Tank foar dyn wolkom! Jo ek wolkom hjir, WanabeFrysk! Cicero 21.16, 28 mar 2005 (UTC)

StreektalenBewurkje

Ja, dat is sa, mar it hie ek "IEN kriterium" wêze moatte. It mei ek wat oars wurde; iIt giet der gewoan om dat ik in bredere list meitsje wol as wat heger op de side stiet, mar dat ik al in kriterium hawwe moat om net elts idiolekt opnimme te moatten. (Ik haw it noch wat oanpast.) Aliter 19.33, 23 apr 2005 (UTC)


 • Tankewol foar dyn stikje, WanabeFrysk. Ik moat sizze, dû likest my in echt taalwûnder ta datst dy mei sa'n 10 talen dwaande hâldst!

Hast gelyk; myn stikjes kinne wat langer. Mar men moat earne begjinne. Wy prate neeje wike wol ris wer! De jûkte.

Tank foar dyn wolkomsberjocht!Bewurkje

Goeie Wol-graach-Frysk-wêze (s.e.b.a.: Caesarion) ... tank foar dyn wolkomsberjocht! Ik doch ik sil mar ea sjen eat of dêr hjir te dwaen is... (ik hoop da'j't 'n bietjen lesen kan waant myn Vriese spelling is bar slecht haha!) Groetnis: Servien 11.28, 19 okt 2005 (UTC)

Kees, ik sis dy, tink dêr yn it ferfolch sels ek ris om...:))Bewurkje

No Steinbach, dan sille jo tenei gjin lest mear fan my ha, der is no in meidogger minder Swarte Kees 19.18, 19 okt 2006 (CEST)


APS (ante-post scriptum): sil de titel user page net feroaret moatten wurde nei meidoggerside, it stiet sa frjemd yn it Ingels?

oanpast. Theun 18.43, 19 okt 2005 (UTC)

PS: s.e.b.a. - stiet ek bekint as

DookjenBewurkje

Goeie WanabeFrysk. Ik haw de ynstelling-rie side foar it grutste part oerset yn de styl fan it dookjen (sekers noch net sûnder flaters), gewoan om ris te besykjen nei oanlieding fan jo dyn opmerking fan in pear moanne lyn. Ik woe it eins mar feroarje yn de styl fan it jookjen mar kinst it no noch besjen yn de styl fan it dookjen.Theun 18.43, 19 okt 2005 (UTC)

Tank foar dit berjocht Theun! Wat my oanbelanget mei it wol sa bliuwe... :-) WanabeFries Velim, non opto 15.44, 20 okt 2005 (UTC)

MakkumBewurkje

Dat wie dan jo earste aksje as behearder, leau'k. Oant no ta wie it sa dat foar in daalks wiske side in útlis op Wikipedy:Siden wiskje skreaun waard, mar mei dat wiskloch soe dat no ek sûnder kinne.

Noch wat oars: At jo it yn sa'n gefal wat oan tiid hawwe, dan kinne jo ek sels in stobbe skriuwe, en der {{stobbe}} op sette. Dan leart de makker fan dy side faaks ek wat er al skriuwe kin. Aliter 04.43, 14 nov 2005 (UTC)

Indied, dat wie myn earste aksjke as behearder. Ik skreau doe't ik noch gjin behearder wie faak in stobbe, om't dat dan noch de betste manier wie om fan ûnsin of te kommen. Ik fertrou myn Frysk einlik net genoch om der samar in stobbe fan te meitsjen. Mar jo hawwe fansels gelyk dat it skriuwen fan in stobbe wat konstruktiver is... WanabeFries Velim, non opto 12.04, 14 nov 2005 (UTC)

Hâldt dan leaver mar fêst oan jo stobben, fral yn sa'n gefal as dit wêr't it de earste bydrage fan die meidogger is, en wat er skreaun hat al wat mei it mêd fan dwaan hat. De Wikipedy waakst fierder, en soe de earste skriuwer ris werom komme, en wy moatte dochs oannimme dat guon dat al dogge, dan sjocht er hoe't de Wikipedy fierder bout op in lyts begjin. It is fansels wat oars as de titel fan de side op sich ûnfatsoenlik is of soks.

