Allgemeine SS

De Allgemeine-SS wie in sivile ôfdieling yn de SS. De Allgemeine-SS waard oprjochte yn 1934 yn Nazi-Dútslân en die de administraasje fan de SS.