier: Pier, ik begryp en diel jo frustraasje, en as jo by de checkuser te rie gean wolle, fiel jo frij, miskien smyt dat noch wat op, mar neffens my is der winliken neat feroare. We moatte eltse meidogger op syn eigen merites beoardielje en salang't we gjin bewizen hawwe dat DeVries en Jousma ien en deselde persoan binne, kinne we it neffens my net rjochtfeardigje om DeVries út te sluten simpelwei om't er seit dat er Jousma ken en (in diel fan) Jousma syn opfettings dielt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 22 jul 2017, 12.49 (CEST)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk: It bewiis is 'If it looks like a duck, swims like a duck ...' ensfh. En dat is ynklusyf de omkearde bewiislêst foar it opsetlik ferwizen nei dizze saak dy't al sa lang duorret, en wêrfan't de diskusjefaze op 'e Wikipedy al ôfsletten is. Mear sokpop as dit kin it hast net wurde, hear. Mar goed, ik bin kleardernôch fan de hurde line. Lit ik der dan noch mar oan taheakje dat ik net mei gean yn de nije ûnsin fan de man. It iennichste dat jimme hjirmei berikke is dat it gedonder oer in langere perioade útsmard wurdt, en It iepenrioelNijs gjin nije smearkampanje begjinne kin. Dat lêste is fansels spitich. ;-) --PiefPafPier (oerlis) 4 aug 2017, 15.50 (CEST)Beäntwurdzje
Amigos de la prensa, felicidades! Jousma, jo binne wer binnen, hear. --PiefPafPier (oerlis) 14 aug 2017, 22.45 (CEST)Beäntwurdzje
Drewes en @PiefPafPier: Ik haw hjir ek skjin myn nocht fan. Litte we oars aansten nei de fakânsjeperioade it spul mar ris oan Trijnstel foarlizze en freegje oft sok praat oft DeVries hjirûnder hie genôch reden is foar útsluting. Wat fine jo, Drewes? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 4 aug 2017, 16.02 (CEST)Beäntwurdzje
@PiefPafPier en Ieneach fan 'e Esk: Wikipedy hat 'it fiel jo frij' (en doch mei) altyd heech yn it findel hân. 'We moatte eltse meidogger op syn eigen merites beoardielje' is ek in moai prinsipe. De dôfhûdige Jousma is it lykwols slagge en bedjer ek it betrouwen yn syn rûnten. Ik bin, tsjin it sin, foar de hurde oanpak fan Pier. Drewes (oerlis) 4 aug 2017, 19.55 (CEST)Beäntwurdzje
Drewes en @PiefPafPier: No ja, as jim beiden it iens binne dat der hurd optreden wurde moat, dan slút ik my dêr by oan. Myn betinkings binne ek net om't ik sa mei DeVries te dwaan haw, mar om't ik net wis bin oft útsluten sûnder wettertichte bewiislêst wol yn it belied fan Wikimedia past. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 4 aug 2017, 22.50 (CEST)Beäntwurdzje

Gjin Sokpop mar freon

bewurkje seksje

Bêste Drewes, Ieneach en Pier,

Jimme hiene it hast goed. As freonen fan in “geef” Fryske Stavering en dus ek fan Yn ‘e Wâlden binnen wy net te sprekken oer de gong fan saken. Wy hawwe dan ek besletten om syn wurk hjir troch te setten en de kommende hjerst regelmjittich de stavering bydel te gean. Ommers jo Drewes hawwe dy net alhiel yn ‘e macht, Ieneach bekroadet him om oare saken en robot Pier boartet leaver plysje as dat er de standertflaters der mei syn robot úthellet.

Jo kinne myn krewearjen dan ek sjen as de Pilot dêr’t ik sa gau gjin Frysk wjergader foar ken. Nei de fakânsjes sille ek de oaren regelmjittich ris in stikje hifkje. Wy hawwe besletten om oan alle gedoch in positive draai te jaan. Ommers mei eltse flater minder wurdt de Wikipedy better. Om’t ik aanst sels ek meidwaan wol haw ik by de Pilot net myn eigen IP brûkt. Wy sille ús witten - fan in goede stavering - sa’t de Wikipedia soks fan syn meidoggers freget, taheakje oan dit unike projekt. Mocht ús ien en oar ûnmooglik makke wurde, dan lizze wy ús positive bydragen foar oan de organisaasje fan de Wikipedia.

Mei freonlike groetnis, Devries54 (oerlis) 22 jul 2017, 11.26 (CEST)Beäntwurdzje

Drewes en @PiefPafPier en DeVries54: Ik wit net hoe't Drewes en Pier deryn steane, mar iksels haw der neat op tsjin as der nei de stavering fan 'e Wikipedy sjoen wurdt. Dêr kin bêst wat oan ferbettere wurde. Ik soe sizze, begjin mar mei alle foarkommen fan 'fleant' te ferbetterjen yn 'fljocht', dêr't jo it fan 'e wike oer hiene. Mar de bewearing dat in 'freon fan in geef Fryske stavering' dus ek in freon fan Jousma is, rekket fansels kant noch wâl. Dit is ommers de man dy't miende dat er in eigen, op abslút neat basearre staveringsherfoarming fan bûtenlânske toponimen trochfiere koe en dy de rest fan 'e meidoggers oan 'e Wikipedy sûnder ienige foarm fan oerlis troch de strôt drukke woe. Hawar, DeVries, jo hawwe rjocht op jo eigen opfettings, it is hjir gjin Turkije. Mar Jousma sels moat gewoan syn terjochte straf útsitte, en om my mei dêr noch in jier by om't er him der op in net goed te praten manear tsjin ferset hat en de Wikipedy op dubieuze media ôfrinne litten hat, mei as blykber doel om safolle mooglik skea oan "dit unike projekt" ta te bringen. Sadree't lykwols blykt dat jo, DeVries, of ien fan jo meistanners, in alter ego fan Jousma is, of him/har skuldich makket oan itselde wangedrach as Jousma, of gebrûk makket fan in open proxy of sokpop, fljocht dy persoan der fuortendaliks en foargoed út. En dan meie jo jo bekleie by Wikimedia, mar ik haw my de ôfrûne moannen tanksij Jousma mear yn Wikimedia ferdjippe as ik ea wollen hie, en ik kin jo fertelle dat dy sa goed as noait yngrypt yn sokke saken (dêr hawwe se no krekt lokale behearders foar). Josels kinne om my foarearst meidwaan bliuwe ûnder de namme DeVries54, mar jo moatte goed begripe dat jo net ûnder twa meidochnammen meidwaan kinne (dat lykje jo net goed te beseffen, sjoen jo opmerking "Om’t ik aanst sels ek meidwaan wol haw ik by de Pilot net myn eigen IP brûkt."). As jo aansten in oare meidochnamme oanmeitsje, is dat in sokpop fan DeVries54. Net dwaan dus. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 22 jul 2017, 12.39 (CEST)Beäntwurdzje
@DeVries54: Noch wat: iksels kom der hjirboppe 'genadich' fanôf (ik bekroadzje my yndie om oare dingen), mar om te insinuëarjen dat Drewes de Fryske stavering net goed behearsket, is ûnwier, en mei jo bejegening fan Pier sykje jo it rântsje fan it fatsoen (en dêrmei fan wat op 'e Wikipedy talitber is) op. Mij jo yn it ferfolch asjebleaft wat mear, dat foarkomt ûnnedige eskalaasje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 22 jul 2017, 12.54 (CEST) Amen Drewes (oerlis) 22 jul 2017, 18.43 (CEST)Beäntwurdzje

Berne & stoarn

bewurkje seksje

Goeie, Drewes. Even foar jo ynformaasje: ik haw no alle "berne yn"- en "stoarn yn"-kategoryen oanmakke tebekgeand oant en mei it jier 1400. Ik tink dat dy seishûndert jier wol 99% fan al ús biografyen beflapt. Dêrfoàr moatte we dy kategoryen mar per gefal oanmeitsje, tinkt my. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 jun 2017, 12.48 (CEST)Beäntwurdzje

Ok. Drewes (oerlis) 2 jun 2017, 00.08 (CEST)Beäntwurdzje
Even hiel wat oars: ik seach niiskrekt dat wy hielendal gjin siden oer skilderijen hawwe. Jo binne altyd warber mei keunstskilders; is it miskien in idee om ris in side oan te meitsjen oer De Nachtwacht of Het Melkmeisje of sokssawat? Net dat ik jo dat opdringe wol, fansels, it wie allinnich in gedachte dy't by my op kaam. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 jun 2017, 00.21 (CEST)Beäntwurdzje
Bêst genôch. It wie mar in idee. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 jun 2017, 16.21 (CEST)Beäntwurdzje

Krústsjerke/Sint-Martinustsjerke, Burgum

bewurkje seksje

Ik wol graach in artikeltsje skriuwe oer de (roomske) Martinustsjerke fan Burgum, mar no sjoch ik dat de Krústsjerke fan Burgum al ûnder de titel Sint-Martinustsjerke skreaun is. No is it sa dat dy (protestanske) tsjerke yn de folksmûle troch Burgumers gewoan Krústsjerke neamd wurd. As jo dêr nei de Martinustsjerke freegje, dan sille jo earder nei de katolike tsjerke yn it wêst fan Burgum stjoerd wurde dan nei de Krústsjerke eastlik fan it doarp. Ek by de PKN-Burgum stiet de tsjerke gewoan as Krústsjerke fermeld. Fine jo it goed dat ik de titel feroarje yn Krústsjerke (en dan yn de tekst dat de tsjerke oarspronklik wijd is oan Martinus)?. --RomkeHoekstra (oerlis) 3 jun 2017, 10.52 (CEST)Beäntwurdzje

Amatmoekrim klein.jpg

bewurkje seksje

Hallo Drewis. Sorry dat ik in het Nederlands schrijf. Ik heb als Vlaming niet veel contact met het Fries. Onder deze afbeelding, die jij geüpload hebt, staat dat ze beschikbaar is onder een licentie cc by-sa 3.0. Heb je daar ergens een bron voor? Als ik kijk naar de website van de fotograaf, dan lijkt me niet dat hij zijn werken onder een creative commons-licentie beschikbaar stelt. Vriendelijke groeten, Amphicoelias (oerlis) 13 jul 2017, 12.52 (CEST)Beäntwurdzje

De foto is identiek aan die op surinamstars.com (via tineye.com). Foto valt desnoods nog onder het Nederlands citaatrecht. --PiefPafPier (oerlis) 13 jul 2017, 16.17 (CEST)Beäntwurdzje
Of de foto onder het Nederlandse citaatrecht valt, kan ik niet inschatten en ik weet ook niet hoe de Friese Wikipedia daarmee omgaat. (Op de Nederlandstalige worden uitsluitend afbeeldingen van Commons gebruikt.) Onder de afbeelding staat in ieder geval aangegeven dat hij onder een creative commons-licentie beschikbaar is. Ik ben van mening dat dit niet het geval is. Amphicoelias (oerlis) 13 jul 2017, 17.12 (CEST)Beäntwurdzje
Niet om voor Drewes te antwoorden, maar ik vermoed dat de foto van de Nederlandstalige wiki komt, en daar later gewist is. Het gaat waarschijnlijk om een publiciteitsfoto van de schrijfster. Het zou kunnen dat de rechten aan haar overgedragen zijn, omdat ze de foto zelf aangeleverd heeft (ook op surinamstars.com). Zij mag het dan onder iedere licentie beschikbaar stellen. Met vriendelijke groet, --PiefPafPier (oerlis) 13 jul 2017, 17.28 (CEST)Beäntwurdzje

Ik hoefde van mevr. Amatmoekrim alleen de naam van de fotograaf bij het, via Facebook aangeboden, plaatje te vermelden. Uit de geschiedenis van het artikel op nl: blijkt niet dat de foto daar ooit geplaatst is. Ik laat het hierbij.Drewes (oerlis) 13 jul 2017, 18.07 (CEST)Beäntwurdzje

Als om toestemming bij de licentiehouder is gevraagd (zoals ik tussen de regels door lees), dan is het voor mij ook goed. Vriendelijke groeten nog en sorry voor het ongemak. Amphicoelias (oerlis) 13 jul 2017, 20.51 (CEST)Beäntwurdzje

Fakânsje

bewurkje seksje

Meidoggers. Fan moarn 24 july oant en mei 2 augustus bin ik mei fakânsje. It giet op Poalen oan. Oant letter. Drewes (oerlis) 23 jul 2017, 21.02 (CEST)Beäntwurdzje

Jawis, Poalen, tocht ik! Toe mar wer. No, goede fakânsje, Drewes. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 jul 2017, 21.06 (CEST)Beäntwurdzje

Geert Stapenséa

bewurkje seksje

beste Drewes, op de Ned wikipedia heb ik de overlijdensdatum van Geert Stapenséa ingevuld. Alhoewel 1/2-fries ben ik de taal niet machtig.Ceescamel (oerlis) 4 aug 2017, 17.05 (CEST)Beäntwurdzje

