Anthophyta (foarhinne yn it Frysk oantsjut as blomplanten) is in beskriuwende plantenamme dy’t op it stuit út de moade is, mar noch wol brûkt wurde mei. De namme betsjut blomplanten.

Antophyta
Taksonomy
ryk: planten (Plantae)
dizze oantsjutting is net mear gongber

De namme ward yn it Wettsteinsysteem brûkt foar de siedplanten. It is dus deselde groep dy’t earne oars wol Spermatophyta, Phanerogamae en Magnoliophyta hjitte. Dizze groep waard op syn bar wer ûnderferdield yn de Gymnospermae en Angiospermae. Het wurdblom wurdt dus opfette yn de brede sin fan it wurd, dus ynklusyf de kegels fan nuddelbeammen.