no 't jo hjir dochs binne,


nûgje ik jo út om te helpen by it koarter meitsjen fan dizze list.