Ping

bewurkje seksje

Drewes, ik ha sjoen dat jo Kening Aldgilles 'pingt' hawwe, mar as ik it systeem goed begryp, wurket dat allinnich as jo der in ~~~~-ûndertekening oan tafoegje. Dat hawwe jo no net dien, dat ik leau net dat Aldgilles hjir wat fan merke sil. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 4 aug 2017, 23.44 (CEST)Beäntwurdzje

Goeie, Drewes. Kening Aldgilles is fan 'e wike hjir wol oer it Dútsk gear west, mar hat net reägearre op jo ping. Ik fermoedzje dat er noch hieltyd gjin berjocht krigen hat. Jo hawwe earst de ping der delset en dy letter oanfolle mei in ~~~~-ûndertekening. Ik tink dat der twa mooglikheden binne. De ping en ûndertekening moatte der tagelyk ynset wurde en/of der moat beslist tekst tusken de ping en ûndertekening yn stean. Ik soe jo tenei oanriede om gewoan altyd ping, tekst en ûndertekening te kombinearjen, want we witte dat dat yn elts gefal wurket.
Hoe dan ek, ik haw no mar even gewoan in fraach op Algilles syn oerlisside pleatst om him even oan 'e mouwe te lûken. Ik haw jo beide pings oan Aldgilles der út smiten, want dy foegje no neat mear ta en foar Aldgilles syn begryp is it, tink ik, wol befoarderlik as dy dingen der net mear tusken steane. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 aug 2017, 23.23 (CEST)Beäntwurdzje

Rântsje flaggen

bewurkje seksje

Goeie, Drewes. Ik seach dat jo yn 'e ynfoboks by de walfiskfarder Willem Barendsz (I) in Japanske flagge derby socht hiene mei in rântsje: Flag of Japan (bordered).svg. Net dat dêr wat mis mei is, mar ik woe jo der even op wize dat it ek mooglik is om yn sokke gefallen sels in rântsje om in flagge te setten. Dit is in handichheidsje dêr't ik sels ek noch mar koartby efter kommen bin. It wurket troch it wurd 'border' yn te foegjen:
[[Ofbyld:Flag of Japan.svg|20px]] sjocht der sa út:  
[[Ofbyld:Flag of Japan.svg|border|20px]] sjocht der sa út:  
Dit komt op itselde del as de fariant mei de fêste râne dy't jo brûkten, mar it foardiel is dat jo no yn it ferfolch by sokke flaggen net nei in fariant mei in fêst rântsje hoege te sykjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 22 aug 2017, 12.17 (CEST)Beäntwurdzje

@Ieneach fan 'e Esk: Tank foar de tip. Drewes (oerlis) 22 aug 2017, 18.08 (CEST)Beäntwurdzje

Seintsje

bewurkje seksje

Ik seach dit tafallich. Binne jo jo hjir bewust fan, Drewes? Sjoch dizze side. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 sep 2017, 17.36 (CEST)Beäntwurdzje

@Ieneach fan 'e Esk: Nee, wist ik neat fan. Pier kin him net by de saak dellizze, hat net oerlein, fynt tink ik dat de oaren te slap reagearre hawwe. Hawar, lit him mar útsykje oft it om sokpops giet. Syn aksjes kinne sûnder oerlis fansels gjin gefolgen hawwe. Drewes (oerlis) 13 sep 2017, 18.29 (CEST)Beäntwurdzje
Dat is dúdlik. En ik haw hjirboppe ek tsjin him sein dat er gerêst nochris by de checkuser te rie gean koe, dat fierders wol ik der neat fan sizze, mar ik wie al in bytsje ferheard doe't ik dat hiele ferhaal seach, temear omdat er him hjir de lêste wiken net sjen litten hat. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 sep 2017, 18.33 (CEST)Beäntwurdzje

Tsjerne

bewurkje seksje

Hallo Drews (long time no see...) klopt het dat een "Tsjerne" het Friese woord is voor een kam is? Lotje (oerlis) 25 sep 2017, 13.42 (CEST)Beäntwurdzje

Just a picture in Maurizio Malvestiti

bewurkje seksje

Hi, dearest Drewes, how are you? Me fine, older... eh eh eh, last 29 september I did 40 (+10!!!) years.

Please, I ask you 2 minutes to you translate just the new picture I put in this page, just 2 lines. Thank you very much for your precious help!!! Have a nice Sunday.

Rei Momo (oerlis) 14 okt 2017, 22.43 (CEST)Beäntwurdzje

Wowowowow, thanks a lot, quiiiiickly!!! Rei Momo (oerlis) 14 okt 2017, 22.54 (CEST)Beäntwurdzje

U2 (band)

bewurkje seksje

Bêste Drewes, ik sjoch dat jo my artikel in bytsje oanpast hawwe. Ik wurdearje it dat jo sa gau reagerre hawwe op myn artikel. Ik fyn it moai om op dizze wize gear te wurkjen. Ik ha noch wol ynspiraasje foar mear artikels, dus der komt fansels wol mear. Groetnis, Frakkerbak (oerlis) 28 okt 2017, 20.29 (CEST)Beäntwurdzje

@Frakkerbak: Ik bin bliid mei jo bydragen. Nije serieuze meidoggers binne altyd wolkom. Wy moatte de wikipedy meiïoar stal jaan, dat gearwurking sprekt fansels. Drewes (oerlis) 29 okt 2017, 19.19 (CET)Beäntwurdzje

fraach om útlis

bewurkje seksje

Bêste Drewes, ik wol in nij artikel skriuwe dat ik net koppelje kin oan in besteand artikel. Hoe doch ik dat? Groetnis Frakkerbak (oerlis) 29 okt 2017, 14.04 (CET)Beäntwurdzje

Thijsje Oenema

bewurkje seksje

Beste Drewes, Nogmaals mijn verzoek om het Friese artikel over Thijsje Oenema bij te werken, zoals bij het Nederlandse artikel over haar. Vriendelijke groeten Boss-well63 (oerlis) 30 okt 2017, 14.32 (CET)Beäntwurdzje

Tekenfilm vs. animaasjefilm

bewurkje seksje

I thought about it. Is it that traditionally animated films like The Fox and the Hound are tekenfilms but not computer-animated ones like Frozen, or are neither of them tekenfilms? I need to know what I got right before and wrong before. I undid my own edits earlier, but I don't know if they were as wrong on The Fox and the Hound as they were on Frozen. I need to know the difference between tekenfilm and animaasjefilm. Thank you. Kkjj (oerlis) 1 des 2017, 23.17 (CET)Beäntwurdzje

OK, so I guess I was right. I will change them back, but not on Frozen, on the others. Frozen should probably be under a different category them, but can you look at that later? Either that or ask Ieneach fan 'e Esk. In fact, I should probably ask him. Thank you. Kkjj (oerlis) 2 des 2017, 18.03 (CET)Beäntwurdzje
I asked him. See Meidogger oerlis:Ieneach fan 'e Esk#Frozen. Kkjj (oerlis) 2 des 2017, 18.12 (CET)Beäntwurdzje

Neffens myn wurdboek is der gjin ferskil tusken "animaasjefilm" en "tekenfilm". Ik haw de kategory kompjûtertekenfilm oanmakke om dizze meidogger yn 'e mjitte te kommen, al moat sizze dat ik sels it probleem net sa sjoch. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 des 2017, 22.15 (CET)Beäntwurdzje

Hawwe se op en: ek. Drewes (oerlis) 3 des 2017, 22.19 (CET)Beäntwurdzje

Kkjj hat my frege oft de beskerming fan The Fox and the Hound net opheft wurde kin, om't dat fandalisme no al fiif jier lyn is. Om my kin dat wol, mar jo binne dejinge dy't de beskerming ynsteld hawwe, dat ik wol it net dwaan as jo it der net mei iens binne. Dat as jo dêr even nei sjen wolle... By foarbaat tank. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 des 2017, 17.21 (CET)Beäntwurdzje

Similar to what I asked about The Fox and the Hound, I would like to request unprotection on Liv and Maddie on the grounds that the person adding untranslated content to it was me, and I thought that maybe Mysha would like to edit this article if she's interested. Can you either unprotect it or lower to semi-protection? Kkjj (oerlis) 8 des 2017, 16.50 (CET)Beäntwurdzje

Season's Greetings

bewurkje seksje
 
Happy Holidays, Drewes


Lotje (oerlis) 27 des 2017, 06.30 (CET)Beäntwurdzje

Stedsktalige bydragen

bewurkje seksje

@Drewes, @Kening Aldgilles en PiefPafPier: Goeie, Drewes. Noch even oer dy Stedsktalige bydragen. Ik haw Kening Aldgilles en PiefPafPier ek even pingd. Foar harren útlis: it giet hjir oer in fuortsetting fan 'e diskusje dy't begûn is doe't meidogger Waalbers in artikel tafoege oer it Genoatskip foar it Behâld fan it Frjentsjertersk, dat er yn it Frjentsjertersk skreaun hie. Sjoch foar it foargeande spul de oerlissiden Oerlis:Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers (foarbyldtekst) en dêrnei Meidogger oerlis:Waalbers.

Lit ik earst sizze dat Waalbers my in hiel fatsoenlike man taliket en dat we ús lytse oanfarring útpraat hawwe. Hy soe lykwols graach sjen dat it Stedsk in folweardich plak op 'e Wikipedy krige. Ik kin my wol yntinke dat hy dat graach wolle soe. No is it sa dat ik de lêste dagen wat oer dizze saak trochtocht haw. Ik tocht: it Frjentsjertersk is dúdlik gjin Frysk dialekt (Waalbers is it dêr net alhiel mei iens, mar dat moat er dan mar opnimme mei de taalkundigen), mar as der no ris in artikel oanlevere waard yn it Hylpersk of it Skiermûntseagersk? Net ien dy't sizze kin dat dat gjin Fryske taalfoarmen binne, en dochs sil de trochsneed Fries sa'n artikel amper neikomme kinne. No is dit noch nea bard, mar dat wol net sizze dat it yn 'e takomst net barre sil. Hoe moatte wy dêrmei omgean?

Ik haw doe ris op 'e Noardfryske Wikipedy omstrúnd, dêr't se gjin standerttaal en wol in stik as tsien sterk útinoar rinnende dialekten hawwe. Se hawwe dêr ferskillende manieren betocht om dêrmei om te gean, lykas in soarte fan keuzemenu boppe-oan de side (bgl. op frr:Oomram). Mar se dogge it ek wol troch oan 'e 'dûbele' artikels in taalkoade ta te heakjen, lykas frr:Neederluns/öö foar Öömrang en frr:Neederluns/fe foar Fering. Ik tocht, soe dat ek wat foar ús wêze? Sa soene we net allinnich ôfwikende Fryske dialekten lykas it Hylpersk en it Skiermûntseagersk, mar foar myn part ek de Hollânsk-Fryske streektalen yn Fryslân in platfoarm biede kinne (de Nedersaksyske dialekten hawwe har eigen Wikipedy al). It Fryske artikel is dan it artikel sûnder taalkoade, bgl. "Biltsk" of "Genoatskip foar it Behâld fan it Frjentsjertersk" en de oars-talige artikels soene dan "Biltsk/bi" en "Genoatskip foar it Behâld fan it Frjentsjertersk/frj" wurde kinne. Liket jim dit ek mar yn de fierste fierte wat, of draaf ik no troch? Graach even kommentaar. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 des 2017, 16.14 (CET)Beäntwurdzje

