Earm (betsjuttingsside)

"Earm" hat yn de Wikipedy ferskate betsjuttings:

 • earm, in lichemsdiel tusken skouder en pols
  • boppe-earm, it lichemsdiel tusken skouder en earmtakke
  • ûnderearm, it lichemsdiel tusken earmtakke en pols
 • sterke earm (der wet), in ynformele beneaming foar de plysje
 • earm of mouwe, in diel fan in stik klean
 • rivierearm, in ôftakking fan in rivier of beek
 • earm (masine), in ûnderdiel fan in masine
 • slingerearm of slingerblijde, in beneaming foar ferskate Midsiuwske wapens
 • earm (natuerkunde), in de ôfstân tusken it oangryppunt fan in krêft en it draaipunt fan it foarwerp dêr't krêft op útoefene wurdt.
 • earm, eigenskipswurd fan earmoede


Dit is in betsjuttingsside, bedoeld om ûnderskied te meitsjen tusken ferskillende siden mei de namme Earm (betsjuttingsside).

Op dizze side stean koarte beskriuwings fan de ferskate siden, mei keppelings dêrhinne. At jo hjir belâne binne fia in side op de Wikipedy, dan kinne jo dêr de ferwizing nei dizze side oanpasse, dat takomstige lêzers fuort op de goede side telâne komme.