>> Meidogger oerlis:Bernd/Notizboeke

(1) bewurkje seksje

Dei Bernd, noch wolkom op de Fryske Wikipedy. Ik begryp dat jo gjin Frysk prate of skriuwe. Dochs meitsje jo wol nije siden oan op ús Fryske Wikipdy. It artikel oer Knolsteenbreek, in Nederlânske namme, en perfoarst gjin Fryske, bestiet út allinnich Nederlânske tekst, mar dy giet oer Stinzeplanten. No fyn ik it net slim om jo ris wat te helpen, mar it moat wol in Fryske wikipedy bliuwe. No moat hast de hiele side opnij skreaun wurde yn it Frysk. Ek de side Haarlimmer klokkespul bestiet út meast Nederlânske tekst. Wat is jo bedoeling hjir krekt mei? Groetnis, --Swarte Kees 21 mrt 2010, 18.41 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  • Hallo Swarte Kees, bedankt voor de inlichtingen. 'Knolsteenbreek' stond op eerdere versies van de Friese sites van 'Skierstins' en 'Dr. Botke', maar ik had het al zien, dat dat niet de Friese naam is. De Nederlandse teksten zijn al verwijdert. Het moest nu op de juiste rij zijn.

Voor het gewoon maak ik ook geen Friese sites, alleen mocht ik wat toevoegen aan sites, die in verband staan met Saterfriese sites of persoonen met betrekking op het Saterland. Het is ook nog wat moelijk voor mee, de Nederlandse, Fries en Saterfriese taalen uit elkaar te houden. Kunt U de overtollige site 'Knolsteenbreek' weer verwijderen? Hartelijk bedankt. Groetnis, ----Bernd 21 mrt 2010, 21.48 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fandalisme, side Ierde bewurkje seksje

Goejûn,

Tige tank. De side is no wer skjin. Groetnis --Kening Aldgilles 24 mrt 2010, 22.08 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Eala, It wie wol goed dien mei dat berjocht, mar ik woe noch sizze: Wa at krekt it fandalisme dien hat, dat is altiten noch werom te finen yn de sideskiednis; dat hoecht net apart nochris, safolle tiid is fandalisme net wurdich. Mysha

Auke Busman bewurkje seksje

Ik haw der efkes nei sjoen. Meidogger:Drewes hie it al oplost mei in Berjocht:Wiskwarskôging, mar ik om't jo der nei fregen haw ik der in stobbe fan makke; jo soenen ris by nl: sjen kinne at dêr ek in side is mei mear ynformaasje.

Op himsels wie wat der earst stie gjin ûnsin; it wie allinnich wat kleurd. Mar it hie fansels neat út te stean mei de titel. (At jo mear witte wolle oer it wiskjen fan siden, dan stiet der in útlis op Wikipedy:Siden wiskje.) Aliter 19 apr 2010, 22.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Goeie, bewurkje seksje

ik haw no offisjeel ien wurdboek 'Fries-Nederlands'. Is it aardich of net? Ik heapje dat myn Frysk is no net hieledal ferkeard. Groetnis --Hardcore-Mike 22 jun 2010, 14.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hallo, good morning! bewurkje seksje

Sorry to bother you, I apologize sincerely I don't speak your language so I hope you'll forgive me for using English. My name is Claudi Balaguer (User Capsot from the Catalan and Occitan Wikipedias) and I'm currently working on a campaign to help our association "Amical de la Viquipèdia" in order to be accepted as a Chapter (an intermediate superstructure between the Wikimedia Foundation and the Wikipedias), demand which hasn't been accepted until now because Catalan is not a state language. I think you understand very well what it is to speak a minorized language , to strive to protect and preserve it and I hope you will think our cause is just since it might open the door to all the minorized or stateless languages which can't currently apply for a Chapter even though they might be organized and working hard! In order to support us, you can paste the following template Wikimedia CAT in your userpage and/or sign the link of the template. Thanks again for your attention, I wish you a pleasant, sunny and warm summertime, take care, Capsot 27 jun 2010, 12.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ofbyld:Ooldenhuus.jpg bewurkje seksje