Ik wol hjir noch even in lytse oanfolling op jaan. Doe't ik Waalbers syn artikel yn it Frjentsjertersk foar it earst seach, wie myn earste ynstek: helaas pindakaas, mar dêr is de Wikipedy net foar. Doe't ik der letter wat djipper oer neitocht, begûn ik it wol sneu te finen foar lju dy't graach yn har eigen memmetaal skriuwe wolle, mar gjin eigen Wikipedia hawwe om dat te dwaan. (Sa't jimme wierskynlik mei my iens wêze sille, is de Wikipedy dêr in ideaal middel foar.) Stedsk mei dan in Hollânsk dialekt wêze, mar by nl: wurde se weilake as se mei soks oankomme. By de Nedersaksyske Wikipedy binne se ek oan it ferkearde adres, want Stedsk is gjin Nedersaksysk en ek gefoelsmjittich sil it dêr hiel fier fan ôf stean. Bliuwt oer de Fryske Wikipedy. As wy de doar foar har tichtgoaie, dogge we dus it hiele Wikipedia-projekt foar it Stedsk (en Biltsk, ensfh.) op 't slot. No, begryp my goed, ik sis net dat we beslist soks dwaan moatte lykas wat ik hjirboppe sketsk haw, mar ik fyn dat we it op syn minst yn omtinken nimme kinne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 des 2017, 22.23 (CET)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk: In sympatyk idee, dat wol, it stêdsk (wol besibbe oan it Frysk) in poadium te jaan, mar ik soe earst maris ôfwachtsje wolle oft der wol belangstelling fan stedsjers is. De saak liket my wat prematuer ta. Op't heden bin ik der net hyt op. Ik wit wol dat it net werklikheid wurde sil, mar in Stedske Wikipedy dat soe baas wêze. Drewes (oerlis) 30 des 2017, 17.47 (CET)Beäntwurdzje
Dat se in eigen Wikipedy krije, soe yndie better wêze, dat bin ik mei jo iens, mar dat sjoch ik earlik sein net gebeuren. Yn it begjin is soks wol dien mei bgl. it Sieusk en it Westflaamsk en ferskate Dútske dialekten, mar ik leau dat se sûnt dy tiid it opstarten fan nije wikipedyen beheind hawwe troch der strangere easken oan te stellen. Miskien soe it Biltsk soks noch oprêde, mar foar de Stedske dialekten mei har fersnippering liket my dat hiel dreech ta. Prematuer? It spilet no min ofte mear: Waalbers hat derop oanstien om it Frjentsjertersk in folweardich plak te jaan, sa't hy it neamt. Ik sis allinne: litte we der ris oer neitinke oft we dat wolle en oft dat (technysk) mooglik is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 des 2017, 16.16 (CET)Beäntwurdzje
Us regels oangeande de taal binne dúdlik. Wy brûke it Standertfrysk en dat dogge wy neffens de aktuele stavering. Wy geane wol linich mei de taal om en biede romte oan foarmferskaat, mar it is wol yn it Frysk. Oant safier de kollektive regels. Ik fiel der neat foar om mei ferskillende taalkoades te wurkjen. Soks betsjut dat der fan Ljouwert aansen trije siden neist elkoar besteane. Ik fiel der wol foar om dielen (seksjes) fan in side, dus net de hiele side, yn it Stedsfrysk of Biltsk fersoargje te litten. Dan wol mei in balke derby 'Dit stuk is skreven in et Stadsfries' of soksawat. Is dat in idee? Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 12 jan 2018, 21.47 (CET)Beäntwurdzje
@Kening Aldgilles: Tank foar jo reäksje, Kening Aldgilles. Dat der aansen trije ferzjes fan it artikel oer Ljouwert bestean kinne soene, soe yndie de útkomst wêze kinne fan wat ik hjirboppe foarstel. Ik wit net oft dat problematysk hoecht te wêzen. Yn elts gefal soe it wol it útgongspunt fan 'e Fryske Wikipedy feroarje. (Yn 'e sin dat yn 'e kollektive regels dêr't jo nei ferwize, opnommen is dat de Wikipedy inkeld yn it Frysk skreaun wurdt.) Lytse stikjes dertuskenyn lykje my no net daliks in útkomst te bieden. Of it soene sitaten wêze moatte of sa. Mar ek dan meitsje sokke teksten in yntegraal ûnderdiel út fan it Frysktalige artikel. Hoe dan ek, ik begryp wol dat der op dit stuit gjin animo is foar wat ik hjirboppe oankaarte haw. Ik wit net earlik sein net mear oft ik dêr no bliid of drôf oer wêze moat. Yn elts gefal is it dúdlik dat we it foarearst sa litte sa't it is. Miskien dat it op 'e lange termyn nochris op 'e nij besjoen wurde kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 jan 2018, 00.29 (CET)Beäntwurdzje
Dy oantsjuttings fan yn hokfoar taal of dialekt eat skreaun is brûke wy ornaris allinnich by foarbylden fan in taal. It idee wie om alle siden yn it Frysk te skriuwen. Klaaikers, Wâldkers, Noardhoeks en Súdhoeks litte wy sa. Yn teory soe dat ek sa wêze foar de âlde dialekten, mar dat makket de siden minder lêsber, dat it is better dat net te dwaan. Oars soenen wy yndie siden yn it Hylpers en Skiersk krije njonken mear standerd siden. Dat is hoe fier wy gean soenen; Stêdsk is gjin Frysk, dat dy hearre net yn dizze wikipedy. Wikipedia (Wikimedia eins) soe al in aelstannige Stêdsk-wikipedy begjinne kinne, mar de earste eask is dat der in taalkoade wêze moat. Sa'n koade haw ik earder al besocht, mar de gemeenten dêr't Stedsk sprutsen waard wienen net sa kommunikatyf, en biblioteken en argiven koenen ek net sizze hokker fan harren dokuminten yn it Stêdsk wienen, dat doe haw ik it mar litten. Der is lykwols al in Incubator Plus bûten Wikimedia, foar alle oare talen dy't in wikipedy begjinne wolle, ensafh. Mysha (oerlis)
@Mysha: Tank foar jo reäksje, Mysha. Dat fan dy Incubator Plus, dat wist ik net. Nijsgjirrich. Foar de rest: sa't ik hjirboppe al earne sein haw, hie dit foarstel, as it oannommen wie, betsjut dat it útgongspunt fan 'e Fryske Wikipedy oanpast wurde moast. Dêr is gjin wet tsjin. Wat ienris ôfpraat is, kin letter feroare wurde salang't in mearderheid fan 'e belutsenen foar sa'n feroaring is. Mar dat is yn dit gefal net sa, dus bliuwt it sa't it wie. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 jan 2018, 22.10 (CET)Beäntwurdzje
Wat my oanbelanget is hjirmei de diskusje útiten. Ik bin fansels wol ree om te helpen mei in serieuze oanfraach. Dat kin ek op de gewoane Incubator, mar dan moat der wol dúdlik ferlet fan wêze. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 18 jan 2018, 19.28 (CET)Beäntwurdzje

@Drewes

bewurkje seksje

@Drewes, in lokkich en sûn 2018 tawinske! No't wy al in skoftsje gearwurkje, soe ik graach wat mear witte wolle oer jim. Ik leverje mei in soad nocht artikels oan foar jimme, mar ik bin hiel benijd nei hoe't jim wurkje, wa't jim binne esfh. Is der in mooglikheid om sokke saken ris te besprekken bûten de iepenbierens fan dizze site? Groetnis ~ Frakkerbak. Drewes (oerlis) 1 jan 2018, 18.03 (CET)Beäntwurdzje

@Frakkerbak: Jo ek de bêste winsken foar 2018. Oer it oare kom ik letter mei jo te praat. Drewes (oerlis) 1 jan 2018, 18.17 (CET)Beäntwurdzje
@Frakkernak: Earst dit: jo leverje artikels oan de Wikipedy, net oan behearders of meidoggers. Eigeners fan Wikipedy binne wy net. Ik bin oars bliid mei jo wikinocht.

Yn de begjintiid fan ús Wikipedy binne der mien ik wolris gearkomsten fan meidoggers west. Dy wiene saaklik fan karakter. Ien meidogger hat him wol bekend makke yn it ferline doe't er op Omrop Fryslân de Wikipedy mear bekendheid jaan woe. Allegear foar myn tiid, dat ik kin my fersinne. Ik kin wol begripe dat jo benijd binne nei de persoanen efter de skûlnammen, dat haw ik ek. Anonimiteit fyn ik lykwols wichtich at jo hjir meidogger binne. Fral yn it gefal fan skeel. It befoarderet de objektiviteit yn it beoardieljen fan kollegameidoggers. De kâns bestiet dat in persoanlike moeting dy beynfloedet. Dêrom soe ik it graach hâlde sa't it no is. Drewes (oerlis) 2 jan 2018, 17.15 (CET)Beäntwurdzje

Tige tank foar jo útlis, Drewes. Ik bin eins ek hiel benijd hoefolle meidoggers der binne op de Fryske wikipedy en hoefolle lêzers. Kinne jo dêr ek wat oer sizze? O ja, ik wit no al net mear heo't ik korrekt ôfslute moat.Groetnis, Frakkerbak.~
Ik bin it parsekontakt. At immen it in goed idee fynt om ris byelkoar te kommen, dan skriuwt er dat op de Oerlisside. It hat syn foar- en neidielen. Yn it ferline hat der ek wolris in net-wikipediaan kontakt mei ús socht troch nei sa'n gearkomste te kommen. Wy hawwe gjin fêste dei yn it jier, of soks. Der is al in dei foar alle Wikipedianen yn Nederlân, mar dy is oarnaris wat fierder fuort. Mysha (oerlis)

Leeuwarden / Friesland Culturele Hoofdstad op Wikipedia

bewurkje seksje

(Excuses voor mijn niet-Friese bijdrage)

Beste Drewes,

Zoals je ongetwijfeld weet zijn Leeuwarden / Friesland dit jaar Europese Culturele Hoofdstad. Vanuit Wikimedia Nederland denken wij momenteel na over mogelijkheden om hier ook op Wikimedia/Wikimedia Commons/Wikidata aandacht aan te besteden. Eén van de activiteiten die we in ieder geval op de (Nederlandstalige) Wikipedia willen opzetten is een schrijfweek over Friesland, zoals in voorgaande jaren ook al over bijvoorbeeld Gelderland is georganiseerd (voorlopig gepland in oktober 2018). Het lijkt ons ook erg leuk om hier op één of andere manier de Friese Wikipedia-gemeenschap bij te betrekken. Als jij, of andere Friese Wikipedianen, ideeën hebt voor activiteiten die hier goed bij zouden kunnen aansluiten, dan zijn wij daar benieuwd naar!

Met vriendelijke groet, --AWossink (oerlis) 11 jan 2018, 13.11 (CET)Beäntwurdzje

Ofbyld

bewurkje seksje

Hallo Drewes, ik liep me af te vragen of 'Die Be-Nyt Een AnDer Syn ProFyt Die Quelt Syn Vlees En Ver-Slyt Syn Tyd' een goede afbeelding zou zijn om toe te voegen aan de West-Fryslân met een link naar Inkhuzen. Kwestie van het artikel een beetje op te fleuren. :) Lotje (oerlis) 17 jan 2018, 10.29 (CET)Beäntwurdzje

Mmwah Lotje. Lijkt me meer passen een monument- of gebouwbeschrijving. Drewes (oerlis) 17 jan 2018, 16.59 (CET)Beäntwurdzje

Wêze

bewurkje seksje

Dat it net ûnnedich wurk wurdt: Ik sjoch krekt in ferbettering dêr't ek "wienen" feroare is ta "wiene". At der net tefolle feroare is oan it Frysk de lêste tiid, dan binne "wienen" en "wiene" beide goed, dat sa'n feroaring is net nedich. Mysha (oerlis)

@Mysha: Okido. Drewes (oerlis) 30 jan 2018, 17.07 (CET)Beäntwurdzje

Ynfoboks lân

bewurkje seksje

Goeie! Jo hawwe de nije ynfoboks op de side Sweden miskien al sjoen, en ik frege my ôf oft it jo goed ta liket as ik dy stadichoan ek op oare siden fan lannen delset. Ik ha wat mear parameters taheakke en ek de mooglikheid om der in folksliet yn te ferwurkjen. Ik bin fan doel om de ynfoboks mei de tiid noch wat fierder út te wreidzjen, mar hy sjocht der nei myn idee al aardich út sa. Lit mar efkes witte wat jo derfan fine, want it liket my net goed ta om samar alles te feroarjen. Tige! Mathys1995 (oerlis) 28 feb 2018, 18.13 (CET)Beäntwurdzje

@Mathys1995: Ik hie it al sjoen en fyn it der moai útsjen. Lykwols net 'alles' wat yn de tekst al beskreaun wurdt hoecht om my yn in boks. Ik bedoel: in boks moat gjin doel op himsels wurde. Drewes (oerlis) 1 mrt 2018, 00.50 (CET)Beäntwurdzje

Meint Wiegersma

bewurkje seksje

Hallo Drewes, long time no see. :) Kan jij het plaatje beschrijven in die mooie Friese taal? Lotje (oerlis) 13 mrt 2018, 14.05 (CET)Beäntwurdzje

Ik begryp dat jo de Wikipedy graach op oarder hâlde wolle. Ik sels wol leaver gjin siden kwytreitsje. Dat strykt net altiten at in anonym in side oanmakt dy't noch net in protte ynformaasje jout. Jo wolle dy fuorthelje om't der net in soad yn stiet; ik wol dy útwreidzje om't immen de side nedich fynt. Dat is wêrom der in wiskwarkôging is en in wachtperioade foar it wiskjen fan siden. At yn de tuskentiid nimmen de side rêden hat, dan kin dy nei in heale moanne fuort. Dat jout oaren de tiid om fuort te bouwen op de ynformaasje dy't yn earsten al op de side stiet. Mysha (oerlis)

En tank foar al it ûnderhâldswurk, fansel. Mysha (oerlis)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey

bewurkje seksje
WMF Surveys, 29 mrt 2018, 20.41 (CEST)Beäntwurdzje

Kimswert

bewurkje seksje

Hallo, Drewes, zonet liep ik enkele bijdragen van gebruiker Douwegerlof tegen het virtuele lijf en ik vroeg me af of deze van 10 januari 2016 iets met Kimswert te maken hebben. Alvast bedankt eens een kijke te willen nemen. :) Lotje (oerlis) 5 apr 2018, 14.43 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Check deze website: Greate Pier fan Wûnseradiel, wordt al genoemd in het artikel Kimswert.Drewes (oerlis) 5 apr 2018, 15.47 (CEST)Beäntwurdzje

