Emoasje

In emoasje wurdt faak omskreaun as in ynderlike belibbing of gefoel fan bygelyks wille, eangst, lilkens, fertriet dat troch in bepaalde situaasje oproppen wurdt of spontaan optrede kin. Yn in mear algemiene of biologyske sin kin in emoasje lykwols ek omskreaun wurde as in reaksje fan ús harsens op in posityf of negatyf barren. Dit komt by minsken en bisten hast automatysk ta utering yn in bepaald patroan fan gedrach (byelyks flechtsje of ta-inoar kommen) en fysiologyske reaksjes. It gefoel kin dan sjoen wurde as in spesjale utering of foarm fan emoasjes dy't typysk is foar minsken, nammentlik it bewust ûndergean, of de mentale refleksje fan in emoasje[1][2][3].[4]

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  1. Lane, R.D. & Nadel, L. (2000). Cognitive neuroscience of Emotion, New York. Oxford University Press
  2. Panksepp, J. (1993). Neurochemical control of moods and emotion: aminoacids to neuropeptides. In: M.Lewis & J.M.Havilland (Eds). Handbook of Emotions (siden 87-107). New York, Guilford
  3. Kok, A. (2004). It hiërargysk brein. Ynlieding ta de kognitive neurowittenskip. Assen, Van Gorcum. ISBN 90-232-3977-6
  4. A.R. Damasio (2004). Emotions and Feelings. Yn: Feelings and Emotions. The Amsterdam Symposium. A.S.R. Manstead, N. Frijda & A. Fisher (Eds). (siden 49-57). Cambridge University Press. ISBN 0-521-81652-1