Ik besykje te meitsjen artikels út Frysk wikipedia de Deenske wikipedia.