Tank foar it ferbetterjen

bewurkje seksje

Yn antwurd op jo berjocht: Ik moat noch in protte útfûgelje en besykje it wat oer te nimmen fan oare wiki siden. Frysk skriuwe doch ik ek net witte faak, dat alle help is wolkom. Ik wie noch oan it sjen om in 'infobox' te meitsjen, mar dy binne noch net beskikber yn it Frysk liket it. Hawwe jo miskien in idee hoe't se oerset wurde kinne? Ik koe net rjocht wiis wurde út de beskikbere ynformaasje. Groetnis Skriem (oerlis) 6 apr 2018, 20.03 (CEST)Beäntwurdzje

@Skriem: In serieus meidogger kin by ús fanâlds op help rekkenje. Wat 'technyske saken' oanbelanget moatte jo net by my wêze. Ik bin ek in leek op dat mêd. Foar sokke saken moatte jo by mannen as Ieneach fan 'e Esk, RomkeHoekstra of Mathys1995 wêze. Drewes (oerlis) 6 apr 2018, 20.30 (CEST)Beäntwurdzje

Fierljeppen

bewurkje seksje

Fierljeppen in Polsbroekendam of Polsbroekerdam? Mijn kennis van het Fries is te beperkt. Weet jij de correcte spelling? Ik zou graag de beschrijving en de filename corrigeren. :) Lotje (oerlis) 9 apr 2018, 16.49 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Polsbroekerdam. Met Fryske spelling heeft dit toch niks te maken? Drewes (oerlis) 9 apr 2018, 17.20 (CEST)Beäntwurdzje
Ik had gehoopt dat er een Frys woord bestond foor Polsbroekerdam :) Toch bedankt hoor, dan corrigeer ik het maar in het Nederlands. Lotje (oerlis) 9 apr 2018, 17.21 (CEST)Beäntwurdzje

Untnadering rjochten

bewurkje seksje

Hawwe jo ditte sjoen, Drewes? Liket my wol in goed belied. Mei iens? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 apr 2018, 23.20 (CEST)Beäntwurdzje

@Ieneach fan 'e Esk: Ik hie it al sjoen, mar moat it noch efkes yn my delgean litte. Drewes (oerlis) 9 apr 2018, 23.26 (CEST)Beäntwurdzje
Ik tocht dat jo hjir wol bliid mei wêze soene. "Der binne guon ûnder dy't nei myn betinken harren rjocht op behearderwêzen al lang ferspile hawwe," hawwe jo ris sein (sjoch Meidogger_oerlis:Drewes#Pier behearder, ûnderste regel). Ik tocht dat dat hjir op sloech. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 apr 2018, 23.35 (CEST)Beäntwurdzje

Wit ik wol. Letter mear. Drewes (oerlis) 9 apr 2018, 23.38 (CEST)Beäntwurdzje

@Ieneach fan 'e Esk, Aliter, B., Geoffrey, Jelle, Kening Aldgilles, PiefPafPier, Theun, WanabeFrysk, en Wutsje: Yndie, ik fyn it ek in goed belied. In own activity review process superseding the global one, wolle wy dat? Drewes (oerlis) 10 apr 2018, 17.12 (CEST)Beäntwurdzje
Ik tocht net dat wy dat hiene; dêrom haw ik juster Kening Aldgilles ek even ynseind: as ien dat mei wissichheid sizze kin, is hy it, tinkt my. Om eigen belied oangeande dizze kwestje te meitsjen, liket my persoanlik net nedich. As ik it goed begrepen haw, is it kritearium by de global activity review process dat je in oaniensletten perioade fan twa jier net mear ûnder je meidoggersnamme ynlogd hawwe. Dêr kin ik my eins wol yn fine. Mar as der hjir in mearderheid is om eigen belied te meitsjen, stean ik dêr ek iepen foar. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 apr 2018, 18.13 (CEST)Beäntwurdzje
Goeie, Ik wit net krekt wat ik hjir fan sizze moat. Wy binne in lytse mienskip. Op it heden binne jim aktyf, mar by my is de lis der wat út.--Geoffrey (oerlis) 12 apr 2018, 17.48 (CEST)Beäntwurdzje

@Geoffrey: Goeie. Dat jo wikinocht op in leech pitsje stiet, hawar, kin gebeure: nix aan de handa. Dat in behearder, yn't generaal, jierrenlang gjin grisselsje belutsenens by de Wikipedy sjen lit fyn ik wat oars. Sa haw ik jo ynbring en dy fan oaren mist yn de saak Yn'e Wâlden-Ieneach fan 'e Esk. Mei oare wurden: in blyk fan belutsenens op'e tiid is (foar my) al genôch. Drewes (oerlis) 12 apr 2018, 18.17 (CEST)Beäntwurdzje

Dêr hast in punt, mar ik wit ek net hoe it oars moat. Neffens my kinst ien wol in mêltsje stjoere. Dat is ek noch in opsy--Geoffrey (oerlis) 13 apr 2018, 18.43 (CEST)Beäntwurdzje

@Geoffrey: Wy hawwe yndertiid Kening Aldgilles der yn behelle, Aliter hat ien kear spontaan reagearre. Asto wolst sil ik dy faker oanskriuwe by problemen. Seez it mar. Drewes (oerlis) 13 apr 2018, 19.18 (CEST)Beäntwurdzje

Meist my altiten in mêl stjoere. --Geoffrey (oerlis) 13 apr 2018, 22.09 (CEST)Beäntwurdzje
Dit giet oer gjin ôfwêzigen mei mear rjochten. Wat is it foardiel dêrfan? Dat de lju dy't as behearder oanjûn binne ek wier beheare sille at it nedich is, ensfh? Wat is it neidiel dêrfan? Dat as it mankeart oan oanwêzigen mei rjochten der net besocht wurde kin en skeakelje de reserves yn? Under dizze regel hie ik der al trije kear útlein, dat dan kin ik oer trije jier faaks net mear helpe. Aliter (oerlis) 24 apr 2018, 20.34 (CEST)Beäntwurdzje
@Aliter: Dêr hawwe jo fansels wol in punt, mei dat stikje fan it ynskeakeljen fan 'e reserves as it ris nipe en wedernipe soe, mar oan 'e oare kant, safolle is it dochs net frege om ien kear yn 'e twa jier even yn te loggen en earne in punt of in komma te setten? En trouwens, as de need alris oan 'e man komme mocht, hoe kinne wy jo dan berikke as jo hjir nea delkomme? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 26 apr 2018, 20.34 (CEST)Beäntwurdzje
Lotje hat my warskôge dat myn post net oankaam, dat ik haw der wat oan dien. Fansels is it net dreech om ien kear de twa jier in stip te setten, mar al om te betinken dat in stikmannich moannen al 23 binne. It is net dat ik hjir oars net foarby kom; at it net nedich is bin ik net oanmelde, om foar te kommen dat ik dochs alle jûnen wer drok bin mei de Wikipedy. Mar der binne mear behearders op hiatus. Mei dit systeem binne dy allegear net mear beskikber at hja net mei sin it behearderskip oanhâlden hawwe. De sinne komt moarn ek wer op; at ik wer de behearsrjochten op in wiki kwyt bin, dan is it net oars (sis ik dan tsjin myself en leau it net). De aktive meidoggers moatte mar sizze wat it swierste waget. Aliter (oerlis) 26 apr 2018, 23.26 (CEST)Beäntwurdzje
Okee, ja, ik kin my foarstelle dat soks wol ferjitte wol. No ja, ik haw net sein dat dit om my beslist moat, mar it liek my wol in reedlike maatregel ta. Mar, sa't ik al earder sein haw, as der in mearderheid is om op dit punt eigen belied te meitsjen, dan is my dat ek bêst. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 26 apr 2018, 23.54 (CEST)Beäntwurdzje
Wat is it foardiel en it neidiel dêrfan? Drewes (oerlis) 26 apr 2018, 21.01 (CEST)Beäntwurdzje
Wêrfan? Aliter (oerlis) 26 apr 2018, 23.26 (CEST)Beäntwurdzje

Minsken, ik stel fêst dat it ûnderwerp by ús net wichtich genôch fûn troch in mearderheid fan behearders om efkes in reaksje te jaan, útsein PiefPafPier dy't mei de fuotten stimd hat. Ik sil net op de twajierregel oanstean, wie ik ek nea fan doel, it hie om my ek oars mocht. Ik haw der dêrom gjin nocht oan my fierder oer de saak te bekroadzjen. It sil my oars wol benije oft dy 'stewards' fan bûten dien wurk meitsje sille. Drewes (oerlis) 28 apr 2018, 18.13 (CEST)Beäntwurdzje

Dizze lêste opmerking fan Drewes wie eefkes by my lâns gien; dêrfandinne myn lette reäksje. Ik slút my by Drewes oan as oaren har net dúdlik oankantsje tsjin dit belied fan Wikimedia. En mei dúdlik bedoel ik: even sûnder mitsen en marren oanjaan dat jim der op tsjin binne, en net fan "ik haw it der eins net sa op" of "it hie om my net hoegd, mar jim moatte it mar witte". As der gjin dúdlike beswieren komme, litte we it spul op syn berin, en dan moat it mar komme sa't it komt. Wa't it dêr beslist net mei iens is, moat nó wurk mei in reäksje meitsje. Komt der gjin reäksje mear, dan sil ik de diskusje as sletten beskôgje. (Ik sil dit ek op 'e oerlisside sette.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 maa 2018, 21.26 (CEST)
Ik haw der nochris even oer neitocht, en ik wol op it boppesteande noch in koarte oanfolling jaan. We prate der hjir nammentlik oer as oft it ûntnaderjen fan 'e rjochten definityf en net werom te draaien wêze soe, mar dat is fansels net wier. As ien syn rjochten 'ferrinne' litte soe, en letter ynienen oanstriid (of de tiid) krije soe om him wer mei de Wikipedy dwaande te hâlden, dan kin dy persoan syn rjochten weromfreegje en ik sjoch net yn wêrom't sa'n oanfraach net honorearre wurde kinne soe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 maa 2018, 19.02 (CEST)

Foar meidogger Jelle is de moanne om te reagearjen om. Nochris, it sil my ris benije oft dy stewards trochsette. Drewes (oerlis) 8 maa 2018, 19.46 (CEST)

Rjochten opjaan?

bewurkje seksje
@Ieneach fan 'e Esk, Geoffrey, en Aliter: Hoe kin dit sa mar? Drewes (oerlis) 8 maa 2018, 21.33 (CEST)
Wit ik net, mar it kloppet wol, want as jo op 'e link "kontrolearje" klikke (boppe-oan de list), dan kinne jo sjen wa't neffens it systeem de rjochten fan behearder hawwe, en dat is itselde listke. Wat ik net snap is wêrom't PiefPafPier dêr net mear by stiet. Kin in behearder himsels út it systeem útskriuwe? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 maa 2018, 21.53 (CEST)
Ik tocht net dat er dat sels dwaan koe, mar hy woe gjin behearder mear wêze dat ik nim oan dat er op meta frege hat. Aliter (oerlis) 13 maa 2018, 23.06 (CEST)

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey

bewurkje seksje
WMF Surveys, 13 apr 2018, 03.39 (CEST)Beäntwurdzje

Taalkategoryen

bewurkje seksje

Goejûn, Drewes. It is my al in aardich skoft eins net nei 't sin dat de kategoryen fan taalfamyljes (bgl. Kategory:Germaanske talen, Kategory:Slavyske talen, ensfh.) as iennichste kategoryen yn it meartal skreaun wurde. Neffens my moat dat eins Kategory:Germaanske taal, Kategory:Slavyske taal, ensfh. wurde. As jo dêr gjin slimme beswieren tsjin hawwe, woe ik dat mei koarten mar ris oanpakke, d.w.s. feroarje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 apr 2018, 22.38 (CEST)Beäntwurdzje