Wat dy flaters oanbelanget: wêz mar net te benaud. Dit is de Wikipedy; alle flaters wurde ier as let fûn en weihelle. As jo jo tekst slim betwivelje, skriuw dan eat as "Stobbe; moat noch neisjoen wurde." by de gearfetting, dan witte lju dy't de feroarings besjen dat dêr noch wat wurk oan is.

No, ik hoopje jo hawwe hjir wat oan. Dit soe earne op mienskipsside stean moatte; faaks is it wat foar de wisk-rie-side. Fiel jo frij en skriuw der dêr wat oer, at dat net in trochferwizingsside is. Aliter 20.05, 14 nov 2005 (UTC)

ynterwiki's & taalberjochtBewurkje

Goeie WanabeFrysk! Dat is in goede opmerking fan jo, oer dy ynterwiki's. Dêr sil ik yn 't ferfolch (wat mear) om tinke.

Oer it taalberjocht. Ik haw dêr "Ingelske namme" by set om't my dat wol handich talike as wy aanst oan wat ûnbekendere talen takomme. Ik haw bygelyks ea ris in stikje skreaun oer it Liifsk, dat sprutsen wurdt yn Letlân. As ik dêr oan ta kom, wol ik dêr ek in Fryske wikipediaside oer meitsje en dan like it my wol handich dat men dan fuort sjen kin dat dy taal yn it Ingelsk "Livonian" hyt. Jo hawwe fansels gelyk dat it foar dialekten fan it Frysk en Nedersaksysk neat tafoeget. Mar dy sel stiet no ienris yn dy tabel en ik wol eins graach ien standerttabel by talen brûke. Dat dêrom wol ik dat eins mar sa litte sa't it no is.

Ik lês jo opmerkings nochris oer om te sjen at ik alles beantwurde haw, en no liket it my by neier ynsjen wol ta dat jo net freegje wêrom't der überhaupt in sel mei "Ingelsk namme" yn dat taal-berjocht sit (dat haw ik dus hjirboppe beantwurde), mar wêrom't dy sel net "Nederlânske namme" is. Mocht dat jo fraach wêze, dan sil ik dy ek noch even beantwurdzje. Dêr haw ik nammentlik trije redens foar.

1. Yn it foarste plak wike de Ingelske nammen faak mear fan it Frysk ôf as de Nederlânske (ferlykje by boppesteand foarbyld de nammen Liifsk-Lijfs-Livonian). Mei oare wurden, de Nederlânske nammen kinne yn 'e measte gefallen wol fan it Frysk ôflaat wurde.

2. Tsjintwurdich kin hast elkenien wol wat Ingelsk lêze en mei't der yn it Ingelsk folle mear ynformaasje op it ynternet (en ek yn de wikipedia) te finen is as yn it Nederlânsk, liket it my it handichst om mei de Ingelske namme daliks oan te jaan hoe't men it bêste fierdere ynformaasje fine kin (bygelyks by Google).

3. En ek fyn ik dat de Nederlânske ynfloed yn it Frysk al grut genôch is, en dat wy op 'e Fryske wikipedia sa min mooglik Nederlânsk brûke moatte.

Ik hoopje dat ik sa al jo fragen beantwurde haw. Sanet, dan witte jo my te berikken. Woadan 14.26, jan 16, 2006 (UTC)

