Wikipedy:Gasteboek

Wolkom yn it Gasteboek fan de Fryske Wikipedia. Klik hjir om in nije opmerking ta te foegjen.

Wy hawwe ek:


Protte sukses winske

bewurkje seksje

Ik jou sels Fryske les sûnt 2002 en folgje op dit stuit in koarte kursus Noardfrysk (Nordfrasch) yn Ljouwert by in oprjochte friezinne út Noard-Fryslân, Sabrina Jessen. Talen hawwe my nea folle sein, mar myn eigen memmetaal docht je dochs wol wat. It is in wichtich diel fan myn libben wurden, it is in stik identiteit, in stik kultuer. In protte súkses mei dizze side en troch kontakt mei oare praters/skriuwers kinne wy mear respekt en begryp foar elkoar krije.

mei freonlike groetnisse fan Lammert Dijkstra út Terbant (oarspronklik út Sleat, en dêr bin ik noch hieltyd tige grutsk op)


(Oarspronkelik skreaun yn 'GASTEBOEK'):
24 oktober 2003
Van harte gefeliciteerd met de omzetting van de Friese Wikipedia, niets zal nu alle Friestaligen meer belemmeren om hier hun kennis neer te zetten. Heel veel succes allemaal! Elly,

Fan herte lokwinske mei de oersetting fan de Fryske Wikipedia, neat hoecht Friezen mear yn it paed te stean, harren kennis hjir plak te jaan. Allegear in protte sukses tawinske! Elly,

Svenska och Frisiska

bewurkje seksje

Jag finner det mycket intressant att jämföra, och se hur likt och gemensamt språken och talen Svenska och Frisiska är. Vänliga hälsningar! Dan Koehl

Ik begrijp het eigenlijk niet, maar weet wel dat het Zweeds is. Walter 29/11/02
"Ik fyn it [Frysk] tige nijsgjirrig om thús te bringen, en te sjen hoe lyk en oerienkomstig it sprekken en skriuwen fan it Sweedsk en Frysk binne. Freonlike Groetenisse! DK".
(Of soksawat. Ik kin gjin Sweedsk.)
"Ik vind it [Fries] heel interesant om thuis te brengen, en om te zien hoe gelijk en overeenkomstig de spraak en het schrijven van het Zweeds en het Fries zijn. Vriendelijke Groeten! DK".
(Of zoiets. Ik spreek geen Zweeds.)

(Aliter)

Oersetting fan Jan de Kater: Ik fyn it tige nijsgjirrich om te ferlykjen en om te sjen hoe't de gelikens en de ferbûnens is yn taal en spraak fan it Sweedsk en it Frysk. Freonlike groetnis.

Alve Stêden

bewurkje seksje

Ik heb me de vrijheid genomen uw pagina "Alve Stêde" op de WikipediaNL te plaatsen. Voor verdere vertaling (als Vlaming is mijn kennis van de Friese taal niet dadelijk fantastisch) zal uw tussenkomst zeer op prijs gesteld worden. Eén en ander is bedoeld als aanmoediging voor uw werk. ArthurKing

Voor een Vlaming een uitstekende prestatie! Ik heb een paar kleine verschrijvingen gecorrigeerd. Bauke

Feliciteerd na de Frysk Wikipedia

bewurkje seksje

Gur Dai! Hartelijk feliciteerd na de Frysk Wikipedia (op Nordfraaisch is het Fraaisch of Fraasch). Baas

Congratulation with MediaWiki

bewurkje seksje

(Oarspronkelik skreaun op: Haadside/Oerlis)

I'd like to congratulate you on your decision to switch over to MediaWiki. As you've probably seen, it's a much better alternative than UseMod. As I maintain the article count statistics, I'd like to inform you that Frisian Wikipedia is growing a lot faster since changing over to MediaWiki. Also, I encourage you to keep growing and to try and beat the 100 and 1000 article marks as soon as possible. If you want inspiration, just look at the Romanian and Croatian Wikipedias, who were in the same situation as you a few months ago. The Romanian wiki for example, has grown to become an over-1000 articles wiki.