Dat is wat. Eins is it fansels oarsom: Kaaiwurden binne iental, listen binne meartal. Mar, it wie al in bult wurk om dat goed te krijen. Alle kategoryen dy't omskriuwend binne soene wy dan meartal meitsje moatte. Kinne wy oars "Category" oars ferfryskje, dat it altiten iental is? (Wie der oars net in side oer kategoryen om soks te bepraten?) Mysha (oerlis)
@Mysha:: Jo hawwe yn prinsipe wol in punt, dat it logysker is dat kategoryen yn 'e meartalsfoarm skreaun wurde (dêrom sille de measte wikipedyen dat ek wol dwaan), mar dat hie hjir dan yn it begjin oars regele wurde moatten. Der wurdt hjir no ienris de inkeltalsfoarm foar brûkt, en it is ûndwaanlik om dat noch te feroarjen. That ship has sailed, my friend. Wat ik hjir foarstel is om in lêste ploai glêd te striken, sadat alles yn 'e inkeltalsfoarm stiet. Wat jo bedoele mei "Kinne wy oars "Category" oars ferfryskje, dat it altiten iental is?" begryp ik eins net. It giet net om 'e namme dy't wy oan it ferskynsel kategory jouwe, mar om 'e nammen fan 'e kategoryen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 apr 2018, 21.00 (CEST)Beäntwurdzje
Ik haw it fûn: Theun hat dat tsien jier werom hjir delsetten, en nimmen hat ea sein dat dat net past by it wurd "kategory". At wy dat wier sa yn stân hâlde wolle, dan moat der efkes by dat it sa is ek al is it foar de normale betsjutting oars. Of, wy koenen "Category" oersette as "kaaiwurd" of soks, dat it ek past. Of oarsom koenen wy it feroarje dat it al meartal wêze moat, en alle nije kategoryen yn it meartal dwaan. Dan hawwe wy fansels al ferlet fan in kaboutertsje dat op siden kategoryen dy't yn it iental wienen omneame kin. Ien fan ús meidoggers hat in tekstoanpassingsskipt brûkt by it trochfieren fan de nije stavering. Dit soe ek soks wêze. Dat ûnmooglik is it net. Mysha (oerlis)
@Mysha: Moai dat jo dat opsocht hawwe, want it is wol aardich om dat ris te lêzen. Wat my hjirút lykwols al dúdlik wurdt, is dat der yn it begjin nea neitocht is oer de kategoryen: Theun beskriuwt hjir (5 jier nei it begjin fan 'e Wikipedy) in sitewaasje wêrby't it 'op organyske wize', soene je sizze kinne, sa groeid is dat de measte kategoryen yn it inkeltal steane, wierskynlik om't in protte tekst oernommen is fan nl:, dêr't it wizânsje is om kategorynammen yn it inkeltal te skriuwen.
Oer it feroarjen fan kategorynammen nei meartalsfoarmen: der is in hiel soad mooglik, Mysha, mar ik sjoch net yn wêrom't we hjir yn fredesnamme tiid en enerzjy ynstekke soene. Dat de kategorynammen yn it inkeltal skreaun binne, stiet nimmen yn 'e wei. Wol is it, nei myn tinken, it bêste om dy pear kategoryen dy't no noch yn it meartal steane, te feroarjen yn inkeltalsfoarmen, wat Theun yn 2008 ek al foarstelde. Mar neffens my binne alle kategoryen yn meartal ûnderwilens al omset nei inkeltal. Wat oerbliuwt binne de talen, sa't ik hjir boppe sei, en dat is, sa jou daliks ta, in twifelgefal, want jo kinne 'Germaanske talen' ek lêze as de namme fan de taalgroep ynstee fan as meartalfoarm fan Germaanske taal. En fierders binne der fansels noch de kategoryen fan folken (bgl. Kategory:Friezen), en dy kinne allinnich mar yn it meartal, want oars giet it oer in lid fan it folk en net oer it folk as gehiel.
Ik fyn it fierders ek net nedich om de term 'kategory' sels te feroarjen. Ik tocht net dat der in soad lju oer stroffelen dat it begryp "kategory" eins in groep dingen ymplisearret en dat de namme dêrom yn meartal moatte soe. En ik soe net witte wat foar term oft we brûke kinne dy't net itselde euvel hat. (It spyt my wol, Mysha, mar hoewol't it finingryk betocht is, fyn ik "kaaiwurd" gjin goed alternatyf.) Boppedat begrypt eltsenien daliks wat der bedoeld wurdt mei "kategory". Moai stean litte, soe 'k sizze. It is miskien wol goed dat der op Wikipedy:Kategoryen dan eefkes wat oer byset wurdt, dêr hawwe jo gelyk oan, dus fiel jo frij om dat te dwaan as jo dêr doel oer hawwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 apr 2018, 22.24 (CEST)Beäntwurdzje
It is my sa net yn'e wei Ieneach. Op de: en en: brûke se ek de meartalsfoarm. Drewes (oerlis) 19 apr 2018, 15.51 (CEST)Beäntwurdzje
Ja, mar op en: brûke se foar àlle kategoryen de meartalsfoarm, dus dat telt net. Hoe't it op de: sit, dêr wol ik ôf wêze. Mar op nl:, dêr't krekt as hjir de inkeltalsfoarm brûkt wurdt, dogge se wol Categorie:Germaanse taal. Ik nim oan dat de Fryske Wikipedy de inkeltalsfoarm yn it iere oanbegjin oernommen hat fan nl:, want hast alle oare Wikipedyen brûke foar kategoryen de meartalsfoarm, ynsafier't ik dat út dy talen wyswurde kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 apr 2018, 21.00 (CEST)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk: At jo it op jo nimme haw ik der gjin grisselsje beswier tsjin. Go your gong (fringelsk). Drewes (oerlis) 20 apr 2018, 21.22 (CEST)Beäntwurdzje
Ik sil it nochris even yn my omgean litte. Miskien is it better om 'e kategoryen "taalkloft" te neamen ynstee fan "taal". Hawwe jo dêr ek in miening oer? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 apr 2018, 21.32 (CEST)Beäntwurdzje
Sydlings: ik haw oeral in miening oer, mar (hast) nearne doel oer. Taalkloft mar net, earder taalgroep, mar meitsje it net yngewikkelder as nedich is. Hâld it mar op huppeldepup taal. Drewes (oerlis) 20 apr 2018, 22.50 (CEST)Beäntwurdzje
Ik lit it nochris even wat besinke. Hoe't it ek sit of moat of komt, it hat yn elts gefal gjin haast. Mar moai om te witten dat jo by enkêtes en opinypeilings nea ta de "gjin miening"-groep hearre. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 apr 2018, 23.46 (CEST)Beäntwurdzje

Vraagje

bewurkje seksje

Hallo Drewes, toevallig kwam ik op Feroaring fan Lucht, dit betekent toch Verandering van lucht of heb ik het goed fout? :) Lotje (oerlis) 19 apr 2018, 10.58 (CEST) @Lotje: Kloppet Lotje. Ik heb de foto geplaatst bij het artikel over de gelijknamige roman van Rink van der Velde. Drewes (oerlis) 19 apr 2018, 11.20 (CEST)Beäntwurdzje

Bedankt Drewes. Het zal ongetwijfeld meer lezers aantrekken. :) Lotje (oerlis) 19 apr 2018, 11.28 (CEST)Beäntwurdzje

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey

bewurkje seksje
WMF Surveys, 20 apr 2018, 02.49 (CEST)Beäntwurdzje

No, formeel is sa'n boerd ek in ferkearsboerd. Mar, kinne wy net simpel "komboerd" sizze? Om my hoecht dy namme net dûbeld sa lang. Mysha (oerlis)

Ellen de Thouars

bewurkje seksje

Hallo Drewes, zonet een plaatje toegevoegd, kan jij de tekst toevoegen? :) Lotje (oerlis) 22 apr 2018, 17.07 (CEST)Beäntwurdzje

Fryske krûdkoeke

bewurkje seksje

Hallo, Drewes heb je hier iets aan om op het lemma te plaatsen? Ik bedoel maar, het initiatief voor het behoud van het kerkje vind ik op zich reeds lovenswaardig, het betreft waarschijnlijk de Pielstjerke en hiermee kan worden uitgebreid. Groetjes.  :) Lotje (oerlis) 25 apr 2018, 10.18 (CEST)Beäntwurdzje

Wrâlderfgoedlist

bewurkje seksje

Hallo, Drewes, only me again, bestaat er een reden voor waarom het Yr. D.F. Woudagemaal niet is opgenomen in deze lijst? :) Lotje (oerlis) 25 apr 2018, 17.04 (CEST)Beäntwurdzje

Ik bedoel natuurlijk, waarom er niet vermeld staat dat dit in Friesland ligt... Lotje (oerlis) 25 apr 2018, 17.05 (CEST)Beäntwurdzje
Er zijn er maar weinig in Nederlân. In indeling per provinsje lijkt me (nog) niet nodig.

Drewes, op commons bevinden zich momenteel nogal wat afbeeldingen met in de beschrijving Ofbyld oanbean troch Swarte Kees. Wat doet een mens daarmee? Lotje (oerlis) 25 apr 2018, 17.20 (CEST)Beäntwurdzje

Dank voor de tip. Kan van pas komen bij nog aan te maken, en bestaande, artikelen, ook op nl: lijkt me. Een schone taak voor jou Lotje om dat voor nl: te controleren. Drewes (oerlis) 25 apr 2018, 17.41 (CEST)Beäntwurdzje
Deugniet Drewes, wil je dat ik daar weer een blok aan mijn been krijg omdat ik een en ander wil (laten) rechtzetten? Klaarblijkelijk wil men daar liever verder borduren op het oubollige stramien, kop in 't zand, ni vu, ni connu. Haha. :) Lotje (oerlis) 25 apr 2018, 18.06 (CEST)Beäntwurdzje
Falt wat ta Lotje. De foto's fan Swarte Kees die ik inmiddels heb gecontroleerd zijn allen reeds in een artikel opgenomen! Dat hoesa wat doet een mens daarmee? Drewes (oerlis) 25 apr 2018, 18.12 (CEST)Beäntwurdzje
Ahum, bedoel je daarmee dat ik de fy-beschrijving bij de afbeeldingen, indien ze in een artikel hier weren opgenomen, kan toevoegen/overnemen op de afbeeldingen op commons? Lotje (oerlis) 25 apr 2018, 18.22 (CEST)Beäntwurdzje

Je weet zelf. Discussie gesloten. Drewes (oerlis) 25 apr 2018, 18.31 (CEST)Beäntwurdzje

Hallo Drewes, ik had een plaatje toegevoegd. Wil jij de beschrijving maken? :-) Lotje (oerlis) 11 maa 2018, 06.44 (CEST)

Goejûn Drewes. Der waard frege om in gearfetting (summary) yn it Ingelsk fan ús diskusje oer it nije belied oangeande de ûntnadering fan beheardersrjochten. Ik haw dy gearfetting makke (op 'e oerlisside). Kinne jo der even nei sjen oft jo it der sa mei iens binne? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 maa 2018, 23.09 (CEST)

Mariano Rajoy

bewurkje seksje

Tank foar it komplimint en tank foar it melden. Ik ha niiskrekt noch in nije side oanmakke en dêr ek kategoryen bysetten. Dat ha ik dêrnei ek noch dien by de side oer Rajoy. It sil grif noch wolris ferkeard gean (hielendal ferjitte of guon kategoryen ferjitte), mar ik sil der om tinke. --Sybrand (oerlis) 5 jun 2018, 22.38 (CEST)Beäntwurdzje

Justus Tal

bewurkje seksje

Hallo Drewes, ik vond een plaatje van Justus Tal, de beschrijving laat ik natuurlijk aan jou over. groetjes. Lotje (oerlis) 16 jun 2018, 18.39 (CEST)Beäntwurdzje

List fan bylden yn Kollumerlân

bewurkje seksje

Hallo Drewes, zonet voegde ik een afbeelding toe, maar ik ben niet zo zever van de naam, volgens Lijst van beelden in Kollumerland en Nieuwkruisland heet dit: Maatschappelijke ladder.. Lotje (oerlis) 19 jun 2018, 09.19 (CEST)Beäntwurdzje

Ellen de Thouars

bewurkje seksje

Hallo Drewes, volgens de afbeelding is de datum 30 december 1965, de beschrijving vermeld 1966. Weet niet of het belangrijk is. Lotje (oerlis) 30 jun 2018, 17.12 (CEST)Beäntwurdzje

Stavering

bewurkje seksje

Dei Drewes, tank foar it ferbetterjen fan de staverings. Ik miende altyd dat ik frij goed Frysk skriuwe koe, mar meitsje noch wol gauris in foutsje, myn ekskuus dêrfoar (ik wenje njonkelytsen al mear as tweintich jier bûten Fryslân). Ik seach yn myn stik oer East-Prusen dat jo bygelyks 'Marienburg' ta 'Marienburch' feroare ha. Ik wyt dat we safolle mooglik ferfryske nammen brûke wolle, mar guon nammen is it slimmer dus dêrom brûkte ik de Dútske namme, lykas by 'Magdeburg'. Wat soe ik dwaan moatte mei soksoarte nammen? En noch in fraachje. Ik seach de Wikipedy brûkt no 'burch' ynstee fan 'boarch' yn plaknammen, dus haw ik 'burch' no oanhâlden. Is 'boarch' net Frysker? Miskien haw ik wat mist, want ik bin hjir ek mar sporadysk (ha ik in soad oare dingen by de ein). Groetnis Kneppelfreed (oerlis) 2 jul 2018, 19.53 (CEST)Beäntwurdzje

@Kneppelfreed: Goeie K. Alderearst dit: ûntskuldiging foar jo Frysk skriuwen is net nedich. Dat dogge jo 100 kear better as de measte Friezen yn Fryslân. Flaters meitsje wy allegear op'e tiid, ik kin ek net sûnder it wurdboek, dat wy meie wol bliid wêze dat der lju binne dy't ús stikjes hifkje wolle. Boppedat feroaret de offisjele stavering út en troch yn it ramt fan de standerdisearring fan it Frysk dêr't de Fryske Akademy mei dwaande is. De lêste feroaring is dy fan jannewaris 2015. At jo twifelje oer de krektens fan jo Frysk, kinne jo telâne op it Taalweb Frysk. Dêr sille jo lykwols ek ynkonsekwinsjes tsjinkomme, lykas yn it gefal fan boarch-burch. It lêste wurd yn dizze saak is noch lang net sein. Groetnis Drewes (oerlis) 3 jul 2018, 16.09 (CEST)Beäntwurdzje
@Drewes: Tige tanke. Taalweb liket wol aardich hepfol Groetnis Kneppelfreed (oerlis) 4 jul 2018, 06.28 (CEST)Beäntwurdzje

Beschrijving bij plaatje

bewurkje seksje

Hallo Drewes, toevallig stootte ik op deze afbeelding. Wat betekent dit in het Nederlands? Bedankt. Lotje (oerlis) 4 jul 2018, 13.52 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Hallo Lotje. De Friese tekst (in oude spelling) betekent: Want met God en met mensen heb je gestreden en je hebt overwonnen/overmeesterd. Groetnis. Drewes (oerlis) 4 jul 2018, 16.22 (CEST)Beäntwurdzje
Bedankt Drewes, ik zal de vertaling toevoegen, zo is het meteen duidelijk voor iedere passant. Groetjes. Lotje (oerlis) 4 jul 2018, 16.26 (CEST)Beäntwurdzje

Commons

bewurkje seksje

Hallo Drewes, wil je eens een kijkje gaan nemen op de overlegpagina van Robotje? Ik ben ervan overtuigd dat jij een antwoord hebt op die vraag. Alvast bedankt. Lotje (oerlis) 6 jul 2018, 13.44 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje en Robotje: Ik heb alle foto's, ook de oorspronkelijke, bekeken. Geen twijfel mogelijk, het gaat om één en dezelfde man. De foto bij het artikel is een still. Op het filmpje waaruit die genomen is zie je rechts fan Buiskool dezelfde man met het snorretje als op de foto met de hele delegatie. De verschillende belichting, de verschillende hoeken waaruit en de verschillende lenzen waarmee de foto's zijn gemaakt zorgden voor de twijfel.

