Bert en Ernie

Bert (l.) en Ernie

Bert en Ernie binne twa poppen út de televysjesearje Sesamstrjitte. Oer de twa figueren binne ûnder oaren ek tekenteltsjes makke. Lykas by de grutte komyske duos is ien fan de twa frij wat nayf (Ernie), wylst de oar folle mear fan de wrâld wit (Bert). De kombenaasje dêrfan hat laat ta in grut tal fan grappige sitewaasjes.

Ernie waard oarspronklik spyle troch Jim Henson; Bert waard oarspronklik spile troch Frank Oz.