Good luck in making Frisian Wikipedia one of the best and largest out there!

Ronline

Fansels is dit "Mei dit", net "Troch dit". Mar toch. Aliter

Linux-omjouwing yn it Frysk

bewurkje seksje

Sûnt in oantal jierren hâlde in oantal leafhawwers fan ús Fryske heitelân harren dwaande om de Fryske taal yn te fieren yn in part fan‘e digitale wrâld, namentlik troch ien fan de fluezen dy’t brûkt wurde kin by it bestjoeringssysteem Linux oer te setten fan it Ingelsk nei it Frysk. De flues wêr’t men oan wurket hat de namme KDE, wat stiet foar “K Desktop Environment”. In oantal minsken hat sadwaande in aardich stikje wurk hjirfoar ferset, mar stadichoan is it troch oare drokte of sawathinne deablet en is it projekt ta in stilstân kaam. Ûnderwilens rint it projekt wer, mar it hâld net oer: op it stuit is der mar ien persoan dy’t de feitlike oersetting docht. Boppedat hawwe de persoanen dy’t harren no hjirfoar ynsette gjin deeglike Fryske eftergrûn en is wat der dien wurdt baseare op selsstúdzje en wurdboeken.

Jo fernimme wol, at dit projekt rinnen bliuwe moat op allinne mar in pear amateurs, dy’t mar in part fan harren frije tiid hjiroan spandearje kinne, dan wurdt it nea wat of it duorret yn elts gefal tiden. Alhielendal at we ús net beheine wolle ta it bestjoeringssysteem allinne, mar ek it (wichtichste) sêftguod lykas kantoare-applikaasjes en oare programma’s oersette wolle.

It fersyk wat ik mei dit berjocht dan ek dwaan wol is dit: kinne wy fan it KDE-projekt en ynteresearden fan de Fryske Wikipedy inoar net helpe, yn stee fan dat we it tsjel twa kear útfine? Wat foar ús projekt tige helpe kin binne minsken dy’t harren (profesjonele?) eftergrûn en in part fan harren tiid ynsette wolle om dit projekt mear gong te jaan en sa tagelyk ek yn te stean foar gever Frysk? (Dat lêste is mei sokke spesifike ûnderwerpen as ICT en har jargon út en troch in hiele put).

Foar mear ynformaasje oer dit KDE-projekt en in byld fan wat it doel krekt is, kinne jo sjen op de side KDE yn it Frysk. Op dy side stiet ek in eamel-adres fan'e koördinator fan it KDE-projekt; dit foar dejinge dy't ynteresse hat en mooglik meihelpe wol.

Út namme fan it team,

Andries Annema

Goeie Andries,

Ik haw alris in skoft dwaande west mei dat projekt (en it laket my oan dat it wer oppakt wurdt!) Ik haw op dit stuit mar sa út en troch wat tiid om mei it Frysk om te pielen en dat doch ik benammen hjir. Ik haw my oanmelden by de diskusjegroep, dan bliuw ik yn alle gefallen op'e hichte.

Sukses!

Groetnis, Bauke B. 10.32, 29 jul 2004 (UTC)

PS Der is ek noch in âlde side oer it Fryske projekt yn'e loft: sjoch 1 faaks moat dêr eefkes in trochferwizing kome nei de nije!

Fan Oerlis:Haadside:
Katalan hat more than 10.000 articles.
Le catalan dépasse les 10.000 articles.
El català depassa els 10.000 articles.
O catalao supera os 10.000 artigos.
El catalán supera los 10.000 artículos.