Maar Lotje, hoe kom jij zo overtuigd van mijn kundigheid in deze zaak? Groetnis Drewes (oerlis) 6 jul 2018, 15.40 (CEST)Beäntwurdzje

Hoi Drewes, bedankt voor je reactie. - Robotje (oerlis) 6 jul 2018, 15.52 (CEST)Beäntwurdzje
@Robotje en Drewes:, hartstikke bedankt voor jullie inzet. Hopelijk kan ik ooit een afbeelding van een betere kwaliteit op de virtuele kop tikken om in de infobox te plaatsen.
@Drewes, Fingerspitzengefühl misschien ? :) Lotje (oerlis) 6 jul 2018, 16.19 (CEST)Beäntwurdzje
Op TV heb je zo'n serie CSI waar ze onduidelijke foto's met speciale software onwaarschijnlijk scherp krijgen. Als ze dat met deze foto ook lukt, zitten we goed.   - Robotje (oerlis) 6 jul 2018, 17.04 (CEST)Beäntwurdzje
Da's een goed idee, dat vraag ik dan best per onmiddellijk aan een specialist op commons. Bedankt voor de tip Drewes. Lotje (oerlis) 6 jul 2018, 17.55 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Het was een opmerking van Robotje Lotje Drewes (oerlis) 6 jul 2018, 17.59 (CEST)Beäntwurdzje

@Robotje:, oei! Het komt wel goed hoor. Lotje (oerlis) 6 jul 2018, 18.05 (CEST)Beäntwurdzje

Berjochten

bewurkje seksje

Goeie, Drewes. Even om jo op 'e hichte te hâlden, it folgjende. Jo sille der wol wat fan meikrigen hawwe dat troch fernijings by Wikimedia guon berjochten hjirre op 'e Frysk Wikipedy oanpast wurde moasten. Dat probleem liket no oplost te wêzen, mei tank oan Whatamidoing_(WMF) en SSastry_(WMF) fan Wikimedia. (Ik neam de nammen even, dan witte jo ek wêr't jo te rie moatte mocht der him nochris in needgefal mei in berjocht foardwaan.) Der binne noch trije ynfoboksen fan Mathys dy't yn 'e gefaresône ferkeare, mar dy lykje har oant no ta goed te hâlden en hy hat tasein dat er sels fierders om 'e boel tinke sil, dat dêr hoege wy ús dan net mear drok om te meitsjen. No, opluchting, mar je binne der wol even samar de hiele wike ôf en oan mei oan it prutsen, wylst it spul foarhinne ek goed draaide, dus wêr't sokke fernijings goed foar binne, Joast mei it witte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 jul 2018, 17.29 (CEST)Beäntwurdzje

Westfries Genootschap

bewurkje seksje

Hallo Drewes, ik stootte op deze afbeelding, kan misschien nog nuttig zijn wanneer het artikel ooit wordt aangemaakt. Of zijn ze verhuisd? Lotje (oerlis) 6 jul 2018, 18.28 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Check Westfries Genootschap op nl:. Het artikel betreft West-Friesland yn het 'buitenland' Noord-Holland. Mocht ik het artikel Westfrysk Genoatskip ooit aanmaken, dan met de betere foto's van Wikipedia NL. Drewes (oerlis) 6 jul 2018, 18.54 (CEST)Beäntwurdzje
Hallo Drewes, ik had op de Nederlandstalige Wikipedia de Fryse naam toegevoegd, maar werd gerevert. Heb jij enig idee waarom? Lotje (oerlis) 7 jul 2018, 15.58 (CEST)Beäntwurdzje
@Lotje: Hallo Lotje. Ik heb zo'n vermoeden dat jij denkt dat West-Friesland een Friestalig gebied is, klopt dat? Kan het zijn dat je in Vlaanderen woont? Het is echter een regio in de provincie Noord-Holland waar Nederlands gesproken wordt, vandaar het terugzetten jouw Friese vertaling. Het genootschap heeft geen Friese naam. Groet Drewes (oerlis) 7 jul 2018, 17.49 (CEST)Beäntwurdzje
Wat jammer... BTW ik had een andere vraag m.b.t. Biltsk. Ik liep deze video tegen mijn virtuele lijfje en vroeg me af of dit werkelijk Biltsk is. Lotje (oerlis) 7 jul 2018, 17.53 (CEST)Beäntwurdzje

Ja, het is Biltsk. Drewes (oerlis) 7 jul 2018, 17.59 (CEST)Beäntwurdzje

Hallo Drewes, weet jij of Suts fan Botnia een grietman van Wymbritseradeel was? (ps. ik knijp er ook vandaag weer even uit). Lotje (oerlis) 10 jul 2018, 07.30 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Suts en Syds fan Botnia zijn 1 en dezelfde persoon. Hij was grietman van Wymbritseradiel (gritenij), niet van het in zijn tijd niet meer bestaande Wymbrits (lân). Geniet van je vrije dag. Drewes (oerlis) 10 jul 2018, 12.41 (CEST)Beäntwurdzje
Bedankt Drewes. Zou het toevoegen van afbeeldingen op de List fan grytmannen fan Wymbritseradiel zinvol zijn? Het weer zat niet mee, gaf er dus de brui aan... grts. Lotje (oerlis) 10 jul 2018, 17.05 (CEST)Beäntwurdzje
Zinvol weet ik niet, maar ter verluchtiging van de saaie pagina dan. Klein formaat. Drewes (oerlis) 10 jul 2018, 17.57 (CEST)Beäntwurdzje

Weidum

bewurkje seksje

Hallo Drewes, is dit het gebouw waarvan sprake in het artikel Dekemastate? Bedankt. Lotje (oerlis) 11 jul 2018, 14.25 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Mooie foto's met bovendien het sloopjaar dat mij nog niet bekend was. Drewes (oerlis) 12 jul 2018, 12.37 (CEST)Beäntwurdzje
Verheugd dat ik van dienst kon zijn. Ook wel vreemd, die link naar Dekemastate op Weidum... Lotje (oerlis) 12 jul 2018, 12.49 (CEST)Beäntwurdzje
@Lotje: Sterker nog: het is een blunder! Drewes (oerlis) 12 jul 2018, 13.02 (CEST)Beäntwurdzje
Ben wel eens benieuwd of de gebruiker die mij steeds op de hielen zit dit doorheeft... ik vertik het op het aan te passen. Lotje (oerlis) 12 jul 2018, 13.07 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Noch es wat. Die laatste foto in het rijtje betreft volgens mij Dekemastate (Jelsum). Andere bouw lijkt me en in veel verder gevorderde staat van ontbinding. 100% bewijs kan ik uiteraard niet leveren. Ik bemoei me echter niet met commons, een mens moet zn grenzen trekken. Drewes (oerlis) 12 jul 2018, 13.22 (CEST)Beäntwurdzje

Dat zou, naar mijn bescheiden mening, weleens van een bijgebouw kunnen zijn. Lotje (oerlis) 12 jul 2018, 13.24 (CEST)Beäntwurdzje

Stellingwerf

bewurkje seksje

Hallo Drewes, ik had daar een vraagje i.v.m. de opmerking bij deze afbeelding Really special was the presence of people from Stellingwerf in the audience; it is one of the smallest Dutch languages. Met Stellingwerf, wordt bedoeld Stellingwerfsk? Of is Stellingwerf ook een (afzonderlijke) gemeente in Stellingwerven? Kan jij dit even nazien en eventueel aanpassen? Bedankt. :) Lotje (oerlis) 13 jul 2018, 18.23 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Met 'Stellingwerf' wordt in dit geval de regio Stellingwerven bedoeld, bestaande uit de gemeenten Eaststellingwerf en Weststellingwerf, alwaar men Stellingwerfsk spreekt. Ik pas het niet aan, bemoei me aleen met de ensyclopedie an sich. Een mens moet ergens een grens trekken, anders kan ie chronische pineholle krijgen. Drewes (oerlis) 13 jul 2018, 18.38 (CEST)Beäntwurdzje
Ik meen te weten dat Moonriddengirl ooit eens klaagde over die chronische hoofdpijn maar ik durf er geen eed op te doen. Grts. Lotje (oerlis) 14 jul 2018, 08.28 (CEST)Beäntwurdzje

Sânwâlden ?

bewurkje seksje

Hallo Drewes, kan dit een kaart zijn van "Grietenije van de Sevenwolden" --> Gritenij van Sânwâlden ? (Lycklama à Nijeholt) ? Het wordt met de dag interessanter. Ik moet dringend naar Friesland komen om het allemaal van dichtbij te zien. :)Lotje (oerlis) 14 jul 2018, 08.25 (CEST)Beäntwurdzje

Stellingwerf Oost-Eynde, de negende Grietenije van de Sevenwolden / weesentlyk afgebeelt doe de heer Lubbertus Lijklama van Nijeholt aldaar grietman was ... Drewes (oerlis) 14 jul 2018, 11.13 (CEST)Beäntwurdzje

nl.wikipedia

bewurkje seksje

Hallo Drewes, wil je eens een kijkje nemen op mijn OP aldaar? Ik begrijp niet goed waar De Wikischim op aanstuurt en liever dan weer een ongewenste inmenging van die ene gebruiker te provoceren, hoorde ik graag hier je opinie. Bedankt. Lotje (oerlis) 14 jul 2018, 12.57 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: De Wikischim zit er naast. Nogmaals, het is officieel Westfries Genootschap. Wikipedy, It nijs en clubs aangesloten bij de Ried fan de Fryske Beweging vertalen graag alles naar het Frysk, maar officiele eigennamen zijn in de oorspronkelijke taal natuurlijk. Je zet toch ook niet de Engelse of Spaanse naam achter, in dit geval Westfries Genootschap? Drewes (oerlis) 14 jul 2018, 13.39 (CEST)Beäntwurdzje
Bedankt Drewes, maar betekent dit bv. in het concrete geval van 21 maaie --> dat het Catarina de Bragança moet zijn en niet en niet Katarina fan Braganza? Lotje (oerlis) 14 jul 2018, 13.54 (CEST)Beäntwurdzje
Neen, K fan Br. is goed in het Frysk. Vertalen van eigennamen is vaak lastig. Daarover is bij ons ook veel over gediscussieerd en bekijken we het per geval. Het is feitelijk een pineholledossier Lotje! Ik wil het hier bij laten. Gr. Drewes (oerlis) 14 jul 2018, 18.23 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Als ik me even ongevraagd in deze discussie mag mengen, zou ik graag even een wat uitgebreidere uitleg willen geven. Het zit zo: de regio West-Friesland is een deel van de provincie Noord-Holland, en niet van "ons" Friesland, dat ter onderscheid ook wel Westerlauwers Friesland wordt genoemd (de Lauwers is de grensrivier met de provincie Groningen). In West-Friesland spreekt men al eeuwen geen Fries meer, en wat dat betreft geldt daar dezelfde situatie als in de provincie Groningen ("Oosterlauwers Friesland") die tot aan ongeveer 1500 ook Friestalig was. In West-Friesland stierf het Fries vóór 1600 uit; het werd er vervangen door een Hollands (Nederlands) dialect met een Fries substraat dat de naam West-Fries kreeg. Dit is een Nederlands dialect dat heel weinig met de Friese taal te maken heeft en aangezien West-Friesland al van ouds volledig op de grote steden van Holland is georiënteerd, bestaan er bovendien ook vrijwel geen culturele banden tussen West-Friesland en Westerlauwers Friesland. (Een complicerende factor is in dit geval dat buiten het Nederlandse taalgebied de termen 'West-Friesland' en 'West-Fries' worden gebruikt om de Friese taal in Nederland te onderscheiden van de regio's Oost-Friesland en Noord-Friesland in Duitsland, resp. de nauw verwante Oost-Friese (Saterfriese) en Noord-Friese talen die daar worden gesproken.)

