100 (dichtfoarm)

dichtfoarm

In 100 is in dichtfoarm dy't ûntstien is yn de skriuwersrûnte fan Tsjits Peanstra.

De 100 hat tsien regels fan tsien wurdlidden elts. De earste acht binne frij fers, wylst de lêste twa as ôfsluting einrym brûke.