Hi, could I request an article on Beowulf? Since Frysk is apparently the closest living language to Anglo-Saxon I would love to see these lines in Frisian for example in place of the English:

Line Original Translation
[1] Hwæt! We Gardena in geardagum, So! We Spear-Danes in days of yore Hawar! Wy Gardenen út eartiden
[2] þeodcyninga, þrym gefrunon Have heard of the fame of the kings, hawwe fernommen fan de pryslike kening en
[3] hu ða æþelingas ellen fremedon. How those nobles did great deeds. hoe’t ealju heldendieden útfierden.
[4] Oft Scyld Scefing sceaþena þreatum, Often Scyld Scefing, the army of his enemies, Faken skeinde Scyld Scefing troepen,
[5] monegum mægþum, meodosetla ofteah, many warriors, took their mead-benches fan manich folk ûntnaam hy meabanken
[6] egsode eorlas.Syððan ærest wearð terrified the nobles. Since he was first en iggewearre de ealju. Sûnt dat momint
[7] feasceaft funden, he þæs frofre gebad discovered, a foundling, he gained a consolation waard er faksearre fûn, him waard lykwols fuortsterke bearn
[8] weox under wolcnum, weorðmyndum þah, waxed under the heavens, prospered in glory, wûks ûnder de wolken, wurdjearring waard him jûn,
[9] oðþæt him æghwylc þara ymbsittendra until eventually everyone in surrounding tribes, oant dat wa dan ek fan de omwenjenden him,
[10] ofer hronrade hyran scolde, over the whale-road, had to obey oer de walfiskreed hearrigens ferskuldige wie
[11] gomban gyldan. þæt wæs god cyning! and yield to him. He was a good king! en harren goedachting jilde liet. Dat wie in goede kening!

Mithridates 08.06, mar 5, 2006 (UTC) Piter Dykstra, 19 febrewaris 2009/2 janewaris 2013

FRŶSLAN BOPPEEEE!

--194.109.165.182 10.44, mai 15, 2006 (CEST)--194.109.165.182 10.44, mai 15, 2006 (CEST)Mar und Garend!--194.109.165.182 10.44, mai 15, 2006 (CEST)--194.109.165.182 10.44, mai 15, 2006 (CEST)

PS Oant moarn!

ús Fryske taal en liet

bewurkje seksje

Goeie,

Wat geweldich om dit allegear te lezen. Ik probearje Frysk te skriuwen en lês sa folle mooglik Fryske boeken om de taal better kinnen te learen. As famke fan trije jier, berne yn Nijemarrum, haw ik yn Nagele Hollansk op strjitte leard. Thús haw we wol Frysk praat, mar jo ferjitte folle as jo net mear yn Fryslan wenje. En ik bliuw 'n grutske Friezinne. Foaral grutsk op Gasterlân. Folle lok en seine, Baukje Muizelaar, Heemserveen bij Hardenberg

P.S. Jimme krije it adres fan myn soan út Dubai. (Folker Frommeyer)

In Sealter Wikipedy?

bewurkje seksje

Sûnt maart wurkje ik op útnoeging fan Steinbach mei oan in Sealter test Wikipedy. Wy binne no mei syn fjouweren en der binne 269 artikels, lang en koart. Wy binne dêrmei grutter as 110 oare wol erkende Wikipedia's, sjoch http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

Wy hawwe no in oanfraach yntsjinne om hjir in echte Wikipedy fan te meitsjen. In Sealter Wikipedy liket in prima middel om ek jongere minsken foar de taal te ynteressearjen. Dat is net de bedoeling fan Wikipedia, mar de ynteresse foar de taal is wol in wichtige motor om goede artikels te meitsjen. Fierders moatte wy betinke dat net ien Wikipedy folslein is; elke taalrûnte kin syn tige spesifike bydragen leverje, ek as wy dêr it nut no noch net fan sjen kinne. Mar los fan dit moaie ferhaal: sjoch ris op http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages#Sater_Frisian_Wikipedia --Pyt 11.00, 9 okt 2006 (CEST)

In te gekke site.

