Ik skriuw hjir foàr Friezen en oèr Fryslân, benammen oer De Jouwer. Wat bûten de lytse Fryske mienskip falt kin better op in grutte Wikipedia opsocht wurde.