Enric Valor i Vives

Enric Valor i Vives (22 augustus 1911, Castalla - 13 jannewaris 2000, Falinsia) wie in ferteller en grammatikus út 'e autonome regio Falinsia, dy't ien fan de wichtichste bydragen levere ta it wer garjen en it herstel fan de leksikografy fan it Falinsiaansk, en wie ien fan de driuwende kreften efter de standerdisaasje fan it Katalaansk.

Enric Valor, skildering op in muorre troch Toni Espinar (2017)