Het heeft daarom geen zin om de Friese vertaling van de naam van het Westfries Genootschap (een organisatie uit Noord-Holland) aan het Nederlandstalige artikel over die organisatie toe te voegen, omdat het geen Friese organisatie is en er dus geen enkele band met het Fries bestaat. Hier op de Friese Wikipedia en ook bij andere Friese media, zoals It Nijs, de bron die daar wordt aangehaald, vertalen we dat soort namen vaak wel, net zoals we bijvoorbeeld Republikeinske Partij schrijven voor de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten. Dat heeft echter niets met de officiële naam van zo'n organisatie te maken (en die officiële naam zou trouwens ook in zulke artikelen op de Friese Wikipedia duidelijk moeten worden genoemd, wat helaas niet altijd zo is, maar dat terzijde). Kortom, Brimz heeft in dit geval gelijk, hoewel hij ongetwijfeld zijn boodschap ook had kunnen overbrengen zonder de totale minachting en asociale hufterigheid die er nu uit spreekt. (Ik begrijp echt niet dat dit soort onfatsoenlijk gedrag op nl: als toelaatbaar wordt beschouwd...)

Wat betreft het vertalen naar het Fries van persoonsnamen het volgende. In de eerste plaats moet je de positie van het Fries in Nederland begrijpen: een minderheidstaal die sterk onder invloed staat van de dominante meerderheidstaal, in dit geval het Nederlands. Tegen die achtergrond ligt het vertalen van persoonsnamen, zoals Drewes al zei, heel gevoelig. Het minst omstreden is het vertalen van de namen van koningen en edelen, zoals dat in het Nederlands ook gebeurt. Dus we schrijven Hindrik VIII fan Ingelân en Frâns I fan Frankryk waar het Nederlands 'Hendrik VIII' en 'Frans I' schrijft, i.p.v. Henry VIII en François I. In deze categorie hoort Katarina fan Braganza ook thuis. De c komt in het Fries enkel voor in de combinatie ch, en de ç kennen we helemaal al niet -- hetzelfde geldt voor de q en de x, terwijl v, z en ch in het Fries niet aan het begin van woorden (of vertaalde namen!) kunnen voorkomen. Wat betreft namen van gewone burgers was het in het Fries tot aan ongeveer het midden van de 20e eeuw vrij gewoon om ook die te vertalen. Dus bijv. de achternamen Roorda en Dijkstra werden dan Roarda en Dykstra. De Fryske Akademy, die de autoriteit op het gebied van de Friese spelling heet te zijn, is dat op een gegeven moment begonnen af te raden, en nu wordt het bij namen uit onze tijd nog zelden gedaan. Hier op de Friese Wikipedia is het (in mijn ogen curieuze) compromis ingeburgerd geraakt dat namen van voor de officiële vastlegging van achternamen in 1811 worden verfriest, en namen van daarna niet. Dat heeft als gevolg dat Karel Roarda (1560-1611) en Gerrit Roorda (1890-1977) dezelfde achternaam hebben, die echter verschillend wordt gespeld. Hetzelfde geldt voor het tussenvoegsel 'van', dat voor 1811 wordt verfriest tot fan, maar na 1811 blijft staan als 'van'.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 jul 2018, 21.44 (CEST)Beäntwurdzje

Ik vermoed namelijk dat Drewes er niet hielemaal goed naar heeft gekeken, aangezien hij zegt dat de Wikischim ernaast zit, maar daarna een uitleg geeft die de Wikischim gelijk geeft. Ik zie dat jij, Lotje, de Friese naam hebt toegevoegd, en niet de Wikischim, zoals Drewes ongetwijfeld aannam? Jo binne mis en te hastich, haw ik net sein of bedoeld. Jo hawwe de saak krekt dizeniger makke. Jo sille it wol fernimme. Drewes (oerlis) 14 jul 2018, 22.09 (CEST)Beäntwurdzje
No Drewes, ik wol jo net op it sear komme, mar jo sizze hjirboppe dúdlik: De Wikischim zit er naast. Nogmaals, het is officieel Westfries Genootschap. Dat lêste is presiis wat 'de Wikischim' beweart, dus poer nei de feiten sjoen sit hý der net nêst, mar Lotje. Hawar, mocht it noch net dúdlik wêze, dan lis ik it gewoan nochris út. Noch gjin man oerboard. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 jul 2018, 22.21 (CEST)Beäntwurdzje
Wekker wurde: Als de naam blijkbaar zo volkomen fout is, waarom wordt-ie hier dan wel gebruikt? Lijkt me nou niet meteen een heel onbetrouwbare site. De Wikischim (overleg) 14 jul 2018 11:30 (CEST) Drewes (oerlis) 14 jul 2018, 22.28 (CEST)Beäntwurdzje
Ha! Okee Drewes, no bin ik wekker. Nee, ik tocht dat "de Wikischim" koade wie foar har hjitfolger Brimz. Ik hie allinnich nei de skiednis fan 'e side sjoen, en dêr wiene inkeld Lotje en Brims oer gear west. Dan moat ik boppesteande even oanpasse... Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 jul 2018, 22.40 (CEST)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk: je bedoelde dus dat 'I am most welcome' om hier de aanpassingen naar Katarina fan Braganza te maken. Dat is goed. Doe ik meteen, op de rest kom ik later terug, wanneer ik jullie mooie Friese taal heb ontleed. :) Lotje (oerlis) 15 jul 2018, 06.40 (CEST)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk: hier zit ik met een probleem: Madeara --> Braganza?
Zijn er ook richtlijnen m.b.t. ê, è, é, ô enz? Lotje (oerlis) 15 jul 2018, 06.54 (CEST)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk:, bedankt voor de gedetailleerde uitleg. Weer wat bijgeleerd vandaag.

Drewes, noch even oer juster. Ik leau dat ik it yn alle kommoasje net mei safolle wurden sein haw, dus no noch mar even: Jo hiene gelyk en ik wie mis. Nim my net kwea-ôf. Dat nimt fansels net wei dat it in earlike fout wie, mar soks mei wol even sein wurde. Ik nim de fierdere diskusje mei Lotje even mei nei myn eigen oerlisside. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 jul 2018, 21.50 (CEST)Beäntwurdzje

File:Molenp“lle - Dronrijp - 20064582 - RCE.jpg

bewurkje seksje

Hallo Drewes, het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid een typo, graag je advies. :) Lotje (oerlis) 18 jul 2018, 08.32 (CEST)Beäntwurdzje

Nu ik er zo over nadenk: er staat nog geen plaatje bij Hearrewei. Zou deze afbeelding geschikt zijn denk je? Lotje (oerlis) 18 jul 2018, 08.56 (CEST)Beäntwurdzje
@Lotje: Het zou 'molepôle' moeten zijn. Ik kom echter ook 'molenpôlle' en zelfs 'molenpolle' tegen bij het googlelen, maar die eerste is correct. Welke foto precies had je bij Hearrewei gedacht? Drewes (oerlis) 18 jul 2018, 11.41 (CEST)Beäntwurdzje
deze? Denk je dat hij hernoemd moet worden? Lotje (oerlis) 18 jul 2018, 15.59 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Het is een foto van een dorpstraat en die past dus niet bij Hearrewei, wat in weg buiten de bebouwde kom met meer dan lokale betekenis is. Van mij moet niks wat hernoeming betreft, maar Molenp"lle is wel erg slordig tuurlijk. Drewes (oerlis) 18 jul 2018, 16.38 (CEST)Beäntwurdzje

Vertaling

bewurkje seksje

Only me again, kan koade ook betekenen kwaad, boos? Lotje (oerlis) 18 jul 2018, 08.58 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Nee, 'koade' is alleen code.Drewes (oerlis) 18 jul 2018, 11.35 (CEST)Beäntwurdzje
Dan weet ik niet waar mijn fout zat bij de vertaling. :) Lotje (oerlis) 18 jul 2018, 15.57 (CEST)Beäntwurdzje

Hurderwyk --> Harderwijk (doorverwijspagina)

bewurkje seksje

Hallo Drewes, heb je er enig idee waar dit is? :) Lotje (oerlis) 19 jul 2018, 11.24 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Hier vind je alle gegevens. Gr. Drewes (oerlis) 19 jul 2018, 11.36 (CEST)Beäntwurdzje

Hessel fan Martena --> Johann Ludwig Hektor von Isolani ?

bewurkje seksje

Hallo Drewes, ik zag je opmerking en vroeg me af wat je daar nou exact mee bedoelde. Bedankt. :) Lotje (oerlis) 21 jul 2018, 07.59 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Het bij Hessel fan Martena afgebeelde portret, werd in 1839 voor het eerst beschouwd als dat van Hessel fan Martena. In 2009 bleek uit onderzoek van Museum Martena dat het Hessel niet kon zijn. In 2010 werd de geportretteerde persoon door uitgever en bibliofiel Manfred Nippen uit Franeker geidentifiseerd als zijnde J.L.H. von Isolani. Ik wilde de: daarvan op de hoogte brengen. Op het moment dat ik verwees naar het artikel op nl: stond het portret daar nog bij. Groetnis Drewes (oerlis) 21 jul 2018, 11.40 (CEST)Beäntwurdzje
Bedankt voor de bevestiging Drewes, ondertussen heb ik ook Discanto geïnformeerd en die haalde de afbeelding nu ook weg van het nl artikel. Ik plaatste er een nieuwe afbeelding bij. :à) Lotje (oerlis) 21 jul 2018, 11.59 (CEST)Beäntwurdzje

Eelko Alta

bewurkje seksje

Only me again... bestaat er een reden voor waarom de naam in het artikel met een C wordt geschreven Eelco Alta? Het is toch een Fryse naam van iemand in Friesland geboren? Lotje (oerlis) 21 jul 2018, 12.03 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Na ongeveer het jaar 1500 was het Frysk geen bestuurstaal meer, het werd vervangen door het Nederlands. Persoonsnamen in (officiele) geschriften ook. Wij verfriezen persoonsnamen van voor 1811, het jaar dat de burgerlijke stand met zijn officieel in het Nederlands geschreven persoonsnamen werd ingevoerd. Ik heb Eelco in Eelko veranderd. Er bestond trouwens al in redirect Eelco Alta. Drewes (oerlis) 21 jul 2018, 14.02 (CEST)Beäntwurdzje
Bedankt Drewes. Weet je, Eelco Alta {{DEFAULTSORT:Alta, Eelvo}} was de aanleiding tot mijn vraag... Lotje (oerlis) 21 jul 2018, 14.20 (CEST)Beäntwurdzje

Frjentsjer

bewurkje seksje

Hallo Drewes, nou breekt mijn klomp... de vader van David Petraeus, Sixtus Petraeus, is afkomstig van Frjentsjer. Lotje (oerlis) 22 jul 2018, 07.21 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Ja, ja, 'we' zitten overal Lotje, vooral sinds de landbouwcrisis 80er jaren 19e eeuw en de naoorlogse emigratiegolf van de jaren 50 20e eeuw. Drewes (oerlis) 22 jul 2018, 20.27 (CEST)Beäntwurdzje

Hessel fan Martena

bewurkje seksje

Only me again, ik had de link naar de de.Wikipedia makkelijker gemaakt. is dit goed zo? Lotje (oerlis) 22 jul 2018, 08.22 (CEST)Beäntwurdzje

Ik ben op een afbeelding van Cunera van Martena en haar echtgenoot gestoten. Is het zinvol de pagina van Hessel fan Martena uit te breiden met de naam van zijn dochter, Cunera van Martena? In het kader van de tentoonstelling in Frjentsjer: "Hessel van Martena, verrader van Friesland" misschien?
Weet je wat ik zo vreemd vind aan die afbeelding van Cunera van Martena? Het zou dateren van 1553, maar toen was Adriaan fan Cronenburgh 8 jaar oud, een natuurtalent? Bovendien staat in de linkerbovenhoek van het schilderij het jaartal 1598. Iets om op te knabbelen voor mij. Lotje (oerlis) 22 jul 2018, 13.44 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Hoi. Scherp opgemerkt. Adriaan fan Cronenburgh leefde van 1525 (zegt en:) of 1535 (zegt RKD) - ca. 1604 blijkt, en was vanaf ca 1547 werkzaam in Noord-Nederland, das één. Cunera/Cnier(ke) van Martena leefde van 1500-1564. Dus het jaartal 1553 kan kloppen. Dat 1598 kan ik niet verklaren. Rudolph van Buynou, haar man, stierf in 1542 en zou dus in 1553 postuum geportretteerd zijn. Drewes (oerlis) 22 jul 2018, 19.41 (CEST)Beäntwurdzje

Mûnein

bewurkje seksje

Hallo Drewes, omdat Swarte Kees niet meer actief is hier, mijn vraag aan jou: ik had een paar afbeeldingen gevonden van Tjitske en Folkje de Vries, misschien kan je er hier wat mee aanvangen? Lotje (oerlis) 23 jul 2018, 11.49 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Heb een foto van de famkes bij Mûnein geplaatst. Drewes (oerlis) 23 jul 2018, 12.24 (CEST)Beäntwurdzje
Ziet er goed uit toch? Lotje (oerlis) 23 jul 2018, 12.42 (CEST)Beäntwurdzje

Dwinger

bewurkje seksje

Hallo, drewes, zou dit correct zijn om toe te voegen? :)

Lotje (oerlis) 23 jul 2018, 14.08 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Lijkt me prematuur. We hebben (nog) geen stukjes over de heren. Drewes (oerlis) 23 jul 2018, 17.51 (CEST)Beäntwurdzje
Max Dwinger (fencer born 1943) waar ik een plaatje aan toevoegde.... Lotje (oerlis) 23 jul 2018, 19.27 (CEST)Beäntwurdzje

De Tsien fan Martens Afke

bewurkje seksje

Hallo Drews, wil je eens nazien? Ik had een plaatje toegevoegd maar omdat de tekst niet in het Frysk is, dacht ik dat het misschien niet okay is. Bedankt. Lotje (oerlis) 24 jul 2018, 17.44 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Fan my mei it. Drewes (oerlis) 24 jul 2018, 17.55 (CEST)Beäntwurdzje
Okay, bedankt. Lotje (oerlis) 24 jul 2018, 17.58 (CEST)Beäntwurdzje
@Lotje: Voorlopig bedoel ik, mocht er een plaatje van de Fryske uitgave ter beschikking komen.