De Friese annexatie van Friaul

bewurkje seksje

Het is mij opgevallen dat met name op de Franse wiktionary een heel stel woorden een vertaling hebben in zowel het Fries en in het Furlan (Friauls) die gelijkluidend zijn. Zo is bijvoorbeeld het woord trésor nu dus skat in het Friauls. Ik denk dat iemand wat taalcodes door elkaar gehaald heeft... Ik heb het zelfs overgenomen gezien op de Koerdische wiktionary. Ferhengvan aldaar heeft me beloofd dat hij de Furlan 'vertalingen' zal verwijderen, maar mijn protest op fr.wikti heeft tot niets geleid. Ik heb hierover ook op de Furlan wikipedia een mededeling nagelaten maar het lijkt me nuttig als er ook van Friese kant een protest komt. Als Hollander sta ik natuurlijk wat zwak in de schoenen..

In de hoop De Fries-Furlanische betrekkingen gediend te hebben nl:wikt:Gebruiker:Jcwf

Ja, dat is al een jaar zo. Niemand lijkt er iets aan te doen. Het is ook niet gemakkelijk: tenzij iedere wikti een Furlan-expert heeft is het alleen op te lossen door alle Furlan-vertalingen op alle wiktis weg te gooien en dan bij nieuwe vertalingen beter op te letten. Mysha

Onderzoek Friese Wikipedia

bewurkje seksje

Hallo, ik ben bezig met een klein onderzoek naar de Wikipedia's in "kleine talen" in Duitsland en Benelux. Wie me graag wil helpen en wat vraagen zou beantworden, kan me een mail sturen via mijn gebruikerspagina. Ik kan helaas alleen maar Duits en Nederlands, geen Fries.--Ziko 12 apr 2008, 15.20 (CEST)[beäntwurdzje]

Weak language, weak Wikipedia?

bewurkje seksje

Hello, at Youtube I put a video about smaller Wikipedias. If you are interested, please search there for "Weak language, weak Wikipedia? 01/03".--Ziko 25 jun 2008, 14.54 (CEST)[beäntwurdzje]

Tell us about your Wikipedia

bewurkje seksje

Hallo, op Meta is er (hier) een pagina met vragen voor Wikipedia-taalversies. Het zou mooi zijn dat er na ruim tachtig taalversies ook de Friese zou staan.--Ziko 26 okt 2008, 22.47 (CET)[beäntwurdzje]

frysk wurdboek on-line

bewurkje seksje

Hiel handich !!!

Hjirby wol ik jimme graach berjochtsje dat op de site www.hallofryslan.nl it Frysk Wurdboek en de Fryske staveringshifker no troch kompjûterferbining te brûken is. Mei freonlike groetnisse fan redactie@hallofryslan.nl

HURRA fy Fryske!

bewurkje seksje

jeg finte Frysk side og tror de var noe slags/stil af norsk! Frysk bruggte skandinavsk ingelsk og tysk som neder-tysk var 500 år siden... ? hilsen til sur naboene!

Du fant en fryske side of trodde det var norsk? Det er vel fordi friserne en gang kom fra Slesvig omegn, og dertil har der vært innflytelse i vikingetiden. Friserne bor alligevel ikke sør fra Los Angeles. Aliter 7 des 2009, 04.37 (CET)[beäntwurdzje]

Wolkomstside

bewurkje seksje

Ik haw yn it lemma 'Boerentoren' yn it Fryske ekwivalint de ferbinings-n derút helle, konform de regels fan it Frysk. Mar dat kin ik net dwaan op de haadside, want dy sit op slot foar besikers. Dêrom hjir efkes in kattebeltsje. H gr Top8

Lokwinske ta de 25.000e side fan de Sealter Wikipedy. --Bernd (talk) 9 jun 2012, 21.14 (CEST)[beäntwurdzje]

Beste mensen, er is weer een oproep sprekers voor de WCN. De Wikimedia Conferentie Nederland vindt op zaterdag 28 november 2015 plaats, op de bekende locatie Meeting Plaza in Utrecht. Het is dé gelegenheid om over Wikipedia, vrije kennis en onze andere onderwerpen te praten. We zullen in het programma weer verschillende tracks in het programma hebben, en gaan mensen mét 'wiki-achtergrond' maar ook zónder aantrekken. Dus - als je een idee hebt, mail graag naar het adres in de oproep. Ziko (oerlis)