Jûn Bernd, niis hawwe jo in ôfbyld fan Ofbyld:Ooldenhuus.jpg oanbean. Der stiet lykwols net by wa't de rjochten frijjûn hat. Soks moat fansels al goed ôfdekt wurde. Soene jo der noch efkes bysette kinne wa't de rjochten frijjûn hat? Groetnis, --Swarte Kees 26 okt 2010, 22.54 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Goeie Kees, it wie fan Pyt Kramer op stq: oanbean, dear binne hielemal gien Probleme te verwachte. Ik haw dear bij skreaun: fan stq: frijjûn troch Sealtersk Bun en Hermann Janssen. --Bernd 26 okt 2010, 23.21 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Weerdinge bewurkje seksje

Hoe wurd de namme fan de plaets Weerdinge krekt yn it Frysk skrean? Wy hawwe hjir op de Wikipedy Weerdinge en Weardinge.--Bernd 16 jun 2011, 18.15 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Weardinge is mear yn de styl fan it Frysk, oars wurdt it ee lykas yn 'feest', --Swarte Kees 16 jun 2011, 18.36 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hifkje bewurkje seksje

Goeie Bernd. Moai dat jo út en troch ús Wikepedy besykje en hifkje. Groetnis, Drewes 2 sep 2011, 20.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Mariënhafe bewurkje seksje

Goeiedei Bernd. Omdat ie yn it Frysk in twalûd is, sa as yn stien en dien en sa, haw ik keazen foar . Ik nim nammentlik oan dat it de haven fan Marije is, dat Mary-enhaven. At it al oars leit fernim ik dat graach fan jo. Groetnis Drewes 11 sep 2011, 13.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Klaaistreek bewurkje seksje

Bernd. Nee, wy gjin apart kaartsje fan de Klaaistreek. Gr. Drewes 8 nov 2011, 15.51 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fernijde haadside en in fernijd haadtema bewurkje seksje

Ik ha in de haadside en it haadtema fernijd. Sjoch ek de diskusje op de oerlisside. Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles 25 nov 2011, 14.10 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Lokwinsken 2000 bewurkje seksje

Tige lokwinske mei de 2000e Sealterfryske side!--Swarte Kees 3 des 2011, 23.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tige Tank, wy makke op ons lytse Wikipedy sa folle as wie kin. --Bernd 4 des 2011, 00.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Lokwinske Bernd. Gewoan trochsette! Drewes 4 des 2011, 13.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Tige lokwinske! Ik sil de Sealterfryske Wikipedy mei de tiid ek wer wat bywurkje. Groetnis --Kening Aldgilles 4 des 2011, 19.13 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Tank an onze freonnen fan de Fryske Wikipedy. Eltsenien is as meidogger graach wolkom. Wy hawwe nog nije meidoggers needich. Groetnis, --Bernd 4 des 2011, 22.13 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Prettige Krysttiid bewurkje seksje

 

Ik winske alle meidoggers fan de Fryske Wikipedy ne Prettige Krysttiid.

Groetnis, Bernd

Bêste Bernd,
Ek foar jo goede Krystdagen en Lokkich Nijjier! Drewes 24 des 2011, 17.33 (CET)
Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Request for translation. bewurkje seksje

Warm greeting from Korean Wikipedia! Could you help us to translate articles simple:Kara, simple:Josh Duhamel, simple:IU (singer), simple:Running Man into your unique and honourable language? Thank you in advance! Tsuchiya Hikaru 26 jan 2012, 15.35 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tema:Sealterlân bewurkje seksje

Bêste Bernd,

Sjocht der goed út sa. Groetnis --Kening Aldgilles 27 jan 2012, 00.33 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Berjocht:Skiednis fan Fryslân bewurkje seksje

Bêste Bernd,

Jawis, kin sa wol. Tige tank. Groetnis --Kening Aldgilles 29 jan 2012, 21.46 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Aldesyl bewurkje seksje

Altyd better witte wolle, hin? Eigenwizeling. Groetenis. Drewes (talk) 31 mrt 2012, 21.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tige tank Bernd. Drewes (talk) 5 maaie 2012, 17.55 (CEST)

It 'lytse Sealterlan' hat ús omtinken ek. Groetenis, Drewes (talk) 5 maaie 2012, 18.18 (CEST)

Ruilferkaveling bewurkje seksje

Tige tank, Bernd. Drewes (talk) 16 maaie 2012, 18.52 (CEST)

Graach dien, goeie Drewes. --Bernd (talk) 16 maaie 2012, 20.40 (CEST)

Hallo bewurkje seksje

Du bist wieder da. Moai! Drewes (talk) 22 des 2014, 20.40 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]