In mytology is in gearhingjende groep fan myten, dy't tegearre in religieus systeem befetsje. Mytologyen ferhelje meast fan it ûntstean fan de wrâld en de goaden en minsken yn dy wrâld. Somtiden komt ek de ein fan de wrâld der yn foar. By útwreiding wurde ek de sêgen, oer de libbens fan de helden fan de minsken, rekkene ta de mytology dêr't hja op basearre binne.