Reisbeurzen voor deelname aan Wikimania 2016

bewurkje seksje

Wikimania, de jaarlijkse bijeenkomst van de wereldwijde Wikimedia-beweging, is dit jaar van 24 tot 26 juni in Esino Lario, Italië. Wikimedia Nederland stelt weer reisbeurzen ter beschikking voor actieve leden van de gemeenschap. Meer informatie over aanvraag en toekenning van deze reisbeurzen is te vinden op deze pagina. SRientjes (oerlis) 15 mrt 2016, 13.29 (CET)[beäntwurdzje]

Een paar vragen

bewurkje seksje

Beste Wikipedianen,
zelf vindt ik Fries één van de interessantste talen en Fryslân zelf is al een mooie provincie opzich. Daarom ben ik naar een aantal dingen benieuwd en heb ik een paar vragen:

  • Hoeveel vaste gebruikers hebben jullie? En dan bedoel ik de gebruikers die minimaal al een maand bijdragen.
  • Werken er ook Friestalige kinderen mee aan de Friese Wikipedia? Zelf werk ik namelijk mee aan childerns wiki's (Vikidia en WikiKids) en ben ook nog maar 16 jaar.
  • Hoe zien jullie de toekomst van de Friese Wikipedia?
  • Zijn Friese Wikipedianen ook actief op Wikipedia's in andere talen? Zo ja, welke?

Ik vraag dit omdat ik benieuwd ben hoe jullie dit eigenlijk doen. Ik versta niet zo goed Fries, helaas, dus heb ik liever antwoord in Nederlands, Duits of Engels (ligt eraan wat prettig is). Alvast dank! Mike.Helden (oerlis) 8 maa 2016, 20.52 (CEST)

Hallo Mike,
De site maakt zelf statistieken aan. Volgens mij zijn hier nauwelijks (serieus bedoelde) bijdragen van kinderen. Zelf doe ik niets op andere wikipedia's, maar heb ooit wel 'ns wat aangevuld zonder inlog op de nl/en versie. Ik denk dat WikiKids voor doorstroming kan zorgen naar wiki's met een oudere doelgroep. Initiatief voor een evt. Friese versie zou vanuit de scholen kunnen komen. --PiefPafPier (oerlis) 9 maa 2016, 15.30 (CEST)
De andere taalversies van WikiKids worden geregeld door Vikidia (o.a. Engels, Frans en Italiaans). WikiKids is er dus eigenlijk alleen in het Nederlands. Ik denk zeker dat er in de toekomst een Friese variant gaat komen, die als een soort van doorstroming. Op WikiKids zien we dat veel gebruikers overstappen naar Wikipedia NL. Echter ben ik nu druk bezig met de Duitstalige versie, maar een Friese versie is iets om in het achterhoofd te houden. Ik was benieuwd daarom ook hoe het zat met kinderen op Wikipedia FY. Dank je wel. Mike.Helden (oerlis) 9 maa 2016, 18.19 (CEST)

Beursaanvragen

bewurkje seksje

Beste allen,

Actieve Wikimedianen kunnen bij Wikimedia Nederland een beurs aanvragen voor deelname aan Wikimania en de Wikimedia Hackathon. Dit kunnen volledige beurzen zijn voor reis, entree én verblijf, of een beurs voor een deel van de kosten.

De Hackathon zal dit jaar in Barcelona plaatsvinden van 18-20 mei. Registratie voor de Hackathon blijft open totdat de maximum capaciteit is bereikt. Wacht dus niet te lang met je alvast in te schrijven. Stuur je aanvraag voor een beurs uiterlijk 15 maart naar info-at-wikimedia.nl. Leg in je aanvraag uit wat je door deelname aan de Hackathon hoopt te realiseren, en geef aan of je een beurs wilt voor alle kosten, of voor een deel daarvan.