Tankewol Wodan, dat si wol dúdlik sa. Allinnich oer it tride punt: fansels moatte we hjir besykje in bitsje echt Frysk te skriuwen, om't yndied it Frysk wat je op strjitte hearre net echt suver is. Dat is noch wat oars as de ynfloed en de onwÊzichheid fan it Nederlânsk yn Fryslân ûntkinne of weistoppe (?) te besykjen. Sa rinne je trouwens ek it risiko der in soart keunstaalke fan te meitsjen. Litte wy foaral net dwaan of it Nederlânsk foar it Frysk net fan belang is. Dy filosofy haw ik in bytsje oernimmen fan it Limburchsk en de Limburchske Wikipedy: de lju dy't har dwaande hâlden my it kultivearjen fan dy taal operearjen dochs foaral fanút de filosofy dat de norm foar in streektaal dochs foaral by de sprutsers list, en net troch in ynstituut faststelle wurde moat. WanabeFries 15.35, jan 16, 2006 (UTC)
Akkoart. Dêr hawwe jo ek wol wer gelyk oan. Hoewol't ik noch al sizze wolle soe dat ûntkenne fan 'e ynfloed fan it Nederlânsk net alhiel itselde is as moedwillich Nederlânsk op Fryske wikipediasiden op te nimmen. Mar hawar. Woadan 09.23, jan 18, 2006 (UTC)

Wa(t) wolle jo wêze?Bewurkje

At it jo der net om giet dat jo Frysk wêze wolle, mar mear dat jo net in Fries binne, dan is der no in behearside om meidochnammen te feroarjen. Sjoch der dan al nei at jo al as net dy útsûnderlike stavering fan "wannabe" sa hâlde wolle. Aliter 00.09, apr 4, 2006 (UTC)

A, tankewol Aliter, dêr sil ik noch efkes oer neitinke. Ja krekt, jo as rjochtenútfurder moatte dat no kinne. Ik haw deselde side op de Limburchske Wikipedy. WanabeFries 08.36, apr 11, 2006 (UTC)

KollumerlandBewurkje

Hallo,

Ik ben niet Friestalig, maar ik had even een vraag.

Hoe zeg je: Kollumerland en Nieuwkruisland in het Fries? Deze Friese naam wil ik dan graag toevoegen aan de Nedersaksische pagina van de gemeente. 81.205.234.85 12.03, apr 13, 2006 (UTC)

Kollumerland is iig Kollumerlân, van Nieuwekruisland bestaat nmw geen officiële Friese naam; Nijekrúslân is de voor de hand liggende letterlijke vertaling. WanabeFries 13.57, apr 13, 2006 (UTC)
"Nieuwekruisland" is "Nijkrúslân"." Mar "Kollumerlân en Nijkrúslân" soe tink allinnich brûkt wurde at der in juridysk korrekte oersetting makke wurde moast. De gmeente brûkt op himsels Nederlânsktalige nammen. It Nijkrúslân is it gebiet fan dy namme, en fierder werom yn de skiednis hat it ek in skoftke in gritenij apart west. Mar de gemeente liket altiten gewoan "Kollumerlân" te wêzen. Aliter 22.19, apr 14, 2006 (UTC)

Rob van HintumBewurkje

Dy Rob van Hintum dy't jo wiske hawwe, dy stie ek neamd op Crazy Brains. Jildt dat dan ek as reklame? Mysha

Lestich. Der hawwe we leau'k noch net sa'n dúdlik beleid foar as op nl:. Mar no keam der noch by dat it artikel yn it Hollansk wie, en at je alle Hollânske artikels dy't dochs wol op promoosje rjochte lykje stean litte en nei it Frysk oersette kinne je dwaande bliuwe. Of dat Crazy Brains op himsels ensyklopedy-fähig is haw ik noch et útsjoen, en ik haw it no eins efkes net oan tiid? Wolle jo dat faaks dwaan? Ik leau dat der op Wikipedy:Siden wiskje stiet wat de normale nominear-prosedure is. Groetnis WanabeFries 14.23, apr 18, 2006 (UTC)

SteinbachBewurkje

Meidogger:WanabeFrysk is no Meidogger:Steinbach. Aliter 23.47, apr 18, 2006 (UTC)


Boppensteande werneamd fan Meidogger oerlis:WanabeFrysk.

Understeande op de nije side Meidogger oerlis:Steinbach.