File:Nouke.png

bewurkje seksje

Hallo, Drewes, kan jij dit vertalen? Lotje (oerlis) 26 jul 2018, 13.58 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Hallo L. Het bijschrift is in het Sealterfrysk en dat beheers ik vrijwel niet. Drewes (oerlis) 26 jul 2018, 14.15 (CEST)Beäntwurdzje
Dan ga ik daar eens navragen. Toch bedankt hoor. :) Lotje (oerlis) 26 jul 2018, 14.18 (CEST)Beäntwurdzje

Rûchkâlt

bewurkje seksje

Wat is it hyt, net? Ik wie fan 'e middei noch in stikje oan it skriuwen, mar ik bin om fjouwer oere hinne mar opholden, want de fingers kleefden my gewoan oan it toetseboerd fêst. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 26 jul 2018, 22.43 (CEST)Beäntwurdzje

@Ieneach fan 'e Esk: Op it stuit is hjir efterhûs 37 gr. en binnendoar 29. De tún is fierhinne nei de kl**ten. Dit is net moai mear. Drewes (oerlis) 27 jul 2018, 18.56 (CEST)Beäntwurdzje
Ja, man, 't is wat! It gers is hjir ek allegear dea of sa goed as en ik frees it slimste foar de struken efter yn 'e tún dy't fan dy twa wike froast yn maart ek al flinke knau krigen hawwe. Ik haw juster mar in dei lins nommen. Ik haw in dvd sjoen dy't ik hast trijefearns jier lyn al kocht hie, mar dêr't ik op myn manier noch noait oan ta kommen wie, en fierders haw ik my mar wat deljûn mei in boek. Ik wie hjir (yn 'e Greidhoeke) net sa hjit as by jo, mar we sitte hjir tichter by see, fansels (teminsten, ik miende dat jo ris sein hiene dat jo yn Drachten wennen). Dochs noch by de 35 graden om, en binnendoar 32. No, fan 'e moarn daliks alle ruten iepen en tsjin teetyd wie de waarmte aardich út 'e hûs. As dit ús foarlân is, mei de klimaatferoaring, dan moatte we marris ynvestearje yn airconditioningspul, leau ik. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 jul 2018, 21.35 (CEST)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk: Dat jo sitte yn Greidhoeke? Ik hie jo noardwestlik fan Frjentsjer tocht.Drewes (oerlis) 28 jul 2018, 21.49 (CEST)Beäntwurdzje
Nee. Ik wol leaver it plak net neame, want it is net sa'n grut doarp, dat dan is de anonimiteit gau fuort (dat hawwe je yn in plak as Drachten fansels folle minder), mar litte we sizze dat it yn 'e trijehoek tusken Frjentsjer, Ljouwert en Boalsert leit. Ik bin aardich bekend yn al dy trije stêden, om't wy foar guon dingen hjirop en foar oare dingen dêrop oriïntearre binne. Mar ik kom ek wol yn 'e Bjirmen, benoarden Frjentsjer, want dêr haw ik in soad famylje wenjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 jul 2018, 21.59 (CEST)Beäntwurdzje

Ofbyld:Fallen foar it Heitelân.jpg

bewurkje seksje

Hallo Drewes, kan je dit in het Nederlands beschrijven? Ik dacht "gevallen voor het Vaderland". Bedankt. Lotje (oerlis) 27 jul 2018, 18.15 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Dat is correct Lotje. Gr. Drewes (oerlis) 27 jul 2018, 18.51 (CEST)Beäntwurdzje

Hinnemastate

bewurkje seksje

Hallo Drewes, op de nl werd dit artikel genomineerd voor verwijdering, zie ook Hinnema State, misschien moest je eens langsgaan. :) Lotje (oerlis) 28 jul 2018, 07.42 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Ik denk dat het gezond verstand hier wint en het artikel zal blijven. Voor vrijwel alle states (en ook sates) geldt dat de naam verschillend geschreven is in het verleden, geen taalstandaard weet je wel. In dit geval is Hinnema State, Hinnema state en Hinnemastate allemaal goed, maar de laatste vorm is modernst, sjoch Oerlis:List fan states en stinzen yn Fryslân. Drewes (oerlis) 28 jul 2018, 11.25 (CEST)Beäntwurdzje
Bedankt Drewes, ik voegde er een plaatje aan toe maar had nog een vraagje m.b.t. Camstrastate en Dekemastate (Jelsum). Moet de de lijst worden aangepast of is het dit de bedoeling? Lotje (oerlis) 28 jul 2018, 12.40 (CEST)Beäntwurdzje
@Lotje: De lijst is zo goed met Dekemastate (Jelsum). Drewes (oerlis) 28 jul 2018, 13.22 (CEST)Beäntwurdzje

Frâns fan Donia

bewurkje seksje

Hallo Drewes, ik had een plaatje toegevoegd, maar de beschrijving laat ik liever aan jou over. :) Lotje (oerlis) 28 jul 2018, 08.34 (CEST)Beäntwurdzje

Description

bewurkje seksje
 
Laat hen kruipen die niet gaan durven
Laat hen buigen die niet rechtstaan durven...

Hallo Drewes, kan je me helpen bij de vertaling? Lotje (oerlis) 31 jul 2018, 10.45 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Njet. Ik begin er gewoon niet aan. En als ik jou was liet ik het - al vrij vertaalde, net niet rake - bijschrift zo. Gr.

Willem Loadewyk fan Nassau-Dillenburg

bewurkje seksje

Hallo Drewes, kijk eens wat ik vond: Us Heit, een sigarenmerk. Heel toepasselijk. Hebben jullie een artikel over sigaren? Dat zou een imo een geschikt plaatje zijn. :) Lotje (oerlis) 7 aug 2018, 16.34 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Ikke nog eens. Wat leuk dat je dit plaatje vond. Ik wist niet van het bestaan van dat sigarenmerk. Ik plaats de foto bij het artikel. Groetnis Drewes (oerlis) 7 aug 2018, 17.30 (CEST)Beäntwurdzje
Zoals elke dag, weer iets bijgeleerd. :) Lotje (oerlis) 7 aug 2018, 17.46 (CEST)Beäntwurdzje

Stobberak

bewurkje seksje

Hallo Drewes, only me again, heeft deze afbeelding iets van doen met Stobberak? Lotje (oerlis) 7 aug 2018, 16.44 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Hallo Lotje. Het bijschrift zegt dat de foto is genomen in Uitwellingerga, gemeente Súdwest-Fryslân. Het Stobberak ligt een paar kilometer ten zuiden van die plaats. Bovendien is er volgens de Bosatlas van Friesland maar 1 Stobberak in de provincie. Dus ja, het bordje heeft ermee van doen. Het bordje lijkt op een betonnen muur bevestigd te zijn en die zou best eens kunnen behoren bij de brug in de A7 over het Stobberak, maar met zekerheid kan ik dat niet zeggen natuurlijk. Drewes (oerlis) 7 aug 2018, 17.27 (CEST)Beäntwurdzje
Okay, bedankt Drewes, dan maak ik geen interwikilink van deze afbeelding. Lotje (oerlis) 7 aug 2018, 17.46 (CEST)Beäntwurdzje

Friese Koerier

bewurkje seksje

Hallo Drewes, zonet stootte ik bij commons op een 23 afbeeldingen gemaakt in opdracht van de Friese Korier en dacht dat je ze misschien eens kan overlopen, of er iets geschikt is voor de Frysk Wikipedia.

En dan zag ik ook nog deze afbeelding De Koerierster van Tineke Bot in de Prinsetún. Een prachtig kunstwerk meen ik. Lotje (oerlis) 9 aug 2018, 17.33 (CEST)Beäntwurdzje
@Lotje: Hallo. Die foto's gemaakt in opdracht van de Friese Koerier heb ik bekeken. De mooiste vind ik die van de Ouden van Dagen uit Drachten op bezoek bij koningin Juliana, die hou ik in het achterhoofd. Een variant van de Koerierster staat al bij Koerierster op nl:, maar deze is mooier, ik ga hem plaatsen bij ons artikel Koerier. Drewes (oerlis) 9 aug 2018, 18.39 (CEST)Beäntwurdzje
Dat lijkt mij een logische aanvulling van het artikel, een koerierster in Ljouwert. Lotje (oerlis) 9 aug 2018, 18.42 (CEST)Beäntwurdzje

List fan ferneamde Friezen

bewurkje seksje

Hallo Drewes, wat betreft Havank, kan het zijn dat dit "De Schaduw" ("It Skaad") is in het Frysk? Lotje (oerlis) 10 aug 2018, 06.34 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: De Schaduw is de bijnaam van hoofdpersoon in vele detectives van Havank. Drewes (oerlis) 10 aug 2018, 11.23 (CEST)Beäntwurdzje

Ofbyld:Finale FF80022.jpg

bewurkje seksje

Only me again, zou dit Klaas Jansma kunnen zijn? Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan dergelijke afbeeldingen (low quality) te laten deleten. Maar misschien wil je eens ene kijkje nemen naar de bijdragen van deze gebruiker en kunnen de afbeeldingen (januari 2016) allemaal verwijderd worden. Graag je advies. Lotje (oerlis) 10 aug 2018, 07.31 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Goeie. Yndie, het is Klaas Jansma op de zeer slechte foto. Er zitten natuurlijk ook goede tussen. Plus dat ik nu ook weet wie Gebruiker Douwegerlof is, de schrijver van Uytland op nl:. De man met bril op deze foto is Tom van Mourik, de huidige waarnemend burgemeester van Smallingerland. Misschien ga ik die gebruiken. Drewes (oerlis) 10 aug 2018, 11.19 (CEST)Beäntwurdzje
Bedankt Drewes, ik zou die afbeelding dus ook kunnen plaatsen op de nl met als onderschrift: Uitreiking oorkonde aan 'Redbadambassadeur' Henk Wolf (links) en Tom van Mourik (rechts), of had ik dat verkeerd begrepen? Wat denk je? Lotje (oerlis) 10 aug 2018, 14.10 (CEST)Beäntwurdzje
@Lotje: Ik heb de foto nog niet gebruikt omdat ik niet snap in welke hoedanigheid Van Mourik bij de uitreiking was. Hij was toen wethouder en kreeg de oorkonde overigens zelf NIET. Henk Wolf pleite voor Kening Redbad bij de verkiezing van de Grootste Fries door F.F.J. Bernlef en was in die zin 'ambassadeur'. Ik zou de verwijzing naar Redbad dus weglaten en weghalen op nl:. Drewes (oerlis) 10 aug 2018, 16.41 (CEST)Beäntwurdzje
Oei, ik was weer te vlug. Doe ik nu. Lotje (oerlis) 10 aug 2018, 16.45 (CEST)Beäntwurdzje

Afbeeldingen in infobox bij gemeenten

bewurkje seksje

Only me again... waarom staan er geen afbeeldingen/sfeerbeelden in de infoboxen? Neem nu bv. Medemblik (gemeente). Een afbeelding zegt meer dan duizend woorden denk ik zo. :) Lotje (oerlis) 10 aug 2018, 16.10 (CEST)Beäntwurdzje

@Lotje: Da weet ik nie. De oude ynfoboksen, zoals bij Medemblik, hadden die mogelijkheid niet. Zet er gerust een plaatje bij als dat je blij maakt... Drewes (oerlis) 10 aug 2018, 16.28 (CEST)Beäntwurdzje
Dat wil ik graag doen, maar ik weet niet zo goed hoè,
|ofbyld = ???

Vraagje i.v.m. afbeelding

bewurkje seksje