Teology betsjut letterlik godslear. 'Teos' is Gryksk foar 'God'; 'logos' is 'lear,' 'kennis' of 'ferhanneling'. It wurd teology komt út de kristlike tradysje en wurdt foaral brûkt foar de (stúdzje fan) de ynhâld fan it kristlike leauwen. It waard hieltyd mear neamd yn de 12e iuw om it ferskil oan te jaan mei de filosofy. De teology sprekt út it hert, de filosofy fanút de rede.

De teology bestudearret de boarnen fan it leauwen (bibelske teology, histoaryske teology), de systematyske analyze fan it leauwen (systematyske teology) en hâldt har dwaande mei it leauwen sels (praktyske teology). Ta de teology hearre dêrom ek de bredere stúdzje fan alle godstsjinstige of religieuze ûnderwerpen. Meastal wurdt teology apart beskôge fan de godstsjinstwittenskip.

Bekende teologen (seleksje) Bewurkje

Nederlânske teologen Bewurkje

Jacobus Arminius - Hendrikus Berkhof - Gerrit Cornelis Berkouwer - Daniel Chantepie de la Saussaye - Franciscus Gomarus - Cornelis Graafland - Cornelius Jansenius - Jaap Kamphuis - Harry Kuitert - Abraham KuyperGerardus van der Leeuw - Kornelis Heiko Miskotte - Oepke Noordmans - Herman Ridderbos - Jan Ridderbos - Arnold Albert Van Ruler - Klaas Runia - Klaas Schilder - Gisbertus Voetius

Teologen út oare lannen Bewurkje

Tomas fan Akwino - Hans Urs von Balthasar - Karl Barth - Theodorus Beza - Dietrich Bonhoeffer - Johannes Calvijn - Anselmus fan Canterbury - Bernard van Clairvaux - Basilius de GrutteAugustinus fan Hippo - Hans Küng - Petrus Lombardus - Henri de Lubac - Maarten Luther - Alister McGrath - Jürgen Moltmann - Gregorius fan Nazianze - Gregorius fan NyssaFriedrich Schleiermacher - Albert Schweitzer - Dorothee Sölle Gerhard Casimir Ubaghs - Edward Schillebeeckx - Michael Baius - Albert Descamps - Maurits Sabbe -

Bekende persoanen dy't teology studearre hawwe Bewurkje

Sjoch ek Bewurkje

Keppeling om utens Bewurkje