WanabeFryskBewurkje

Meidogger:WanabeFrysk is no Meidogger:Steinbach. Aliter 23.49, apr 18, 2006 (UTC)

Graach dien. Aliter 00.05, apr 19, 2006 (UTC)

ByldhoukeunstBewurkje

Ik sjoch dat net oars; dy keppeling hie net folle mei byldhoukeunst te krijen. Aliter 00.51, mai 22, 2006 (CEST)

Swarte KeesBewurkje

Beste Steinbach, Ik bin noch mar in pear dagen dwaande mei Wykipedia. Om it ek kwa Frysk wat te ferbetterjen haw ik in tal fouten yn teksten ferbettere.It like my it koartste paad om soks fuortendaliks oan te passenFan de ôfspraak om gjin oanpassings yn oarmans teksten te meitsjen wist ik dan ek neat. Dank foar dyn tip, ik sil it tenei fia "oerlis" dwaan.

ynterwiki'sBewurkje

Der binne in soad redenen om mei te dwaan oan Wikipedia. De ien hatl in soad niget oan ien ûnderwerp , in oar hat it goed foar mei de lytse talen, in tredde wol safolle mooglik gegevens yn de ensyklopedy ha. Dan binne der ek minsken nedich dy’t alles yn goede banen liede. Alles bart meast út idealisme en yn frijheid. In betingst by Wikipedia is ek dat alles fan foarôf oertocht wurdt. Foar in behearder jildt soks nammers temear. As meidogger wurket oanmoedigjen better as it kritisearjen fan oaren. Ik hoop dat jo as studint ek in soad learmasters ha dy’t soks by jo yn praktyk bringe. Jo opmerking fan ferline wike skeat my yn it ferkearde kielsgat. It is my lang goed en minsken meie my ferbetterje wêr’t soks kin, mar at it net opbouwend giet wurdt Kees koart foar de kop. Dan is’t: Klear is Kees. It ferstân moat der lykwols by dat ik sil besykje om de trie wer op te krijen, mar it kostet wol muoite. No klear, wy hawwe it der mar net wer oer. Swarte Kees 16.21, 22 okt 2006 (CEST)

Hier hageneesBewurkje

Hoi Steinbach, weer eens wat Nederlands hier, zat net in het Fries het stukje over De Haach te lezen, maar betekent "eartiids" zoiets als voorheen, in het verleden? In dat geval is het niet juist: Je hebt de Gemeente 's Gravenhage, die bestaat uit Den Haag, en verder stadsdelen zoals Scheveningen, Loosduinen ed.--Waxxzer 18.31, 13 nov 2006 (CET)

Ferlidiging??Bewurkje

Hoi Steinbach,

Sjochst hjir ek wêr sa no en dan. Betinkst ek nije fryske wurden, 'ferlidiging' haw ik nea fan heart en it stiet ek net yn it wurdboek. Ik nim oan datsto 'belediging' of 'mislediging' bedoelst. 'Ferlige' bestiet wol mar dat betsjut wer wat oars (lige om te mislieden).
Kinsto miskien ek it IP-nûmer yn it kommentaar stean litte, fyn ik altiten wol handich yn it wiskloch om te sjen at wy fan in IP-nûmer de lêste tiid mear siden wiske hawwe (wurdt it miskien tiid foar in blokje). Theun 21 jun 2007, 17.14 (CEST)

O sorry. Ik soe sweard (?) hawwe dat ik dat earne lêsd hie. Wat dy blokkade oanbelanget: dy fandaal hie in kwetsjend "artikel" skreaun oer immen oars, "... is een flikker" of soksawat. Dat is gans wat slimmer as in trochsnee-ûnsinartikel, dat is cyberpesten (?). Steinbach (WanabeFries) 22 jun 2007, 22.30 (CEST) en ja, ik moat ris in wurdboek keapje, wat mei student en te min jild en sa...

fy wiktionary behearder/sysop soughtBewurkje

Hi, Steinbach! Apparently the fy wiktionary has had no real sysop/behearder for a year now. I have put out a general distress call here. Is there any chance you might be able and willing to help out just a bit? Groet út Noard-Amearika; ik winskje dy in moaie dei. :-) Winter (Snakesteuben 22 apr 2008, 15.27 (UTC))

