De A is de earste letter fan it Latynske alfabet en komt foar de B. De letter is âld, it wie de "Alpha" fan de Alde Griken dy't hjoed-de-dei syn betsjutting holden hat. By de Fenisiërs wie it ek al de earste letter fan it alfabet, mar it hie in oar lûd en waard tekene as in oksekop:

De A yn ferskate skriften
EgyptianA-01.svg
Egyptyske oksekop
Proto-semiticA-01.svg
Proto-Semityske oksekop
PhoenicianA-01.png
Fenisyske Aleph
Alpha uc lc.svg
Grykske Alpha
EtruscanA-01.png
Etruskyske A
RomanA-01.png
Latynske A
Early Cyrillic letter Azu.png
Ierkyrilluske A
Cyrillic letter A.png
Kyrillyske A