Wil je (misschien voor het eerst) Wikimania meemaken? Van 18-22 juli vindt in Kaapstad Wikimania plaats. Voor Wikimania geldt dat WMNL dit jaar naast ervaren Wikimania-bezoekers ook twee Wikimedianen zou willen steunen die nog nooit naar Wikimania zijn geweest. We verwachten dat we in april met de aanvraagprocedure kunnen starten, als de Wikimedia Foundation heeft bekend gemaakt wie zij een beurs zullen geven. Hou De Kroeg en de Vereningswiki in de gaten en begin alvast na te denken waarom deelname voor jou én voor de Wikimedia-beweging belangrijk is.

Zoals altijd: je hoeft geen lid te zijn van Wikimedia Nederland om voor een beurs in aanmerking te komen.

Voor vragen kan je mailen naar info-at-wikimedia.nl

Met vriendelijke groeten,

Michelle Boon (overleg) 21 feb 2018 14:00 (CET)

Wikimania Beurs

bewurkje seksje

Beste allen,

Van 18-22 juli vindt in Kaapstad Wikimania Wikimania plaats. Actieve Wikimedianen kunnen bij Wikimedia Nederland een beurs aanvragen voor deelname aan Wikimania. Dit kunnen volledige beurzen zijn voor reis, entree én verblijf, of een beurs voor een deel van de kosten.

Wikimedia Nederland zou graag dit jaar, naast ervaren Wikimania-bezoekers, twee Wikimedianen steunen die nog nooit naar Wikimania zijn geweest.

Wil je Wikimania (misschien voor het eerst) meemaken, dan kan je met dit formulier een beurs aanvragen. De deadline voor het aanvragen is 23 april om 9:30

Zoals altijd: je hoeft geen lid te zijn van Wikimedia Nederland om voor een beurs in aanmerking te komen.

Voor vragen kan je mailen naar info(@)wikimedia.nl

Met vriendelijke groeten,

Michelle Boon (oerlis) 9 apr 2018, 14.47 (CEST)[beäntwurdzje]

Douwe Fokkema Sr.

bewurkje seksje

Ik lês yn jimme ferhaal oer Douwe Fokkema sr. dat hy eilanner fan komôf wie. Neffens my wied er dat net, mar kaam er pas mei de eilanner taal yn kontakt doe't er learaar op it eilân waard. Ik mien dat ús heit my ris de ynhâld fan in petear fan D.F. mei syn broer prof. Klaas Fokkema trochdien hat,wêrby Douwe oan syn roer fertelde fan it bysûndere dialekt dat er dêr ûntdutsen hie. Mar hy hie krityk op de Hollânske foarm fan guon wurden foar tsientallen: sestich, seuventch, negentich. En hy frege: soe dat negentich no net njúegentich wêze moatte. Mar Klaas andere: dit is sok moai Âldfrysk, dêr moatte wy neat oan feroarje. Fedde Dykstra dêr't Fokkema mei oparbeide, hie wol eilanner woartels. Syn mem kaam fan Skiermûntseach.

Freonlike groetnis Dr. H. Brouwer

Kontakt yfm mooglik Erasmus+-projekt

bewurkje seksje

Middei,

Graach soe ik yn kontakt komme mei ien of meardere minsken dy't op dit stuit aktyf wurkje oan de Wikipedy yn ferbân mei in oanfraach yn tarieding foar in Erasmus+ projekt dêr't it skriuwen foar Wikipedia yn minderheidstalen yn sintraal stiet. Oare lannen/regio's dy't meidogge binne Ierlân en Baskelân. It projekt is rjochte op learlingen fan it fuortset ûnderwiis. It projekt is in inisjatyf fan Learning Hub Friesland en de Afûk.

Ut namme fan de Afûk Mirjam Vellinga mirjam.vellinga@afuk.frl

Contact ivm 20-jarig bestaan

bewurkje seksje

Dag,


Ik ben Martijn van Dijk van de Leeuwarder Courant, kan ik met een van de beheerders in contact komen over het 20-jarig bestaan van Wikipedy?


Mijn contactgegevens: martijn.van.dijk (apenstaartje) mediahuisnoord.nl.


mei freonlike groetnis,

Martijn

Sinenwille (oerlis) 29 aug 2022, 15.00 (CEST)[beäntwurdzje]