Baggelders mei bûgels
Ferfeantsjen neffens de Giterske metoade

In bûgel wurdt ek wol baggelbûgel neamd en komt út de leech-feanterij.

De bûgel bestiet út in aairûne izeren ring wêrfan de ûnderkant allinnich oan de foarkant slipe is mei in net deroan flochten mei tou. De bûgel sit fêst oan in stôk fan sa'n 4 oant 5 meter lingte. Troch ûnder wetter oer de klyn fan de feanboaiem te lûken, helle mei in sek mei 'baggelfean' nei boppe.