Annaeus Ypeij

Fryske predikant, tsjerkehistoarikus, taalkundige en heechlearaar

Annaeus Ypeij (Ljouwert, 27 septimber 1760 - Grins, 5 april 1837) wie in Fryske predikant, tsjerkehistoarikus, taalkundige en heechlearaar yn Hurderwyk en Grins.

Annaeus Ypeij

Op taalhistoarysk mêd is er it meast bekend wurden mei syn Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale, 2 dielen (1812; 1832). As tsjerkehistoarikus hat er lykwols gruttere ynfloed hân. Dat is net allinne te fernimmen oan it tal publikaasjes op it mêd fan skiednis fan it protestantisme, mar ek oan it tal ferwizings nei dy boarnen, ek noch yn de 20e iuw.

Publikaasjes (in kar)Bewurkje

  • A. Ypeij en I.J. Dermout: Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 2 dln. Breda, Van Bergen, 1819-1827
  • A. Ypeij: Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale. 2 dln. Utert, Grins, 1812-1832
  • A. Ypeij: Geschiedenis van de bezondere Kerkgenootschappen en godsdienstsekten der Protestantsche dissenters in de achttiende eeuw. 2 dln. Utert, 1808-1809

LiteratuerBewurkje

  • Egbert de Haan: Ligtgeloovigheid' en 'Verschynzelen in de lugt'. Aspecten van wetenschap, religie en het publiek bij de planetenvrees van 1774 in Friesland'. In: De Achttiende Eeuw, fol. 44 (2012), ôfl. 1, pag. 3-27
  • Cefas van Rossem, Met geschrevene aantekeningen van den Overledene. De veilingcatalogus van Annaeus Ypeij (1760-1837)'. Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 23 (2005), 177-208.
  • J.J. Kalma: Annaeus Ypey (1760-1837). Fries predikant, kerkhistoricus en taalkundige. Bibliografische gegevens van en over hem. Ljouwert, 1984.


Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes: