In eufemisme is in wurd dat in gefal mooier foarsteld dan it is. It wurdt meastentiids brûkt om de werklike, negativere betsjutting fan in begryp te bemanteljen. It wurd eufemisme is ôflaat fan it Grykske ευφεμειν (euphemein), wat "goede wurden sprekke" betsjut. Fakentiden giet it om wurden dêr't fan ferwachte wurdt dat sy ûnheil bringe as se útsprutsen wurde, of wurden dêr't in taboe op leit, bygelyks de duvel. Yn it Frysk hat dizze in soad eufemistyske nammen: Hantsje Pik, Hanneman, Piter Pake, ús maat, Janmaat en sokke mear.