Aldnoarsk

Aldnoarsk is in Noardgermaanske taal dy't sprutsen waard troch bewenners fan Skandinaavje en har koloanjen yn it Wytsingetiidrek oant likernôch 1300.

Fersprieding fan it Aldnoarsk om 900 hinne. Read: Aldwestnoardske dialekten; Oranje: Aldeastnoardske dialekten; Rôze: âldgutnysk; Grien: oare Germaanske talen.