Atlas van de Provincie Friesland

De Atlas van de Provincie Friesland is in atlas fan Fryslân fan 1861, troch Bernhard Behrns. Om't de measte kaarten persys ien gemeente op ien blêd hawwe, is der net ien fêste skaal foar de hiele atlas.

Dizze atlas is 1979 werprinte troch útjouwerij Noorderboek.