Alddjip (Poppenhuzen)

It Alddjip is in feart yn 'e gemeente Opsterlân. Dit wetter ferbynt it Sulverkanaal mei De Boarn bylâns de Beetsterdyk.