Wymbrits (lân)

Wymbrits wie yn it begjin fan de 13e iuw ien fan de trije lannen dy't tegearre Westergoa foarmen. It omfette dêrmei gâns súdwest Fryslân; likernôch alles wat súdliker lei as Tersoal en westliker as De Jouwer, útsein wat part wie fan Wildinghe, no Wûnseradiel.

De namme betsjut nei alle gedachten "Weinbrêge". It is net hielendal wis om hokfoar brêge it hjir gong, mar ien útlis is dat dit de brêge wie oer it syl yn de Himdyk, it plak dêr't de stêd Snits ûntstien is.

Mei de opkomst fan de stêden, en mei it ôfsplitsen fan nije dielen oan de súdkant waard Wymbrits om 1500 hinne feroare yn Wymbritseradiel.