In bynamme is in namme dy't ûntliend is oan immens ferline, wurk, omstannichheden, lichemsskaaimerk of oars. Benammen op de doarpen waarden eartiids in soad bynammen jûn. In bynamme kin posityf of negatyf wêze en wurdt yn it lêste gefal al gau in skelwurd. As it posityf is, wurdt it in flaainamme.