Blok (periodike tabel)

In blok fan it periodyk systeem fan de eleminten is in searje fan neistlizzende groepen. De respektive heech-energetyske elektroanen yn elts elemint yn in blok hearre ta deselde orbitaal type. Elts blok is neamd nei de karakteristike orbitaal.

De blokken binne:

De namme fan de blokken binne yndield nei de kwaliteit fan de spektroskopyske linen fan de atoom orbitalen: sharp, principal, diffuse, en fundamental. Fierders binne se alfabetysk oardere.

Oare groepen yn it periodyk systeem binne: