Beilerfeart (wetter)

De Beilerfeart is de feart fan sa'n 10 km lingte tusken Hegersmilde en Beilen. De Beilerfeart is yn Hegersmilde ferbûn mei de Drintske Haadfeart. Yn Beilen giet de feart oer yn it Linthorst Homankanaal dat útmûnet yn de Hegefeanske Feart. De feart rint troch it buorskip Beilerfeart.

Beilerfeart by Hijkerbrug

De feart dy't yn 1791 dold is, is net mear befarber. By de stjoermêst fan Hegersmilde leit in fêste brêge oer de feart en by Beilen is in part fan de Beilervaart tichtsmiten op romte te meitsjen foar in rotonde. By Beilen giet de feart ûnder A28 troch. Oer de feart lizze totaal fjouwer brêgen.