Goeie,Bewurkje

ik haw no offisjeel ien wurdboek 'Fries-Nederlands'. Is it aardich of net? Ik heapje dat myn Frysk is no net hieledal ferkeard. Groetnis --Hardcore-Mike 22 jun 2010, 14.43 (CEST)

MidfryskBewurkje

Jûn,

It Frysk hat krekt lykas de Westgermaanske-talekloft namfallen hân. Sokke namfallen binne yn ferskate talen werom te finen, lykwols brûke de ûnderskate talekloften harren namfallen op oare wizen, sa ek it Frysk. It brûkme fan de âlde Fryske namfallen rint yn tiid en brûkme net lykop mei it Nederlânsk (better sein Dytsk of Nederfrankysk) en dêrom is de ferliking eins om 'e nocht en net sa relevant.
.
It brûken fan namfallen sjoch ik sels net as konservatyf ;-)
.
Gjin midfase yn in taal is ek 'suver nuver'. Yn de taalwittenskip wurde dy ferskillende tiidrekken as helpmiddel brûkt. It Frysk lit syn tiidrekken op ferskate wizen yndiele. Sa kin it wêze dat it tiidrek 1400-1550 somtiden ek as Midfrysk sjoen wurdt. Ik sil it dy sjen litte mei in lyts oersjoch:

 • Alde yndieling:
  • 1100-1550 Aldfrysk
  • 1550-1800 Midfrysk
  • 1800-no Nijfrysk
 • Nije yndieling
  • Runeskrift-1300 Aldfrysk
  • 1300-1550 Midfrysk
  • 1550-1800 ier-Nijfrysk
  • 1800-no Nijfrysk

De oantsjuttingsâld en nij ferwize nei publikaasjes. Yn de nijere publikaasjes wurdt de saneamde nije yndieling brûkt.
.
Dan is der ek noch wat mei oerlevere teksten tusken 1550 en 1800. Yn dy tiid dy't ik no mar Midfrysk neam is neffens in protte boarnen net sa'n soad skreaun. Dat is net wier. Der is altyd wol skreaun mar inkeld Japiks syn literêre wurk is fan in heger nivo. Yn dy tiid wurde bêst wol in protte brulloftsdichten, sprekwurden en lytse teltsjes skreaun, dêrneist wurde sonetten en psalmen oerset. Hja hawwe by de Fryske Akademy in korpus Midfrysk dy't se dêr aansen as basis brûke sille foar in wurdboek fan it Middfrysk. Inkeld op basis fan Japiks syn wurk kin men gjin akademysk wurdboek meitsje.
.
Ik set myn lytse ;-) útlis ek op de oerlisside fan it artikel Midfrysk del.

Mei freonlike groetnis, --Kening Aldgilles 16 aug 2010, 20.28 (CEST)

It Artikele 'East-Berchisk' op myn NL-MeidoggerpagninaBewurkje

Goeie beste Steinbach,

ik haw hijr in nije artikele in it Frysk ferfryskje. Is my stavering en spraaklear best genôch? Hieledal tank en groetnis fan -- Hardcore-Mike 16 aug 2010, 21.46 (CEST)

Best genôch? --Hardcore-Mike 17 aug 2010, 20.17 (CEST)

Bestannen oanbiede, Wizard uploade?Bewurkje

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 18 sep 2014, 21.22 (CEST)

Nei Sinteklaas...Bewurkje

Bêste Steinbach. Ik sjoch út nei jo bydragen. Fannijs wolkom! Drewes (oerlis) 30 nov 2015, 17.40 (CET)

Tank Drewes! Ferwachtsje der net al te folle fan, ik kan noch hieltyd better Limboarchsk en Sieusk. Litte wy sizze dat ik "wêromkomme" sil... Steinbach (WanabeFries) (oerlis) 30 nov 2015, 17.47 (CET)
Meitsje jo net drok oer jo Frysk. Dat ferbetterje wy wol at it moat! Drewes (oerlis) 30 nov 2015, 17.56 (CET)